Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2000

Источник № 1959:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Ірина Алєксєєнко. Соціокультурні підстави нової системи міського управління
Віталій Баштанник. Державна регіональна політика в контексті європейської інтеграції: політичний аспект 9
Василь Білоус. Соціально-політична і економічна модель суспільства та її роль в організації місцевого самоврядування 15
Василь Борденюк. Деякі проблеми реформування інститутів публічної влади на місцях у контексті державної регіональної політики 21
Михайло Вакуленко, Анатолій Пойченко. Регіональний аспект управління конверсією 31
Олександр Ванюшкин. Нові підходи до формування концепції проекту 36
Радмйла Войтович. Ідеологія, технологія та стиль кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування України 50
Оксана Гаєвська. Підприємницьке управління в системі політичної кооперації 58
Олександр Гонтарук. Соціальна сфера та розвиток молоді як категорії в державній регіональній політиці 62
Януш Гонціаж, Наталя Гнидюк. Інституційні механізми регіонального розвитку в Україні: шлях до майбутнього 66
Наталія Гончарук. Реформування форм власності господарств АПК і роль держави у формуванні кадрової політики 73
Андрій Дєгтяр. Актуальні проблеми управлінського обліку 78
Ірина Добродзей. Регіональні особливості формування партійної системи України (на прикладі Одеського регіону) 82
Ольга Добродум. Політичний глобалізаційний процес -визначальна тенденція нашого часу 85
Богдан Ільченко. Роль місцевого самоврядування в забезпеченні соціальних інтересів у процесі приватизації 91
Юрій Кальниш. Перспективи розвитку системи державно-церковних відносин в Україні: регіональний рівень 97
Наталія Ковалішина. Жіночі громадянські організації: регіональні аспекти та базові моделі діяльності 101
Леонід Комзюк. Реформа регіонального та місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України 107
Тетяна Комісарова. Український менталітет: виховний ідеал особистості громадянина України XXI століття 112
Тетяна Корнєва. Правова регламентація організації митного контролю 121
Віктор Кравченко. До питання щодо принципів та пріоритетів нової державної регіональної політики 125
Марія Крилюк. Державно-церковні відносини та релігійна ситуація в Україні: регіональний аспект 132
Ольга Кулачек. Жінки в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: проблеми та завдання на майбутнє 138
Віра Лагодіна. Проблеми екологічної безпеки в регіональній політиці уряду України 144
Віктор Логвіновський. Регіональна політика як фактор гармонізації владних відносин 149
Марія Логунова. Проблема співвідношення центральної влади і місцевого самоврядування: об'єктивні і суб'єктивні передумови 153
Тетяна Мальованна. Механізм представництва регіональних інтересів на федеральному рівні (досвід Федеративної Республіки Німеччини) 157
Олександр Маманчук. Проблеми методології політичної історії України у висвітленні становлення національної політичної еліти 162
Світлана Мамзенко. Інтеграція України до європейського союзу через воєнне-політичне співробітництво (регіональний аспект) 166
Володимир Марущак. Адміністративно-правові аспекти регіонального стратегічного планування 171
Ярослав Матійчик. Політико-правові проблеми регіонального управління АРК 174
Галина Одінцова. Управління діловою кар'єрою державних службовців 186
Марія Пірен. Політичні засади національної безпеки в системі регіонального управління 192
Віктор Полубінський. Політико-правове забезпечення здійснення ефективної регіональної політики як наслідок продуктивної взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади 198
Дмитро Пшеничнюк. Конституційно-правові засади регулювання місцевого самоврядування в Україні: проблеми гармонізації 203
Валерій Ребкало, Валерій Шахов. Культурний чинник у регіональній політиці 209
Олег Рудакевич. Культура взаємин органів державної влади з інститутами місцевого самоврядування 214
Ігор Смагін. Ідеологічне поле державної служби: структура та взаємозв'язок з управлінською свідомістю 219
Олена Ставицька. Регіональні аспекти політики економічної безпеки в Україні 224
Валерій Тертичка. Особливості аналізу державної політики в умовах регіональної моделі управління 231
Василь Тимків. Порівняльна оцінка служби в органах місцевого самоврядування міст та містечок Івано-Франковської області 236
Валерія Токовенко. Регіональний аспект проблеми збалансування політичного керівництва та державного управління в сучасній Україні 240
Олександр Хомра. Територіальна адміністративна реформа в Россії: обгрунтування, передумови, можливості використання досвіду в Україні 245
Сергій Шевченко. Прогнозні моделі іміджу влади та проблеми його формування в місцевій громадській думці 251
Іван Шкурат. Ресурси кандидата - як вирішальна передумова перемоги на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування 257
Володимир Ясенецький. Механізм регулювання лобіювання на регіональному рівні: практичний досвід США 262
Юрій Ясенчук. Шляхи вдосконалення владних відносин у контексті становлення в Україні основних засад громадянського суспільства 266
"КРУГЛИЙ СТІЛ" 274
Баглей Борис. Взаємовідносини органів виконавчої влади й церкви на прикладі Чернівецької області 274
Василь Бойчук. Регіональний аспект мотиваційних особливостей підвищення кваліфікації державних службовців 282
Микола Гриценко. Конституційні повноваження Президента України та деякі аспекти здійснення виконавчої влади на місцях 289
Володимир Коваленко. Нові погляди на реформування державної служби України 293
Віктор Козярик. Делегування повноважень у державному управлінні 300
Сергій Коник. Місцеві органи державної виконавчої влади української держави 1918р.: структура, повноваження та компетенція 306
Сергій Кумицький, Наталія Омельянчик. Проблеми реформування комунальної власності в Україні 312
Віктор Мельниченко. Особливості й проблеми визначення правового статусу виборних посадових осіб місцевого самоврядування 317
Андрій Мамишев. Критерії професіоналізму державного службовця - працівника державної служби в Україні 322
Людмила Мельник. Окремі аспекти реформування органів виконавчої влади на прикладі Держводгоспу України 327
Сергій Мосов. Формування рішень при самоорганізації місцевого самоврядування 332
Ніна Нижник. Дієздатність Української держави та розвиток регіонів 337
Володимир Перепелюк. Юридична природа повноважень місцевого самоврядування у вільних (спеціальних) економічних зонах 344
Олександр Полінець. Розвиток контролю в державному управлінні України на етапі проведення демократичних реформ 348
Анатолій Рачинський. Організаційно-правові напрями реформування статусу державного службовця України 352
Інна Сурай. Від директиви до дорадництва (зміна форм державного впливу на агропромисловий комплекс) 357
Тетяна Тарахонич, Олександр Тарахонич. Регіональна політика: теоретико-історичний аспект 364
Валерій Титарчук. Місто як суб'єкт нормотворчості 369

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net