Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Гражданскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы Украины
Коментарии нормативно-правовых комментарий, актов и законов Украины
2004 Гражданский Кодекс (коментарий)

Источник № 2361:

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. — К.: Істина, 2004. — 976 с.


Cодержание источника:
Стр.
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
Глава 1. Цивільне законодавство України 3
Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 9
Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів 12
Розділ II. ОСОБИ 24
Глава 4. Загальні положення про фізичну особу 24
Глава 5. Фізична особа — підприємець 38
Глава 6. Опіка та піклування 43
Глава 7. Загальні положення про юридичну особу 62
Глава 8. Підприємницькі товариства. 99
§ 1. Господарські товариства. 99
1. Загальні положення 99
2. Повне товариство 104
3. Командитне товариство 111
4. Товариство з обмеженою відповідальністю 116
5. Акціонерне товариство 133
§ 2. Виробничий кооператив 151
Підрозділ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 154
Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад у цивільних відносинах 154
Глава 10. Органи та представництва, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах . 159
Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 162
Розділ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 165
Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав 165
Глава 13. Речі. Майно 168
Глава 14. Цінні папери . 175
Глава 15. Нематеріальні блага 182
Розділ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 184
Глава 16. Правочини . 184
§ 1. Загальні положення про правочини 184
§ 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону . 190
Глава 17. Представництво . 199
Розділ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 207
Глава 18. Визначення та обчислення строків 207
Глава 19. Позовна давність . 215
КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 235
Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи . 235
Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 244
Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 260
КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 284
Розділ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 284
Глава 23. Загальні положення про право власності . 284
Глава 24. Набуття права власності. 291
Глава 25. Припинення права власності 304
Глава 26. Право спільної власності. 311
Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку). 322
Глава 28. Право власності на житло. 327
Глава 29. Захист права власності. 331
Розділ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 337
Глава ЗО. Загальні положення про речові права на чуже майно 337
Глава 31. Право володіння чужим майном 338
Глава 32. Право користування чужим майном 340
Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 348
Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови . 352
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 356
Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 356
Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 368
Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 385
Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 396
Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок . 397
Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 416
Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 425
Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 429
Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 438
Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку 441
Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 454
Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 460
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 465
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 465
Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 465
Глава 48. Виконання зобов'язання 472
Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання 480
Глава 50. Припинення зобов'язання 524
Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання 527
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР 533
Глава 52. Поняття та умови договору 533
Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору 538
Розділ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 545
Глава 54. Купівля-продаж 545
Глава 55. Дарування . 604
Глава 56. Рента 612
Глава 57. Довічне утримання (догляд) 616
Глава 58. Найм (оренда) 622
Глава 59. Найм (оренда) житла . 642
Глава 60. Позичка 651
Глава 61. Підряд . 655
Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Глава 63. Послуги, загальні положення 696
Глава 64. Перевезення 702
Глава 65. Транспортне експедирування 713
Глава 66. Зберігання 721
Глава 67. Страхування 742
Глава 68. Доручення . 753
Глава 69. Комісія 760
Глава 70. Управління майном 767
Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад 776
Глава 72. Банківський рахунок . 791
Глава 73. Факторинг 801
Глава 74. Розрахунки 806
Глава 75. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності . 817
Глава 76. Комерційна концесія 832
Глава 77. Спільна діяльність 841
Глава 78. Публічна обіцянка винагороди 848
Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 863
Глава 80. Рятування здоров'я та життя, майна фізичної особи або юридичної особи 866
Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи . 868
Глава 82. Відшкодування шкоди . 869
§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди . 869
§ 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоровя або смертю . 889
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів (робіт, послуг) . 899
Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 902
КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО 905
Глава 84. Загальні положення про спадкування . 905
Глава 85. Спадкування за заповітом . 917
Глава 86. Спадкування за законом . 936
Глава 87. Здійснення права на спадкування 943
Глава 88. Виконання заповіту 957
Глава 89. Оформлення права на спадщину 961
Глава 90. Спадковий договір 964
КОЛЕКТИВ АВТОРІВ 969

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net