Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2069:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Світлана Грудницька, Богдан Дерев'янко
Економіко-правові питання формування та діяльності промислово-фінансових груп (історичний аспект)
Дмитро Липницький, Ганна Болотова
Нове у відповідальності по Господарському кодексу України 8
Віктор Горленко
Поняття кооперативу в Україні 11
Петро Пальчук
Торговельна діяльність як об'єкт ліцензування 14
Лілія Панькова
Правове становище аграрних бірж у контексті аграрного права України 18
Олександр Браніцький
Деякі аспекти правового становища спеціалістів сільського господарства як суб'єктів аграрних правовідносин 21
Людмила Ємельянова
Трансформації поглядів римських юристів на характер забезпечення належного виконання договірних зобов'язань 25
Тетяна Боднар
Суб'єкти виконання договірного зобов'язання 28
ОлександрПунда
Перспективи правового регулювання генної інженерії в Україні 32
Тетяна Вахонева
Набувальна давність як правовий інститут цивільного права: історія та сучасність 36
Катерина Василенко
Обов'язки підрядника за договором побутового підряду 40
Ольга Міхно
Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України 45
Ольга Ваянова
Особливості суб'єктивного авторського права на комп'ютерні програми за законодавством України 48
Руслан Лідовець
Особливості виконання змішаного договору 53
Людмила Кондрат'ева
Процесуальне становище неповнолітніх у справах про встановлення батьківства 57
Оксана Підлубна
До питання визначення правової природи норм цивільного процесуального права 61
Александр Брылев
Разрешение морских споров в Англии 65
ОлександраЯнчук
Європейський вибір України: трансформація системи виконавчої влади 70
Олександр Нелін
До питання про пам'ятки права спадщини за Руською правдою та Псковською судною грамотою 74
Вікторія Хасанова
Історичні аспекти розвитку торговельних правовідносин в Україні 79
Мар 'яка Демкова
Переселення вірменів на територію Галичини та створення вірменської колонії у Львові (XII-XIV ст.) 83
Оксана Тодика
Проблема зловживання громадянами своїми правами та свободами в аспекті становлення народовладдя 87
Марія Золотарьова
Історія, проблеми та перспективи розвитку державних податкових інспекцій як місцевих ланок державної податкової служби України 91
Руслан Дербишев
Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения: ____проблемы и пути решения 94
Віктор Щербина
Заборони у трудовому праві, проблеми їх встановлення 97
Сергей Силъченко, Дмитрий Архиреев
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика 101
МаринаДей
Основні питання стимулювання трудової активності в Україні 105
Володимир Голубев
Суб'єкт злочинної діяльності у сфері використання електронно-обчислювальних машин 109
Людмила Левицька
Захист неповнолітніх потерпілих: кримінологічний і кримінально-процесуальний аспекти 113
Олена Бугера
Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) 117
Володимир Бульба
Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в УкраТні 121
Максим Смирнов
Надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах: питання процесуальної форми 124
Сергій Заїка
Основні положення міжнародно-правових документів з питань кримінально-процесуальних строків 128
Максим Орлов
Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання та функція кримінального процесу 133
Олена Белькова
Правова допомога свідку: підстави та порядок надання 137
Олена Літвінова
Роль і завдання моделювання у структурі ситуаційного підходу до дослідження об'єктів криміналістики 141
Александр Задорожный
Особенности подготовительного этапа допроса главного бухгалтера и руководителя предприятия по делам об уклонении от уплаты налогов 145

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net