Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
История Политических Учений

Источник № 1355:

Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 192 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступне слово 2
Розділ І 9
Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього світу 9
1. Становлення державно-правових поглядів у давні часи 9
2. Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції 13
3. Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі 22
Розділ II 25
Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства 25
1. Виникнення християнських державно-правових ідей 25
2. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського 27
3. Становлення поглядів на державу і право в ранньофеодальній Київській Русі 30
4. Державно-правові концепції італійських мислителів і юристів середньовіччя 34
Розділ III 39
Політичні та правові вчення у Західній Європі BXV-XVIIcr. 39
1. Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст. 39
2. Держава і право у вченнях мислителів нового часу 43
Розділ IV 54
Вчення про державу і право західноєвропейського Просвітництва XVti.1 ст. та періоду боротьби за незалежність США 54
1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва 54
2. Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність 62
Розділ V 70
Вчення про державу і право в Західній Європі кінця XVin - початку XIX ст. 70
1. Політичне і правове вчення І. Канта 70
2. Теоретична концепція права і "замкненої торгової держави" Й.-Г. Фіхте 72
3. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля 74
4. Політико-правові вчення представників лібералізму у Франції та Англії 79
Розділ VI 83
Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії 83
1. Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії 83
2. Політико-правова ідеологія в Росії у другій половині XVIII — першій половині XIX ст. 91
3. Концепції держави і права в Росії у другій половині XIX — на початку XX ст 100
Розділ VII 108
Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні 108
1. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі 108
2. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави 111
3. Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні 116
4. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. 124
Розділ VIII 146
Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування 146
1. Вчення утопічного соціалізму 146
2. Комуністична державно-правова ідеологія 155
Розділ IX 164
Основні державно-правові вчення Західної Європи другої половини XIX—XX ст. 164
1. Державно-правові теорії позитивізму 164
2. Теорії природного права 173
3. Антидемократичні політико-правові теорії 176
Алфавітний іменний покажчик та назви праць авторів, у яких викладено державно-правові концепції 179

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net