Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2036:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Інна Спасибо-Фатеева
Проблеми відповідальності юридичних осіб
Лариса Крупа
Содержание специального правового режима в свободных экономических зонах Украины (концептуальный поход) 7
Олександр Онуфрієнко
Дискусійні питання визначення цінних паперів як об'єктів права 10
Борис Поляков
Банкротство как институт хозяйственного права 13
Татьяна Киселева
Защита прав хозяйствующих субъектов в третейском судопроизводстве 16
Юлия Назарова
Вопросы обеспечения законных интересов предпринимателей при размещении внешней рекламы 20
Михаил Дутов
Юридические гарантии свободного использования электронной цифровой подписи в Украине 24
Сергей Буга
Понятие и виды смешанных перевозок грузов 27
Ірина Кучеренко
Деякі питання спадкування частки у статутному фонді товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю 32
Роман Майданик
Фідуціарні позики і кредити (цивільно-правова характеристика) 35
Вікторія Малиновська
Застереження про ускладнюючі виконання договору обставини: правові аспекти 39
Володимир Січевлюк
Визначення суб'єктів інвестиційних договорів на реконструкцію елементів багатоквартирного жилого будинку 43
Світлана Піліпенко
Страхові небезпеки в договорі страхування 46
Олег Кривенда
Деякі аспекти поняття і правової природи позикових відносин 49
Алексей Соловьев
Наиболее общее понятие права собственности 52
Володимир Бобрик
Свобода діяльності засобів масової інформації і право людини на приватність: пошук правового компромісу 56
Юрій Кіщак, Василь Паліюк
Форми захисту прав І сі обод особистості в процесі земельної реформи 59
Василий Коростей
Подзаконные акты: реальность и перспектива 61
Лариса Кінащук
Поняття страхування з позиції фінансового права 63
Олександр Северин
Купівля іноземної валюти: закон і практика 66
Валентина Корж
Криминальные технологии совершения экономических организованных преступлений: криминалистический анализ 69
Татьяна Шкляр
Право на судебную защиту иностранных юридических лиц в Украине как составляющая их правового статуса 74
Олександр Марін
Вирішення питань конкуренції кримінально-правових норм про злочини у сфері господарської діяльності 79
Віталій Махінчук
Інститут покарання: критерії визначення адекватності 82
Людмила Дунаєвська
Вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про злочини, вчинені медичними працівниками при наданні медичної допомоги 85
Ярослав Ілляиі
Криміналістична характеристика злочинів як метод (інструментарій) розслідування 88
Віктор Сухонос
Взаємовідносини прокуратури і органів радянської влади на місцях у 1 922-1 925 pp. 91
Леонид Червяков
Прокурорский надзор при расследовании незаконного оборота наркотических средств 94
Анатолій Стовбчатий, Лариса Осипчук
Реєстраційні рахунки в системі управління державними платежами 97
Валентин Корінєв
Механізм прийняття та реалізації цінового рішення 99
Надія Ткаченко
Методика розрахунку оцінки фінансової стійкості підприємства 102
Антонина Петрова
Зачем предприятию внедрять стандарты ИСО серии 9000, или о том как было дело на «Союз-Виктане» 104
Наталгя Постолюк
Модель управління витратами ремонтно-обслуговуючого виробництва автотранспортного підприємства в умовах ринкової економіки 108
Олександр Яновский
О роли лоббирования интересов и «скупки» государства в бизнес-деятельности предприятий 111
Юристу І мршеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net