Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Хозяйственное право
Учебники по Хозяйственному праву
Учебники по Хозяйственному праву Украины
Учебники по Хозяйственному праву до принятия Хозяйственного Кодекса Украины

Источник № 1047:

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник- К.: Атіка, 1999- 336 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступ 7
Розділ І. Поняття та принципи підприємницької діяльності 9
§ 1. Поняття та зміст підприємництва 9
§ 2. Умови здійснення підприємництва 14
§ 3. Підприємець і держава 21
Розділ 11. Господарські правовідносини та господарське право 24
§ 1. Предмет регулювання господарського права 24
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 26
§ 3. Методи господарського права 28
Розділ III. Господарське законодавство 30
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 30
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види 35
§ 3. Система господарського законодавства 38
§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства 44
Розділ IV. Суб'єкти господарського права 50
§ 1. Поняття суб'єкта господарського права 50
§ 2. Види суб'єктів господарського права 52
§ 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права 55
Розділ V. Правовий статус підприємств 59
§ 1. Поняття підприємства 59
§ 2. Організаційно-правові форми підприємств 62
§ 3. Створення підприємства 66
§ 4. Установчі документи підприємства 69
§ 5. Державна реєстрація підприємства 71
§ 6. Припинення діяльності підприємства 73
Розділ VI. Правовий статус акціонерних товариств 78
§ 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 78
§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства 81
§ 3. Майно і майнові права в акціонерному товаристві 85
§ 4. Правовий режим акцій 90
§ 5. Правовий режим дивідендів 93
§ 6. Управління акціонерним товариством 96
Розділ VII. Правове становище інших господарських товариств 102
§ 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю 102
§ 2. Повне товариство 105
§ 3. Командитне товариство 107
Розділ УІІІ. Правове становище господарських об'єднань 109
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання . 109
§ 2. Види господарських об'єднань 112
§ 3. Функції та компетенція господарського об'єднання 115
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп 117
Розділ IX. Правове регулювання відносин власності в економіці України 120
§ 1. Поняття та форми власності в економіці України.Право власності 120
§2. Право державної власності 123
§ 3. Право колективної власності 128
§4. Право приватної власності 134
§ 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ 136
Розділ X. Загальна характеристика господарських договорів 147
§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору 147
§ 2. Класифікація і система господарських договорів за •' законодавством України 151
§ 3. Функції господарського договору 154
§ 4. Форма господарського договору 155
§ 5. Порядок укладання господарських договорів 157
§6. Виконання господарських договорів 159
Розділ XI. Господарсько-правова відповідальність 161
§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві 161
§2. Функції відповідальності 164
§ 3. Види відповідальності 166
§ 4. Підстави відповідальності 171
Розділ XII. Правове регулювання банкрутства 173
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 173
§ 2. Підстави для застосування банкрутства 175
§ 3. Провадження у справах про банкрутство 176
§ 4. Наслідки визнання боржника банкрутом 180
§ 5. Черговість задоволення претензій кредиторів 183
Розділ XIII. Правове регулювання оренди державного та комунального майна 185
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди 185
§ 2. Сторони в договорі оренди 189
§ 3. Порядок укладення договору оренди 190
§4. Умови договору оренди 192
§ 5. Припинення договору оренди 196
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні 197
Розділ XIV. Правові засади приватизації державного та комунального майна 204
§ 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію 204
§ 2. Об'єкти приватизації 211
§ 3. Суб'єкти приватизації 214
§ 4. Приватизаційний процес 222
§ 5. Способи приватизації 226
§ 6. Договірні відносини приватизації 229
Розділ XV. Правове регулювання біржової діяльності в Україні 238
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі 238
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі 241
§ 3. Види біржових угод 243
§ 4. Правила біржової торгівлі 247
§ 5. Правовий статус фондової біржі 249
Розділ XVI. Правове регулювання цін та ціноутворення 252
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення 252
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення 254
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення 258
Розділ XVII. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин 261
§ 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір 261
§ 2. Порядок відкриття рахунків у банках 267
§ 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті 275
Розділ XVIII. Правові засади обмеження монополізму в економіці України 289
§ 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним 289
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету 293
§ 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 295
§ 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства 298
Розділ XIX. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 303
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання 303
§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій 308
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон 312
Розди XX. Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді 316
§ 1. Правове становище арбітражних судів 316
§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ 319
§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 323
§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом 325
Список рекомендованої літератури 331

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net