Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Государственная служба
Государственная служба в Украине

Источник № 1265:

Державне управління в Україні. (Навчальний посібник).За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. К., 1998. — 225 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 3
Глава 1. Державне управління: поняття і наукові засади 4
§ 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук 5
§ 2. Сутність державного управління 15
§ 3. Державно-улравлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління 20
§ 4. Формування сучасної організаційної науки 25
Глава 1. Державне управління і виконавча влада 29
§ 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації 29
§ 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи 35
§ 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні 39
Глава III. Забезпечення прав і свобод людини — пріоритетна орієнтація державного управління 49
§ 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави 49
§ 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами 55
§ 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів 60
Глава IV. Апарат державного управління: понятійно-термінологічна характеристика організації та діяльності 63
§ 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади 63
§ 2. Організація апарату державного управління 66
§ 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту 69
§ 4. Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії 73
Глава V. Органи виконавчої влади 77
§ 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади 77
§ 2. Центральні органи виконавчої влади 84
§ 3. Місцеві державні адміністрації 89
Глава VI. Державне управління та місцеве самоврядування 94
§ 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід 94
§ 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень 100
Глава VII. Державна служба в органах виконавчої влади 105
§ 1. Інститут державної служби: поняття і зміст 105
§ 2. Соціальний характер державної служби 110
§ 3. Законодавче регулювання державної служби 113
§ 4. Система професійного навчання державних службовців 123
Глава VIII Контроль у сфері державного управління 126
§ 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи 126
§ 2. Види державного контролю 131
§ 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади 134
§ 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні 140
Глава ЇХ. Використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності 145
§ 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності 145
§ 2. Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ) 149
§ 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні 156
Глава X. Адміністративно-правове регулювання державного управління 163
§ І. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд 163
§ 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування 166
§ 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність 173
§ 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права 178
Глава XI. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку 183
§ 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації 183
§ 2. Правове регулювання митної справи 189
§ 3. Державне управління у соціально-культурній сфері 195
§ 4. Державне управління у сфері національної безпеки 200
Глава XII. Із досвіду організації виконавчої влади у зарубіжних країнах 207
§ 1. Процедури формування та визначення складу урядів 207
§ 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади 213
Додатки 218
1. Рекомендована програма курсу «Правові основи державного управління» 218
2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999рр.) 222
3. Концепція адміністративної реформи в Україні (без додатків) 225

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net