Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Киевского Национального Университета

Источник № 1839:

Вестник Киевского Национального Университета


Cодержание источника:
Стр.
№ 49
Андрейцев В.І.
Сучасні проблеми правознавства в об'єктиві молодих дослідників (Привітальне слово) 9
Тимченко І.А.
Конституційний Суд України: питання становлення (Привітальне слово) 12
Совгиря О.В., Шукліна Н.Г.
Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи в Україні 13
Музика О.А., Воронова Л.К.
Зарубіжний досвід сформування місцевих бюджетів (правові аспекти) 15
Близнюк О.С., Орлюк О.П.
Оподаткування комерційних банків: факти, тенденції й перспективи 17
Пристінська Г.М., Пришва Н.Ю.
Єдиний податок в Україні 18
Кононова О.А., Воронова Л.К.
Проблеми правового статусу Рахункової палати 20
Недзведська В.П., Котюк В.О.
До питання про структурно-функціональну реформу парламенту України 21
Куфтирев П.В., Верник О.І.
Проблематика меж державної влади в дореволюційній державно-правовій думці 25
Ґудзь О.Ю., Толкачова Н.Є.
Тенденції розвитку та сучасні проблеми парламентаризму (теоретичний аспект) 26
Левицький Д.М., Мармазов В.Є.
Українська правова система серед правових систем сучасності 28
Куфтирев П.В., Верник О.І.
Право ЄС: основні принципи 29
Подима Я.В., Мармазов В.Є.
Новація в праві Ради Європи - Протокол № 12 до Європейської конвенції із захисту прав людини 31
Мельник З.П., Мармазов В.Є.
Інститут гарантії в міжнародній практиці 32
Носік Ю.В., Майданик Р.А.
Стан і проблеми правового забезпечення розвитку Інтернету в Україні 34
Музика Л.А., Дзера О.В.
Про інститут речового права 35
Кирилюк Д.В., Майданик Р.А.
Проблеми правового захисту комп'ютерних програм в Україні 37
Близнюк О.С., Безклубий І.А.
Депозитні цінні розписки як різновид цінних паперів - необхідність та проблеми застосування 38
Комберянов С.О., Боброва Д.В.
Правове регулювання договору доручення 40
Куницький Ю.М., Боброва Д.В.
Поняття цивільно-правової відповідальності: маленький ескіз великої проблеми 41
Похиленко І.С., Пронська Г.В.
Особливості правового регулювання діяльності малих підприємств 43
Потапенко В.Г., Годун С.В.
Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності в українському законодавстві 44
Демченко 1.1., Повар П.О.
Оперативно-господарські санкції: проблеми й перспективи застосування 46
Репкіна А.В., Кузнецова Н.С.
Умови контракту на роботи э цивільного будівництва FIDIC як спосіб правового регулювання договору підряду на капітальне будівництво в міжнародному приватному праві. Проблеми застосування в Україні 47
Іщук A.M., Кузнецова Н.С.
Деякі аспекти проблеми кваліфікації в міжнародному приватному праві 49
Марусенко Р.І., Ковальчук Т.Г.
Спірні питання регламентації земельного сервітуту в проекті нового Земельного кодексу 50
Волосенко С.О., Радзієвська Л.К.
Роль суду в процесі доказування (співвідношення принципів змагальності та об'єктивної істини) 52
Кравченко К.В., Молдован В.В.
Деякі питання відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі 53
№50
Андрейцев В.І.
Правові проблеми доступу до інформації та правосуддя в контексті міжнародних конвенцій 55
Набруско В.І.
Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах 64
Паримський І.С.
Телебачення як форма забезпечення права населення на інформацію: досвід і проблеми 67
Гетьман А.П., Толочко О.М.
Право доступу до суду в контексті Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод 68
Балюк Г.І.
Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки 70
Краснова М.В.
Правове регулювання екологічного інформування в контексті міжнародних конвенцій: порівняльно-правовий аналіз 73
Баймуратов М.А.
Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій 77
Малишева Н.Р.
Доступ громадськості до правосуддя з екологічних питань у світлі Орхуської конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" і законодавства України 80
Бобкова А.Г., Аушева О.В.
Доступ до екологічної інформації в контексті законодавства ЄС 83
Шульга М.В.
Щодо участі громадськості в забезпеченні використання та охорони земель 85
Носік В.В.
Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу 87
Щербина B.C.
Деякі аспекти застосування міжнародно-правових норм в господарському судочинстві 90
ВінникО.М.
Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації 91
Пеньківський В.Ф., Клименко H.I.
Роль національного та міжнародного законодавства в запобіганні етнічних конфліктів 95
Підпалий В.Л.
Правові, процесуальні й криміналістичні проблеми доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми 98
Шакун В.І.
Кримінологія владну вітчизняному вимірі 100
Андрушко П.П.
Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя 103
№51
Андрейцев В.І.
Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства 106
Мяловицька Н.А.
Місце і роль Верховної Ради Автономної Республіки Крим у системі органів державної влади України 112
Городецький О.В.
Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України 115
Задирака Н.Ю.
Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади 118
Пришва Н.Ю.
Правові засади справляння місцевих податків і зборів 121
Орлюк О.П.
Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами 124
Кіцул С.Б.
Державні гарантії за іноземними кредитами: наявні тенденції у правовому полі України 128
Мусійчук І.М.
Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування 131
Костяшкін І.О.
Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян 134
Мірошниченко A.M.
Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних правовідносин 136
Позняк Е.В.
Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні.. 142
Радзивілюк В.В.
До питання про класифікацію санаційних процедур 144
Лихова С.Я.
Виборчі правовідносини: кримінально-правовий аналіз 146
Костюк Ю.В.
Право громадян на звернення про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку 153
Ціркаль В.В.
Призначення та проведення комплексних експертиз 155
Ковальчук Т.Г.
Правове регулювання ефективного використання земель промисловості 157

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net