Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 2004 года

Источник № 2284:

Цивільне право України : Навчальний посібник / За заг. ред.LA. Біркжова, Ю.О. Заіки. — К.: Істина, 2004. - 216 с.


Cодержание источника:
Стр.
Глава 1. Загальні положення 3
1. Предмет цивільного права 3
2. Метод цивільного права 4
3. Принципи цивільного права 5
4. Функції цивільного права 5
5. Система цивільного права 6
6. Відмежування цивільного права від інших суміжних галузей права 7
7. Цивільне законодавство 8
8. Дія цивільних законів 9
9. Аналогія закону і аналогія права 10
10. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна 11
11. Цивільне правовідношення 12
12. Види цивільних правовідношень 13
13. Юридичні факти 14
14. Здійснення суб'єктивного цивільного права 15
15. Захист суб'єктивних цивільних прав 16
Глава 2. Особи 18
16. Цивільна правоздатність 18
17. Дієздатність фізичної особи 19
18. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 21
19. Оголошення фізичної особи померлою 22
20. Опіка та піклування 22
21. Поняття та ознаки юридичної особи 23
22. Створення юридичної особи 24
23. Припинення юридичної особи 26
24. Види юридичних осіб 27
25. Господарські товариства 28
26. Повне товариство 30
27. Командитне товариство 31
28. Товариство з обмеженою відповідальністю 32
29. Товариство з додатковою відповідальністю 33
30. Ахціонерне товариство 34
31. Виробничий кооператив 35
32. Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин 36
Глава 3. Об'єкти цивільних прав 38
33. Поняття та види об'єктів цивільних прав 38
34. Поняття та класифікація речей у цивільному праві 38
35. Результати робіт та послуг як об'єкти цивільного права 41
36. Гроші як об'єкт цивільного права 42
37. Цінні папери як об'єкт цивільного права 43
38. Види цінних паперів 44
Глава 4. Правочини. Представництво 46
39. Поняття правочину, його ознаки та види 46
40. Умови дійсності правочину 47
41. Форма правочину 48
42. Правові наслідки порушення форми правочину 50
43. Нікчемні правочини 51
44. Оспорювані правочини 52
45. Правові наслідки визнання правочину недійсним 54
46. Представництво в цивільному праві 55
47. Довіреність, її види, форма та строк дії 57
Глава 5. Строки. Позовна давність 60
48. Поняття та види строків у цивільному праві 60
49. Поняття та види строків позовної давності 61
50. Початок перебігу строків позовної давності 62
51. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності 62
Глава 6. Відповідальність в цивільному праві 64
52. Поняття цивільно-правової відповідальності 64
53. Форми і види цивільно-правової відповідальності 64
54. Умови цивільно-правової відповідальності 66
Глава 7. Особисті немайнові права 69
55. Особисті немайнові права та їх види 69
56. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 70
57. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 72
Глава 8. Право власності та інші речові права 75
58. Поняття та зміст права власності. Речові права 75
59. Підстави набуття права власності 76
60. Момент виникнення права власності за договором 77
61. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна 78
62. Підстави припинення права власності 79
63. Право спільної часткової власності 80
64. Право спільної сумісної власності 81
65. Поняття та види речових прав 83
66. Сервітути 84
67. Емфітевзис та суперфіцій 86
68. Захист права власності та інших речових прав 87
69. Віндикаційний позов 89
70. Негаторний позов 91
71. Зобов'язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності 92
Глава 9. Спадкове право 94
72. Поняття спадкування 94
73. Час і місце відкриття спадщини 95
74. Спадкування за законом 95
75. Спадкування за заповітом 96
76. Форма заповіту 97
77. Складання заповіту з умовою 98
78. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання 98
79. Секретний заповіт 99
80. Обов'язкова частка у спадщині 99
81. Спадковий договір 100
82. Спадкування за правом представлення 101
83. Усунення від спадщини 101
84. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини 102
85. Охорона спадкового майна 103
86. Оформлення права на спадщину 103
Глава 10. Загальні положення про зобов'язання 105
87. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань 105
88. Підстави виникнення зобов'язань 106
89. Сторони зобов'язання 107
90. Виконання зобов'язання 108
91. Предмет, спосіб, час і місце виконання зобов'язання 109
92. Підстави припинення зобов'язань 110
Глава 11. Види забезпечення виконання зобов'язання 111
93. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язання 111
94. Неустойка та її види 111
95. Порука та гарантія 112
96. Завдаток 113
97. Застава 114
98. Притримання 115
Глава 12. Загальні положення про договори 117
99. Поняття договору, його зміст та форма 117
100. Класифікація договорів 118
101. Порядок укладення договорів 119
102. Зміна та розірвання договору 121
Глава 13. Договори про передачу майна у власність 122
103. Поняття договору купівлі-продажу 122
104. Обов'язки сторін за договором купівлі-продажу 123
105. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору купівлі-продажу 124
106. Роздрібна купівля-продаж 124
107. Договір поставки 125
108. Договір контрактації 126
109. Договір на постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 127
110. Договір міни 128
111. Договір дарування 129
112. Договір ренти 131
113. Договір довічного утримання (догляду 132
Глава 14. Договори про передачу майна в тимчасове користування 135
114. Договір найму (оренди 135
115. Договір лізингу 138
116. Договір найму (оренди) житла 138
117. Розірвання договору найму житла 140
118. Договір позички 141
Глава 15. Договори на виконання робіт 142
119. Договір підряду 142
120. Договір побутового підряду 143
121. Договір будівельного підряду 144
122. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт 146
123. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 147
Глава 16. Договори на надання послуг 149
124. Транспортні договори 149
125. Поняття та види перевезень 149
126. Договір перевезення вантажу 150
127. Відповідальність перевізника за збереженість вантажу 151
128. Звільнення перевізника від відповідальності за недостачу, пошкодження та псування вантажу 152
129. Договір перевезення пасажира та багажу 153
130. Договір транспортного експедирування 153
131. Договір зберігання 154
132. Зберігання на товарному складі 155
133. Спеціальні види зберігання 157
134. Договір охорони 159
135. Страхування. Основні поняття 160
136. Обов'язки сторін за договором страхування 162
137. Договір майнового страхування 163
138. Договір особистого страхування 165
139. Підстави звільнення страховика від обов'язку із виплати страхової суми (відшкодування) 169
140. Договір доручення 170
141. Договір комісії 171
142. Договір управління майном 172
Глава 17. Кредитно-розрахункові відносини та інші договори 175
143. Договір позики 175
144. Кредитний договір 176
145. Договір банківського вкладу 177
146. Договір банківського рахунка 178
147. Договір факторингу 179
148. Загальні положення про розрахунки 181
149. Ліцензійний договір 181
150. Договір комерційної концесії 183
151. Договір про спільну діяльність 184
152. Договір простого товариства 185
Глава 18. Зобов'язання з односторонніх дій 186
153. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 186
154. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу 187
155. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 189
156. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи 190
157. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 191
Глава 19. Деліктні зобов'язання 192
158. Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди 192
159. Система деліктів 192
160. Відповідальність за шкоду, завдану органами державної влади або органами місцевого самоврядування
161. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
162. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 195
163. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною чи обмежено дієздатною особою 196
164. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними 198
165. Відшкодування моральної шкоди 198
166. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю 200
167. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг 200
Глава 20. Зобов'язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 202
168. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 202
Глава 21. Право інтелектуальної власності 204
169. Поняття права інтелектуальної власності 204
170. Об'єкти права інтелектуальної власності 205
171. Поняття авторського права 207
172. Суб'єкти авторського права 208
173. Об'єкти авторського права 209
174. Види авторських договорів 211
175. Суміжні права 212
176. Захист авторських та суміжних прав 214
177. Патентне право 215
178. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 216

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net