Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2000

Источник № 1850:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини — головний конституційний обов'язок демократичної, правової, соціальної держави
Скомороха В. Питання процесу розгляду справ та змісту рішень Конституційного Суду України 19
Рабінович П. Колізії між законністю та доцільністю як постійно відтворювана проблема юридичного регулювання 27
Панов М. Понятійні апарати наук кримінального циклу: співвідношення і взаємозв'язок 37
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
ТодикаЮ. Конституція України як соціальна цінність 46
Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці 54
Копиленко О. «Лукава» нормотворчість (до проблеми реалізації Конституції АР Крим) 65
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європейської моделі судової конституційної юстиції (До питання про пріоритети і відновлення історичної праведливості у юридичній науці і практиці) 79
Гаращук В. Історія виникнення і розвитку системи органів контролю за сферою державного управління 96
Рубаник В. Державна власність у радянський період: до питання про деякі міфи і реалії 106
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
Петри шин О. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід 116
Комзюк А, Державно-владний аспект адміністративного примусу 129
Настюк В. Окремі питання реалізації громадянами права на оскарження постанов митних органів 137
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
Сібільов М. Загальні положення про договір зберігання майна за проектом нового Цивільного кодексу України 144
Бірюков О. Місце законодавства про неспроможність у правовій системі країн із ринковою економікою 151
Карманов Є. Проблемні питання динаміки договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті 161
ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ЛОГІКИ ПРАВА
Максимов С. Суб'єкт права в філософсько-антропологічному вимірі 170
Титов В. Морріс Коен про місце логіки в праві 179
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Сегай М. Концептуальні засади інформатизації судочинства 193
СтепанюкА. Довічне позбавлення волі як еквівалент смертній карі 200
Мельник М. Чи потрібна у Кримінальному кодексі спеціальна стаття про відповідальність за корупцію? 211
Ємельянов В. Об'єктивна сторона тероризму 221
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Жерпаков В. Договірне регулювання соціально-трудових відносин 227
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення 238
Погребняк С. Роль принципу верховенства закону для подолання ієрархічних колізій 247
Шевченко Є. Про основний і додатковий безпосередні об'єкти злочинів з похідними наслідками 260
РЕЦЕНЗІЇ
Новий важливий підручник з адміністративного права Укра'їни (В. Авер'янов, І. Голосніченко) 266
Криміналістичний аналіз економічних злочинів (Г. Жирний) 270
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Міжнародна науково-практична конференція «50 років Конвенції про захист прав людини та основних свобод і проблеми формування правової держави в Україні» 277
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «50 років Конвенції про захист прав людини та основних свобод і v проблеми формування правової держави в Україні». Харків,4^-19-20 жовтня 2000 р. (М. Панов, О. Петришин) 288
НАУКОВА ХРОНІКА
Новий науково-дослідний інститут в системі Академії правових наук України 297
До питання реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин (В. Лисицький, В. Тацій) 298
Лауреати третього Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання 1999-2000 pp. —-члени Академії правових наук України 303

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net