Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Гражданскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы Украины
Коментарии нормативно-правовых комментарий, актов и законов Украины
2004 Гражданский Кодекс (коментарий)

Источник № 2365:

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К. : Істина. - 928 с.


Cодержание источника:
Стр.
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5
Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 5
Глава 1. Цивільне законодавство України 5
Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 21
Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів 26
Розділ II. ОСОБИ 31
Підрозділ 1. ФІЗИЧНА ОСОБА 31
Глава 4. Загальні положення про фізичну особу 31
Глава 5. Фізична особа-підприємець 49
Глава 6. Опіка та піклування 54
Підрозділ 2. ЮРИДИЧНА ОСОБА 65
Глава 7. Загальні положення про юридичну особу 65
Глава 8. Підприємницькі товариства 96
Підрозділ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 115
Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 115
Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 120
Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 122
Розділ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 125
Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав 125
Глава 13. Речі. Майно 128
Глава 14. Цінні папери 137
Глава 15. Нематеріальні блага 142
Розділ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 151
Глава 16. Правочини 151
Глава 17. Представництво 190
Розділ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 203
Глава 18. Визначення та обчислення строків 203
Глава 19. Позовна давність 208
КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 219
Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 219
Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 232
Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 243
КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 251
Розділ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 251
Глава 23. Загальні положення про право власності 251
Глава 24. Набуття права власності 258
Глава 25. Припинення права власності 263
Глава 26. Право спільної власності 265
Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку) 269
Глава 28. Право власності на житло 271
Глава 29. Захист права власності 273
Розділ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 277
Глава ЗО. Загальні положення про речові права на чуже майно 277
Глава 31. Право володіння чужим майном 281
Глава 32. Право користування чужим майном 285
Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 291
Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 295
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 300
Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності 300
Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 315
Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 328
Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 331
Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 333
Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 342
Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 348
Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 354
Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 360
Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку 365
Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 369
Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 373
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 376
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 376
Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 376
Глава 48. Виконання зобов'язання 388
Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання 398
Глава 50. Припинення зобов'язання 419
Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання 424
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР 435
Глава 52. Поняття та умови договору 435
Глава 53. Уклацення, зміна і розірвання договору 447
Розділ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 462
Підрозділ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 462
Глава 54, Купівля-продаж 462
Глава 55. Дарування 488
Глава 56. Рента 496
Глава 57. Довічне утримання (догляд) 499
Глава 58. Найм (оренда) 504
Глава 59. Найм (оренда) житла 519
Глава 60. Позичка 525
Глава 61. Підряд 529
Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 540
Глава 63. Послуги. Загальні положення 547
Глава 64. Перевезення 550
Глава 65. Транспортне експедирування 585
Глава 66. Зберігання 589
Глава 67. Страхування 604
Глава 68. Доручення 617
Глава 69. Комісія 631
Глава 70. Управління майном 645
Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад 660
Глава 72. Банківський рахунок 676
Глава 73. Факторинг 687
Глава 74. Розрахунки 693
Глава 75. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 717
Глава 76. Комерційна концесія 736
Глава 77. Спільна діяльність 752
Підрозділ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 761
Глава 78. Публічна обіцянка винагороди 761
Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 769
Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи 773
Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 777
Глава 82. Відшкодування шкоди 780
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 806
Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 810
КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 84. Загальні положення про спадкування 814
Глава 85. Спадкування за заповітом 829
Глава 86. Спадкування за законом 843
Глава 87. Здійснення права на спадкування 850
Глава 88. Виконання заповіту 864
Глава 89. Оформлення права на спадщину 870
Глава 90. Спадковий договір 874
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 880
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В КОМЕНТАРІ 882
Додаток. Статті Цивільного кодексу України, що зазнали змін з моменту його прийняття 907

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net