Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2003

Источник № 2336:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку 5
ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права 25
Медведчук В. Правова наука і правова держава: проблеми взаємозв'язку і розвитку 37
Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти 54
Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності 67
Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв 83
Головатий С. «Верховенство закону» versus «верховенство права»: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? 96
Рабінович П. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти 114
Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу 132
Петришин О. Громадянське суспільство — підґрунтя формування правової держави в Україні 142
Ярмиш О. Актуальні проблеми історико-правових досліджень в Україні 161
Страхов М., Криворучко О. Методологічні основи періодизації історії держави і права 170
Литвин В. Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85 -річчя проголошення УРСР 180
ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ НАУК І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Тодика Ю. Основні напрямки наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права 198
Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни 213
Тодика Ю. Адміністративна реформа в Україні в аспекті розвитку конституційного процесу 224
Авер'яновВ. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання 238
Цветков А Державне управління: теорія, методологія, практика 254
Тимченко І. Конституційна юстиція в Україні — становлення і розвиток 272
Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України 287
Нагребельний В, Правові основи державного управління економічною сферою та їх вдосконалення 301
Воронова Л. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права 313
Волков В. Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні 324
Малышева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно-правовому контекстах 335
Римаренко Ю. По передження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства 349
Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права 359
БитякЮ. На головних напрямах державотворення 370
Антипов В. Науково-дослідний інститут фінансового права 385
ВІДДІЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК
Підопригора О. Про наукову діяльність відділення цивільно-правових наук Академії правових наук України за 1993-2003 роки 391
Підопригора О. Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України 399
Сібільов М. Договірне зобов'язання та його виконання 414
Довгерт А. Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності 437
Притика Д. Місце і роль господарських судів у судовій системі України 455
Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України 467
Штефан М. Санкції цивільного процесуального права 482
Тертишніков В. Новий Цивільний кодекс України та деякі проблеми цивільного судочинства 496
Крупчан О., Коцюба О., Галянтич М. Про діяльність і основні завдання Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України 500
Святоцький О. До започаткування наукової діяльності у сфері інтелектуальної власності 513
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА
Шемшученко Ю. В центрі уваги відділення — проблеми екологічного, господарського, аграрного та земельного права 521
Мамутов В. Координація господарсько-правових досліджень 535
Андрейцев В. Актуальні проблеми розвитку сучасної правничої науки і освіти 540
Семчик В. Український народ як суб'єкт права власності на землю 558
Знаменський /І Ще раз про предмет господарського права 567
Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації 580
Шульга М., Уркевич В. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання 593
ВІДДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК
Сташис В. Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально-правових наук 601
Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України 612
ЗакалюкА. Актуальні методологічні проблеми української кримінологічної науки 633
Голіна В. Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця 656
Бандурка О. Деякі проблеми застосування норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 669
Даньшин І. Співвідношення кримінології і соціології 677
Грошевий Ю. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність 686
Гончаренко В. Деякі зауваження у зв'язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України 698
Дідоренко Е. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу 711
Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів 721
Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику 732
Сегай І. Судова експертологія — наука про судово-експертну діяльність 740
Борисов В., Зеленецький В. Актуальні проблеми розвитку юридичної науки у галузі боротьби зі злочинністю 747
Швець М. Системна інформатизація в правовій сфері 75
Крупчан О. Дев'ять років діяльності Київського регіонального центру Академії правових наук України
КумакаА. Видавництво «Право» Академії правових наук України: здобутки, пошуки, проблеми

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net