Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2055:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник
Локомотив судової реформи 1864 р. - граф Дмитро Блудов та його час ___(до 218-Т річниці з дня народження)
Иина Саниахметова
Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой 5
Даніїл Федорчук
Про співвідношення понять «інвестиції», «іноземні інвестиції» та «прямі іноземні інвестиції» 8
Леонид Антоненко
Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения 12
Людмила Т опалова
Господарсько-правові аспекти співвідношення комерційної та банківської таємниці у національному законодавстві 16
В'ячеслав Джунь
До питання про принципи інституту неспроможності 21
Володимир Солодкий
Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовами прокурорів 25
Анатолій Берлач
Державне фінансування як метод регулювання аграрної сфери економіки 29
Віктор Чернадчук
Деякі проблеми законності оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи 33
Сергей Федоров
Финансово-правовые санкции: проблемы применения 36
Наталія Булычева
Правова регламентація видатків бюджету як основного джерела фінансування органів внутрішніх справ 39
Оксана Мозговая
Обращение ценных бумаг в Украине 43
Олександр Константин
Адміністративна юстиція як атрибут демократичної правової держави 46
Роман Кукурудз
Межі обов'язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі 49
Богдан Сташків
До питання про метод права соціального забезпечення _ 53
Олена Мельник
Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності 57
Ганна Чурпіта
Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва 61
Світлана Хєда
Особливості правового становища дочірніх підприємств (порівняльно-правові аспекти) 65
Александр Чуркин
Коммерческое представительство на фондовой бирже 68
Андрій Соловйов
Деякі аспекти «права людини на смерть» 71
Ірина Ніжинська
Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України 75
Володимир Вірюков
Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) 79
Олена Гула
Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно-правової форми підприємства 82
Олена Ульяненко
Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) 85
Валерий Станиславский
Об усилении публично-правового регулирования семеноводства в Украине 89
Віктор Муравйов
Питання гармонізації внутрішнього права неасоційованих країн з правом ___Європейського Союзу 91
Ганна Саміло
Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави 95
натолій Дмитрієв
Особливості становлення першого європейського правопорядку 98
Андрій Захарчук
Націотворчі витоки державотворення (до проблеми етногенезу українського народу) 101
Людмила Остапенко
Визначення поняття «життя» як об'єкта кримінально-правової охорони 105
Наталія Горб
Термінологічні проблеми застосування статті 297 КК України 109
Ольга Скворцова
Проблемы определения родового объекта преступлений в сфере защиты растений и охраны растительного мира 111
Павел Кабанов
Современная российская политическая криминология: состояние, проблемы, перспективы 113
Інна Сандуляк
Забезпечення конституційних прав при здійсненні додаткового розслідування 118
Владимир Лысенко
Фиктивные предприятия: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности 121
Сергій Слінько
Теоретичні проблеми реформування судової системи і судочинства України 126
Ірина Каленюк, Вікторія Шишковська
Розвиток підприємництва в Україні: внутрішні та зовнішні чинники 129
Евгений Высоцкий, Владимир Фролов, Дмитрий Высоцкий,
Практические аспекты инновационной модели развития экономики Украины 132
Лариса Семко
Совершенствование оплаты труда на промышленных предприятиях 135
Володимир Момот
Дослідження динамічних процесів розподілу нерівності як чинника ринкової невизначеності 137
ДенисБердников
Проблемы инновационного развития Украины и пути их разрешения 142
Олександр Марченко
Роздрібна торгова мережа великих міст: стан і основні тенденції розвитку 145
Евгений Масленников
Качество как фактор преобразования внутренней среды организации 148

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net