Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 2004 года

Источник № 2285:

Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 761 с.


Cодержание источника:
Стр.
Розділ І ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 3
Глава 1 Поняття приватного права 3
§ 1. Право приватне і право публічне 3
§ 2. Джерела приватного npaBa 6
§ 3. Значення римського приватного права 8
§ 4. Приватне право і цивільне право 9
Глава 2 Європейські системи приватного (цивільного) права 11
§ 1. Значення порівняльної цивілістики 11
§ 2. Критерії класифікації приватного (цивільного) права 11
§ 3. Європейські традиції приватного (цивільного) права 12
§ 4. Європейські родини приватного (цивільного) права 14
§ 5. Традиція приватного (цивільного) права в Україні 17
Глава З Цивільне право як галузь українського права 19
§ 1. Предмет цивільного права 19
§ 2. Метод цивільно-правового регулювання 20
§ 3. Засади цивільного права 22
§ 4. Функції цивільного права 23
§ 5. Структура цивільного права 25
Глава 4 Цивільне право як система законодавства 29
§ 1. Поняття цивільного законодавства 29
§ 2. Форми цивільного законодавства України 30
§ 3. Акти цивільного законодавства України 31
§ 4. Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України 32
§ 5. Дія актів цивільного законодавства 33
§ 6. Договори як форма цивільного законодавства 37
§ 7. Звичаї 38
§ 8. Міжнародні договори 39
§ 9. Аналогія 40
§ 10. Значення судової практики 41
Глава 5 Цивілістика. Наука цивільного права і навчальна дисципліна 44
§ 1. Поняття і предмет науки цивільного права 44
§ 2. Методологія цивілістики 45
§ 3. Система науки цивільного права 46
§ 4. Цивільне право як навчальна дисципліна 47
Глава 6 Розвиток цивільного права і законодавства України 49
§ 1. Особливості формування цивільного права в Україні 49
§ 2. Становлення традиції цивільного права в Україні 50
§ 3. Цивільне право в Україні за радянських часів 52
§ 4. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України 61
Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 65
Глава 7 Цивільне правовідношення 65
Поняття цивільного правовідношення 65
Загальна характеристика суб'єктів 67
і об'єктів цивільних правовідносин 68
Зміст цивільного правовідношення 72
Види цивільних правовідносин 74
Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин 76
Глава 8 Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 82
§ 1. Загальні положення про фізичну особу 82
Правоздатність фізичних осіб 83
Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи 84
Ім'я фізичної особи 86
Місце проживання фізичної особи 87
Поняття та елементи дієздатності фізичної особи 89
Диференціація дієздатності фізичної особи 90
Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною 93
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 130
Глава 10 Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 138
§ 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 138
§ 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 140
§ 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 144
§ 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 147
Глава II Об'єкти цивільних прав (правовідносин) 150
§ 1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин) 150
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права 152
§ 3. Цінні папери як об'єкт цивільних прав (правовідносин) 160
§ 4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин) 167
§ 5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав 168
§ 6. Інформація як об'єкт цивільних прав 169
§ 7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав 171
§ 8. Інші об'єкти цивільних прав 173
Глава 12 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків 176
§ 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку 176
§ 2. Здійснення цивільних прав 177
§ 3. Межі здійснення цивільних прав 180
§ 4. Виконання цивільних обов'язків 182
§ 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів 183
§ 6. Захист цивільних прав та інтересів судом 184
§ 7. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку 188
§ 8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом 189
§ 9. Самозахист цивільних прав та інтересів 191
§ 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав 192
§ 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність 193
Глава 13 Правочини 200
§ 1. Поняття і ознаки правочину 200
§ 2. Види правочинів 204
§ 3. Форми правочинів 206
§ 4. Тлумачення змісту правочину 210
§ 5. Відмова від правочину 211
§ 6. Недійсність правочинів 213
§ 7. Правові наслідки недійсності правочину 215
§ 8. Окремі види недійсних правочинів 217
Глава 14 Представництво 229
§ 1. Поняття представництва 229
2. Підстави виникнення та види представництва 231
Склад правовідносин представництва 234
Передоручення 238
Представництво за довіреністю 239
Представництво з перевищенням повноважень 244
Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб 245
Розділ НІ РЕЧОВІ ПРАВА 250
Глава 15 Загальні положення права власності 250
§ 1. Право власності в системі речових прав 250
§ 2. Поняття власності і права власності 252
§ 3. Зміст права власності 258
§ 4. Здійснення права власності 261
§ 5. Право повного господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 263
Глава 16 Набуття і припинення права власності 267
§ 1. Загальні положення про набуття права власності 267
§ 2. Первинні способи набуття права власності 268
§ 3. Похідні (вторинні) способи набуття права власності 274
§ 4. Припинення права власності 275
Глава 17 Види права власності 283
§ 1. Класифікація права власності 283
§ 2. Види права власності за суб'єктом 284
§ 3. Види права власності залежно від числа власників. Особливості права спільної власності 288
§ 4. Види права власності залежно від правового режиму 295
Глава 18 Захист права власності 305
§ 1. Загальна характеристика захисту права власності 305
§ 2. Віндикаційний позов 308
§ 3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння 311
§ 4. Визнання права власності 314
§ 5. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності 315
Глава 19 Суміжні речові права 318
§ 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України 318
§ 2. Права на чужі речі. Загальна характеристика 320
§ 3. Сервітути 322
§ 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 326
§ 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 330
§ 6. Володіння (посідання) і право володіння чужим майном 334
Глава 20 Право інтелектуальної власності 339
§ 1. Поняття та види інтелектуальної власності 339
§ 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права 341
§ 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності 343
§ 4. Зміст права інтелектуальної власності 347
§ 5. Здійснення права інтелектуальної власності 349
§ 6. Захист права інтелектуальної власності 353
Розділ IV ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 357
Глава 21 Зобов'язання. Загальні положення 357
§ І. Поняття зобов'язань 357
§ 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права 359
§ 3. Елементи зобов'язань 363
§ 4. Підстави виникнення зобов'язань 365
§ 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб в зобов'язанні 368
§ 6. Припинення зобов'язань 373
§ 7. Виконання зобов'язань 378
Глава 22 Забезпечення виконання зобов'язань 386
§ 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань 386
§ 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань 388
§ 3. Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань 389
§ 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язання 399
Глава 23 Відповідальність у цивільному праві 409
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності 409
§ 2. Підстава цивільно-правової відповідальності 412
§ 3. Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань 416
§ 4. Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань 420
§ 5. Підстави звільнення від відповідальності 422
Глава 24 Категорія договору в цивільному праві 425
Поняття договору 425
Види договорів 427
Категорія господарського (підприємницького) договору 431
Зміст (умови) договору 436
Укладення, зміна та розірвання договорів 439
Розділ V ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 446
Глава 25 Купівля-продаж 446
Загальні положення про купівлю-продаж 446
Захист прав споживачів 461
Види договору купівлі-продажу 468
Роздрібна купівля-продаж 473
Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу 479
Поставка 483
Контрактація сільськогосподарської продукції 490
Міна (бартер) 493
Глава 26 Дарування, рента та довічне утримання (догляд) 499
§ 1. Дарування 499
§ 2. Рента 504
§ 3. Довічне утримання (догляд) 506
Глава 27 Найм (оренда) та позичка 510
§ 1. Договір найму (оренди) 510
§ 2. Договір оренди державного та комунального майна 521
§ 3. Прокат 530
§ 4. Найм (оренда) земельної ділянки 532
§ 5. Лізинг 541
§ 6. Позичка 553
Глава 28 Найм (оренда) житла 558
§ 1. Поняття житлового законодавства та договору найма житла 558
§ 2. Права наймача житла і членів його сім'ї 562
§ 3. Зміна і розірвання договору найму житла 566
§ 4. Приватизація житла 570
Глава 29 Підряд. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 572
§ 1. Договір підряду 572
§ 2. Побутовий підряд 581
§ 3. Будівельний підряд 585
§ 4. Підряд на проектні та пошукові роботи 592
§ 5. Зовнішньоекономічні підрядні операції з давальницькою сировиною 594
§ 6. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 599
Глава ЗО Загальні положення про послуги. Перевезення та транспортне експедирування 602
§ 1. Загальні положення про послуги 602
§ 2. Перевезення 603
§ 3. Договір перевезення вантажу 604
§ 4. Договори перевезення пасажира, багажу та пошти 611
§ 5. Договори морського перевезення вантажу, пасажирів та морського буксирування 612
§ 6. Транспортне експедирування 617
Глава 31 Зберігання. Страхування. Доручення. Комісія. Управління майном 620
§ 1. Зберігання 620
§ 2. Страхування 625
§ 3. Доручення 634
§ 4. Комісія 641
§ 5. Управління майном 645
Глава 32 Позика Кредит. Банківський вклад 649
§ 1. Позика 649
§ 2. Кредит 652
§ 3. Банківський вклад 669
Глава 33 Банківський рахунок. Факторинг. Розрахунки 671
§ 1. Банківський рахунок 672
§ 2. Факторинг 677
§ 3. Розрахунки 678
Глава 34 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Комерційна концесія. Спільна діяльність 693
§ 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 693
§ 2. Комерційна концесія 696
§ 3. Спільна діяльність 700
Розділ VI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 709
Глава 35 Види недоговірних зобов'язань 709
§ 1. Публічна обіцянка винагороди 709
§ 2. Інші види недоговірних зобов'язань 712
Глава 36 Відшкодування шкоди 717
§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди 717
§ 2. Спеціальні випадки відшкодування завданої шкоди 724
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою 729
§ 4. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 732
§ 5. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю 736
Розділ VII ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКОВЕ ПРАВО 742
Глава 37 Спадкове право за Цивільним кодексом України 742
§ 1. Загальні положення про спадкування 742
§ 2. Спадкування за заповітом 746
§ 3. Спадкування за законом 752
§ 4. Здійснення права на спадкування 755
§ 5. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір 761

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net