Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2000

Источник № 1960:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Василь Андрушко, Дмитро Стеченко. Концептуальні положення формування і реалізація політики регіонального розвитку
Володимир Арешонков. Новий підхід до соціального інформування населення міста
Амет Асанов. Світовий досвід вирішення проблеми розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування 10
Ольга Берданова. Регіональні особливості розвитку туристичної галузі у м. Києві 17
Валерія Бондаренко. Поняття і сутність фінансового забезпечення місцевості 21
Людмила Борщ. Роль рекреаційного комплексу південного берега Криму у формуванні бюджету 26
Наталя Боса. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і протиріччя 29
Оксана Булик. Побратимські зв'язки як один із заходів покращання економічно-соціального стану промислових міст України 36
Валентина Головинська. Регіональна політика України в контексті європейської інтеграції: досвід Польщі 39
Наталія Гончарова. Зарубіжний досвід здійснення державної регіональної політики 46
Олеся Грабовська. Основні шляхи впровадження принципу децентралізації в Україні в умовах реалізації державної регіональної політики 49
Роман Гринюк. Правовий статус комунальних підприємств в Україні 53
Юрій Дехтяренко, Наталія Гринчук. Прогнозування і розробка програм соціально-економічного розвитку регіонів 57
Юлія Довгопола. Формування інформаційної інфраструктури управління адміністративно-територіальними утвореннями 63
Олександр Драпіковський, Ірина Іванова. Аналіз ходу приватизації міських земель в Україні 66
Володимир Жаворонков. Стратегічне управління в місцевому самоврядуванні 74
Жан-Франсуа Девемі. Місцеве управління у Франції 77
Анна Загорська. Деякі питання участі Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим в реалізації державної кадрової політики на регіональному рівні 83
Владислав Карпенко. Планування економічного та соціального розвитку держави: українські реалії та досвід Франції 91
Олег Кірпот. Технопарки - каталізатор організації малого бізнесу 97
Олег Коваль. Законодавчо-нормативна база України в галузі регулювання зайнятості 102
Ігор Козюра. Мале місто: шлях до самоврядності 106
Руслан Коломієць. Автоматизовані робочі місця та організація управлінської діяльності місцевих державних адміністрацій 113
Вікторія Колтун. Етика і економіка: взаємозв'язок на регіональному рівні 119
Олег Конотопцев. Територіальні аспекти адміністративного реформування в Україні 125
Володимир Корженко. Роль та можливості місцевого самоврядування в українському суспільстві 130
Володимир Кривобок, Віталій Сокіл. Житлово-комунальна реформа і вибір моделі побудови міських служб 132
Ярина Лазар. Розселення поляків Прикарпаття як наслідок міграційних процесів 135
Ольга Лебединська. Управління міським продовольчим комплексом 138
Назар Магера, Василь Юрчишин. До проблематики стимулювання інвестиційної привабливості регіонів 141
Ліана Мазник. Методичні підходи до вивчення еволюції регіональних соціально-економічних систем 146
Валентина Мамонова. Особливості місцевого самоврядування в Україні 151
Юрій Момонт. Соціально-економічна діяльність органів місцевого самоврядування у Великобританії 155
Сергій Мельник, Іван Поплавський. Сутність, цілі, завдання та принципи регіональної політики 161
Борис Мечинський. Деякі проблеми методології підвищення кваліфікації державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи
Ніна Мяловицькая. Вдосконалення законодавства про правовий статус Автономної Республіки Крим 169
Інна Нинюк. Порівняльна характеристика правових основ місцевого самоврядуванння в Польщі та в Україні 171
Володимир Новік. Проблеми міграційної ситуації у столичному регіоні 175
Лілія Оліфіренко. Основні напрями державного регулювання регіонального розвитку переробної промисловості 180
Наталія Парасюк. Інновація як засіб підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 182
Наталія Перинська. Самоврядні проблеми малого міста як полігон для апробації сучасних технологій розвитку 187
Леся Петкова. Адміністративно-територіальна реформа управління 191
Андрій Почтовюк. Особливості соціологічного аналізу закордонного досвіду державного управління 195
Іванна Розпутенко. Поняття облігації муніципальної позики 199
Валерій Рубцов. Правові аспекти статуту територіальної громади 203
Василь Савченко, Неллі Анішина. Визначення потреби у нових робочих місцях на регіональному рівні 212
Ольга Сафронова. Основні цілі та напрями формування системи управління комунальними підприємствами в Україні 216
Сергій Саханенко. Проблеми формування тезауруса місцевого самоврядування 221
Тетяна Яременко. Роль місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні права громадян на звернення (за матеріалами Вінницької області) 281
Ростислав Афанасьев. Правові засади участі органів місцевого самоврядування у справах про банкрутство 286
Анна Нечай. Чи потрібен Україні Соціальний кодекс? 290
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я.
Іван Береговой, Генадій Береговой. Соціальне управління: проблема типологізації (системно-структурний підхід) 297
Богдан Волос. Регіональний досвід оптимізації системи первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань 307
Наталя Грицяк. Тендерні принципи та шляхи реформування регіональної молодіжної політики в Україні 311
Олег Дрінь. Управління етносоціальною ситуацією в контексті методу міжетичної толеранції 321
Віра Дячишин. Наукові основи управління медикаментозним забезпеченням на сучасному етапі формування ринкових відносин у системі охорони здоров'я 328
Євген Єрашов, Ольга Петроє. Соціологічний портрет регіонального безробіття 332
Любов Жаліло. Ідеологія здоров'я у соціальній політиці в Україні перехідного періоду 342
Віктор Жуков. Проблеми інституалізації соціального партнерства в Україні 346
Володимир Ільїн. Гуманістичні виміри процесу державотворення: духовно-культурний аспект 353
Валентина Карлова. Формування та здійснення регіональної культурної політики 358
Олександр Кулик, Юлія Шевцова. Пріоритетні напрями реалізації молодіжної політики у м. Києві в умовах переходу до ринкової економіки 363
Алла Леонова. Правова основа оновлення культур національних меншин України 373
Сергій Майборода. Управління вищою педагогічною освітою України (40-50-ті роки XX ст.) 380
Антоніна Машталер. Культурний вимір політичних процесів державотворення 386
Анатолій Мельниченко. Соціальна робота з молодцю як важлива складова соціальної політики: регіональний аспект 390
Ольга Мікрюкова. Українське суспільство через призму соціально-територіальної стратифікації 396
Олександр Осауленко. Проблеми та критерії сталого розвитку соціально-економічних систем 401
Олена Палій. Передумови розвитку соціальної роботи в Україні 407
Наталія Писаренко. Діяльність земств Лівобережної України з охорони здоров'я наприкінці XIX - на початку XX ст. (історична спадщина земських органів місцевого самоврядування) 412
Ярослав Радиш. Державне управління охороною здоров'я військовослужбовців - складна організаційна система 417
Оксана Рублюк. Соціальні аспекти сучасної молодіжної політики 423
Сергій Серьогін, Анатолій Решетніченко. Соціальні аспекти адміністративної стратифікації 428
Віталій Скуратівський. Основні пріоритети соціальної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства 434
Сергій Сьомій. Концептуальні засади сучасної державно:церковної політики в Україні 438
Ірина Шевченко. Механізм формування заробітної плати в сучасних умовах ринку праці України 444

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net