Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2001

Источник № 1853:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Селіванов В. Наступність у процесі розроблення Концепції розвитку вітчизняної юридичної науки
Скрипнюк О. Ідея соціальної справедливості в контексті теорії соціальної, правової держави 17
Яковюкі. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави 25
Петришин О. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права 34
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Римаренко Ю., Волошин Ю. Конституційно-правові засади національно-культурної автономії національних меншин в Україні: проблеми теорії та практики 42
Тодика Ю. Способи тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом 51
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму 60
Колісник В. Національно-етнічний чинник у правовому регулюванні суспільних відносин у XVII—XIX століттях 70
Рум'янцевВ. Судова система в Українській державі гетьмана П.Скоропадського 77
МаймескуловЛ., Ващенко О. З протоколів губернської НК 89
ПРАВО ТА ІДЕОЛОГІЯ
Титов В. Траєкторія пошуків універсальних концептів прав уангло-американській аналітичній юриспруденції 100
ПРАВО І РЕЛІГІЯ
РабіновичП. Свобода віровизнання: філософсько-правові та державно-юридичні аспекти 108
ЯрмолЛ. Свобода віровизнання людини: поняття, елементи, законодавче закріплення 115
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Сібільов М. Загальна характеристика сфери приватного права 123
Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві 135
Харитонов Є. Характерні риси Західної традиції приватного права 141
ІгнатенкоВ., Приступа С. Функціонально-компенсаційний аспект позадоговірних зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 149
Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв'язок трудових і адміністративних правовідносин 155
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Сташис В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні 163
Мельник М, Корупційні правопорушення: поняття та види 168
СтепанюкА. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчоїдіяльності 182
Журавель В. Система криміналістики: сучасні концепції та перспективи розвитку 193
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Рубаник В. До питання про еволюцію загального поняття права власності 204
НА ПО ЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Копєйчиков М. Соціальна держава як політична реальність 216
КнигінК. Референдум в Україні — головний прояв безпосередньої демократії 227
Зархін О. Процесуальні повноваження військових органів дізнання та особливості прокурорського нагляду за їхдіяльністю 232
РЕЦЕНЗІЇ
Екологічне право Республіки Білорусь (А. Гетьман) 239
НАУКОВЕЖИТТЯ
Актуальні проблеми боротьби зі злочинами проти особистої волі людини (В. Борисов, В. Голіна) 243
«Круглий стіл» з обговорення питань реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин (О. Петришин,А. Онупрієнко) 254
НАУКОВАХРОШКА
Про міжнародну наукову співпрацю в розробці проблем боротьби з організованою злочинністю (/. Даныиин, В. Зайда) 259
НАШІЮВШЯРИ

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net