Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 2004 года

Источник № 180:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». 2003. — 505 с.


Cодержание источника:
Стр.
ПЕРЕДМОВА 5
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 7
Глава 1. Поняття цивільного права 7
§ 1. Поняття цивільного права як галузі права 7
§ 2. Предмет цивільного права 8
§ 3. Метод цивільно-правового регулювання 10
§ 4. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 11
§ 5. Принципи цивільного права 15
§ 6. Функції цивільного права 16
§ 7. Система цивільного права 16
Глава 2. Загальна характеристика цивільного законодавства 18
§ 1. Поняття та структура цивільного законодавства 18
§ 2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі 22
§ 3. Застосування цивільного законодавства за аналогією 23
§4 Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного конодавства 24
Глава 3. Основні риси цивільного права зарубіжних країн 26
§ 1. Основні цивільно-правові системи сучасності 26
§ 2. Романо-германська (континентальна) система 29
§ 3. Англо-американська система 36
§ 4. Загальна характеристика інших цивільно-правових систем 40
Глава 4. Порівняльне цивільне право зарубіжних країн (відповідно до цивільно-правових інститутів 43
§ 1. Суб'єкти цивільних правовідносин у цивільному праві зарубіжних країн 43
§2 Право власності та речові права 47
§ 3. Договірне (контрактне) право 48
Глава 5. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна 50
§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права 50
§ 2. Методи дослідження науки цивільного права 53
§ 3. Наука цивільного права та інші юридичні науки 54
§ 4. Цивільне право як навчальна дисципліна 57
Розділ П. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ 62
Глава 6. Поняття і особливості цивільного правовідношення 62
§ 1. Поняття цивільного правовідношення. 62
§ 2. Особливості цивільних правовідносин 63
§ 3. Елементи цивільного правовідношення 64
Глава 7. Здійснення цивільних прав 71
Глава 8. Захист цивільних прав 75
Глава 9. Відповідальність у цивільному праві 83
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності 83
§ 2. Форми і види цивільно-правової відповідальності 89
§ 3. Склад правопорушення та умови цивільно-правової відповідальності 95
§ 4. Підстави звільнення від відповідальності 104
Глава 10. Об'єкти цивільних прав 109
§ 1. Поняття об'єктів цивільних прав 109
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Майно 110
§ 3. Гроші, валютні цінності та цінні папери як об'єкти цивільних прав 114
§ 4. Дії, послуги та зобов'язальні вимоги як об'єкти цивільних прав 117
§ 5. Нематеріальні блага як об'єкт цивільних прав 118
Глава 11. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 119
§ 1. Правоздатність і дієздатність фізичної особи 119
§ 2. Місце проживання фізичної особи 127
§ 3. Безвісна відсутність. Визнання особи померлою 127
§ 4. Опіка та піклування 130
Глава 12. Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності 137
Глава 13. Особисті немайнові права 142
§ 1. Поняття особистого немайнового права 142
§ 2. Види особистих немайнових прав 145
§ 3. Особисті яемайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 147
§ 4. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 154
§ 5. Захист особистих немайнових прав 162
Глава 14. Юридичні особи 166
§ 1. Поняття юридичної особи та її основні ознаки 166
§ 2. Види юридичних осіб 171
§ 3. Правоздатність та дієздатність юридичної особи 175
§ 4. Державна реєстрадія юридичної особи 176
§ 5. Філії та представництва юридичних осіб . 180
§ 6. Порядок припинення юридичної особи 181
Глава 15. Підприємницькі товариства 187
§ 1. Поняття підприємницьких товариств 187
§ 2. Поняття та види господарських товариств 187
Глава 16. Держава і територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин 211
§ 1. Поняття та ознаки держави і територіальних громад як суб'єктів цивільних правовідносин 211
§ 2. Участь держави і територіальних громад у цивільних правовідносинах та її правові форми 215
Глава 17. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин 220
Поняття підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин 220
§ 2. Поняття юридичного факту 222
§3 Класифікація юридичних фактів 223
Глава 18. Правочини 227
§ 1. Поняття правочину 227
§ 2. Види правочинів 229
§ 3. Умови дійсності правочинів 232
§ 4. Державна реєстрація правочину 238
§ 5. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні правочину 238
§ 6. Наслідки недійсності правочину 242
Глава 19. Представництво і довіреність 244
§ 1. Представництво 244
§ 2. Довіреність 251
Глава 20. Строки та терміни. Позовна давність у цивільному праві 258
§ 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві 258
§ 2. Види цивільно-правових строків і термінів 260
§ 3. Позовна давність 266
Розділ III. РЕЧОВІ ПРАВА І ПРАВО ВЛАСНОСТІ 273
Глава 21. 273
§ 1. Поняття права власності 273
§ 2. Способи набуття і припинення права власності 278
Глава 22. Право приватної власності фізичних осіб 288
§ 1. Загальні положення 288
§ 2 Умови виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб (громадян) 296
§ 3. Здійснення фізичними особами (громадянами) права приватної власності 301
Глава 23. Право приватної власності юридичних осіб 304
§ 1. Загальні положення 304
§ 2. Право власності кооперативів 307
§ 3. Право власності господарських товариств 311
§ 4. Право власності господарських об'єднань 317
§ 5. Право власності громадських об'єднань 318
Глава 24. Право державної власності 324
§ 1. Загальні положения про державну власність 323
§ 2. Підстави виникнення права державної власності 328
Глава 25. Право комунальної власності 331
Глава 26. Право спільної власності 338
§ 1. Загальні положення 338
§ 2. Право спільної часткової власності 340
§ 3. Право спільної сумісної власності 344
Глава 27. Інші речові права 348
§ 1. Поняття та види інших речових прав 348
§ 2. Ознаки інших речових прав 351
§ 3. Сервітути 352
§ 4. Емфітевзис та суперфіцій 353
§ 5. Співвідношення права власності та інших речових прав 355
Глава 28. Володіння 358
Глава 29. Захист права власності 364
§ 1. Основні засади захисту права власності 364
§ 2 Система цивільно-правових засобів захисту права власності 365
§ 3. Віндикаційний позов 367
§ 4. Негаторний позов 371
§ 5. Позов про визнання права власності 374
Розділ IV. СПАДКОВЕ ПРАВО 378
Глава ЗО. Спадкове право. 378
§ 1. Загальні положення про спадкування 378
§ 2. Спадкування за заповітом 381
§ 3. Спадкування за законом 387
§ 4. Здійснення права на спадкування 390
§ 5. Оформлення права на спадщину 394
§ 6. Спадковий договір 394
Розділ V. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 396
Глава 31. Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони 396
§ 1. Поняття прав інтелектуальної власності, їх об'єкти та суб'єкти 396
§ 2. Авторське право і суміжні права 400
§ 3. Патентне право 424
§ 4. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг 433
§ 5. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності 446
Розділ VI. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 457
Глава 32. Загальні положення про зобов'язання. 457
§ 1. Поняття та значення договору. 467
§ 2. Види договорів 468
§ 3. Зміст договору 472
§ 4. Укладення, зміна і розірвання договору 475
Глава 34. Виконання зобов'язань 480
§ 1. Поняття виконання зобов'язань 480
§ 2. Принцип належного виконання зобов'язання 482
§ 3. Суб'єкти виконання 482
§ 4. Місце виконання 485
§ 5. Строк (термін) виконання 486
§ 6. Предмет виконання 487
§ 7. Спосіб виконання 488
Глава 35. Способи забезпечення виконання зобов'язань 490
§ 1. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов'язань 490
§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань 491
Глава 36. Припинення зобов'язань 504
§ 1. Поняття та способи припинення зобов'язань 404
§ 2. Окремі способи припинення зобов'язань 405

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net