Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 1961 года

Источник № 2509:

Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. — X.: ТОВ «Одіссей», 2002. — 630 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 4
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. Частина І 6
1. Поняття приватного права 6
2. Джерела (складові частини) приватного права 9
3. Значення римського приватного права для сучасного цивільного права 10
4. Європейські системи приватного права 12
5. Приватне право і цивільне право 15
6. Поняття цивільного права. Предмет, метод, принципи і функції цивільного права 16
7. Структура цивільного права 19
8. Типологія цивільного права України 22
9. Початок формування традиції приватного (цивільного) права в Україні 24
10. Перший радянський цивільний кодекс в Україні 27
11. ЦК УРСР 1963 р 32
12. Перспективи III тисячоліття (Проект нового Цивільного кодексу України) 37
13. Система норм приватного (цивільного) права 40
14. Цивільне законодавство 41
15. Акти цивільного законодавства їх види 42
16. Дія цивільного законодавства у часі 43
17. Дія цивільного законодавства у просторі та за колом осіб 46
18. Подолання прогалин у цивільному праві 48
19. Значення судової практики 49
20. Колізійні норми чинного цивільного законодавства 51
21. Поняття і предмет науки цивільного права 56
22. Методологія цивілістики 58
23. Цивільне право як навчальна дисципліна 60
24. Поняття цивільного правовідношення 61
25. Суб'єкти цивільного правовідношення 63
26. Об'єкти цивільного правовідношення 66
27. Зміст цивільного правового відношення 66
28. Види цивільних правовідносин 69
29. Підстави виникнення, зміни, припинення цивільних правовідносин 71
30. Класифікація юридичних фактів. 72
31. Правоздатність фізичних осіб 75
32. Дієздатність фізичної особи 77
33. Диференціація дієздатності 78
34. Обмеження дієздатності 80
35. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим 81
36. Опіка і піклування 83
37. Поняття та ознаки юридичної особи 86
38. Сутність юридичної особи 87
39. Класифікація юридичних осіб 92
40. Окремі вид'и юридичних осіб 94
41. Підприємства як юридичні особи 98
42. Об'єднання підприємств як юридичні особи 100
43. Порядок і способи виникнення юридичних осіб 101
44. Підстави і порядок припинення юридичних осіб 102
45. Особливості цивільно-правового статусу держави 104
46. Участь держави у цивільних правовідносинах 106
47. Поняття об'єкта цивільних прав 107
48. Класифікація об'єктів цивільних правовідносин 108
49. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. 111
50. Цінні папери як об'єкт цивільних правовідносин 116
51. Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав 122
52. Поняття і ознаки правочину 127
53. Види правочинів 128
54. Форми правочинів 130
55. Недійсність правочинів 135
56. Наслідки визнання правочину недійсним 137
і виконання обов'язків 139
58. Вимоги до здійснення суб'єктивних прав 141
59. Захист цивільних прав 142
60. Право на захист цивільного, права та інтересу за проектом ЦК України 145
61. Захист честі і гідності в цивільному праві. Відшкодування моральної шкоди 147
62. Строки та терміни в цивільному праві 150
63. Позовна давність 151
64. Призупинення позовної давності 153
65. Перерив перебігу строку позовної давності 153
66. Поновлення та закінчення строку позовної давності 154
67. Поняття представництва 155
68. Комерційне представництво 158
69. Види представництва 160
70. Повноваження представника 163
71. Підстави виникнення повноважень 165
72. Довіреність 167
73. Представництво без повноважень і з перевищенням повноважень 170
74. Поняття цивільно-правової відповідальності 174
75. Підстави цивільно-правової відповідальності 178
76. Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань 183
77. Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань 188
78. Підстави звільнення від відповідальності 190
79. Поняття речевого права і речевих прав 193
80. Класифікація речевих прав 194
81. Історія речево-правових інститутів у законодавстві України 197
82. Право інтелектуальної власності 199
83. Особливості речево-правового захисту 203
84. Поняття власності і права власності 204
85. Зміст суб'єктивного права власності 210
86. Підстави виникнення права власності 212
87. Припинення права власності 218
88. Право приватної власності 219
89. Право державної і право комунальної власності 222
90. Право колективної власності 225
91. Поняття і види права спільної власності 228
92. Реалізація права спільної часткової власності 230
93. Право спільної сумісної власності 233
94. Загальна характеристика захисту права власності 238
95. Віндикаційний позов. 240
96. Негаторний позов 243
97. Інші засоби захисту права власності 246
98. Права на чужі речі 247
99. Посідання (Володіння) 249
100. Вторинні речеві права 251
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. Частина II 255
101. Поняття зобов'язання 255
102. Елементи зобов'язань 256
103. Види зобов'язань 258
104. Система зобов'язального права 262
105. Підстави виникнення зобов'язань 263
106. Зміна зобов'язань.Заміна осіб у зобов'язанні 266
107. Припинення зобов'язань 270
108. Загальна характеристика засобів забезпечення зобов'язань 274
109. Застава 276
110. Завдаток 280
111. Утримання 282
112. Порука та гарантія 286
113. Збитки та умови їхнього стягнення 288
114].'Поняття договору 290
115. Види договорів 292
116. Укладення договорів 298
117. Умови договору 301
118. Тлумачення та виконання договорів 305
119. Загальна характеристика договору купівлі-продажу 311
120. Права й обов'язки покупця і продавця 314
121. Роздрібна купівля-продаж 316
122. Договір міни (бартеру) 318
123. Договір поставки 321
124. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 325
125. Постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу 329
126. Договір дарування 333
127. Договір довічного утримання 336
128. Договір доручення 340
129. Договір комісії 345
130. Агентська угода 349
131. Договір зберігання 353
132. Поняття та класифікація розрахункових правовідносин 359
133. Договір банківського рахунка 362
134. Способи і форми розрахунків 367
135. Кредитні зобов'язання 369
136. Договір факторингу 374
137. Франчайзинг 382
138. Страхові правовідносини (загальні положення) 387
139. Договір страхування 392
140. Договір майнового найму (оренди) 397
141. Права та обов'язки сторін договору майнового найму 400
142. Шднайом 402
143. Припинення договору майнового найму 403
144. Договір оренди державного і комунального майна 405
145. Правове регулювання лізингу в Україні 414
146. Найом житлового приміщення 418
147. Приватизація державного житлового фонду (поняття, способи і порядок приватизації) 423
148. Договір підряду 427
149. Договір підряду на капітальне будівництво 438
150. Договір підряду на виконання проектних і пошукових робіт 446
151. Загальні положення про перевезення 450
152. Договір про буксирування 460
153. Договір про спільну діяльність і установчий договір 465
154. Договір довірчого управління майном 470
155. Зобов'язання з заподіяння шкоди: поняття, загальні умови виникнення. 475
156. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди 479
157. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну її працівниками 484
158. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду 487
159. Відшкодування шкоди, заподіяної в стані необхідної оборони і крайньої необхідності 493
160. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми 496
161. Відповідальність за шкоду, заподіяна громадянином, визнаним недієздатним 501
162. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, не здатним розуміти значення своїх дій 502
163. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки 503
164. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, пов'язані з виконанням ним трудових обов'язків 507
165. Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення 514
166. Поняття авторського права 517
167. Принципи авторського права 518
168. Об'єкти авторського права 520
169. Суб'єкти авторського права 524
170. Майнові й особисті немайнові права суб'єктів авторського права 528
171. Авторський договір: поняття і види 533
172. Патент на винахід (корисну модель) і промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція. Порядок одержання патенту 538
173. Права й обов'язки осіб, що одержали патент 543
174. Права авторів раціоналізаторських пропозицій 546
175. Ліцензійний договір 547
176. Охорона прав на знаки для товарів, послуг 549
177. Спадкування за заповітом 553
178. Спадкування по праву представлення. Спадкова трансмісія 561
179. Охорона спадкового майна 563
180. Розділ спадкового майна 564
181. Запобігання загрозі шкоди чужому майну, рятування здоров'я та життя інших осіб 565
182. Створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб 567
СІМЕЙНЕ ПРАВО 569
183. Поняття сімейного права. Принципи та система сімейного права 569
184. Поняття сім'ї. Види сімейних правовідносин 572
185. Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини 574
186. Умови вступу в шлюб та перешкоди до укладання шлюбу 576
187. Порядок укладення шлюбу 578
188. Визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним 579
189. Особисті немайнові правовідносини подружжя 582
190. Майнові відносини подружжя. Режим власності подружжя 585
191. Шлюбний контракт 586
192. Припинення шлюбу 588
193. Порядок встановлення походження дитини 590
194. Оспорювання батьківства та материнства 594
195. Особисті немайнові права та обов'язки батьків та дітей 596
196. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Порядок позбавлення батьківських прав 602
197. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав 604
198. Специфіка майнових правовідносин батьків та дітей 605
199. Патронат 607
200. Усиновлення 608
201. Реєстрація актів громадянського (цивільного) стану 616
202. Реєстрація народження 621
203. Реєстрація смерті 623
204. Реєстрація одруження 623
205. Реєстрація розірвання шлюбу 625
206. Реєстрація встановлення батьківства 626
207. Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові 628
Література 629
Законодавчі акти 630
Постанови Пленуму Верховного Суду України 630

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net