Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Экономическая теория (политэкономия)

Источник № 3229:

Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 7
Розділ 1. Економічна теорія: предмет, метод, функції 7
1.1. Предмет економічної теорії 8
1.2. Економічні категорії і закони 13
1.3. Методи економічної теорії 14
1.4. Функції економічної теорії 20
1.5. Виникнення економічної теорії і основні етапи її розвитку 22
Розділ 2 Економічна теорія й економічна політика 41
2.1. Формування економічної політики 42
2.2. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики 46
Частина І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 50
Розділ 3. Сутність, структура і типи економічних систем 51
3.1. Сутність і структура економічної системи 52
3.2. Матеріальне виробництво і соціальна сфера 65
3.3. Власність, її місце і роль в економічній системі 67
3.4. Принципи визначення економічних систем 77
3.5. Економічна система капіталізму, її еволюція 84
Розділ 4. Форми організації суспільного виробництва 97
4.1. Форми економічних зв'язків і суспільного господарства 98
4.2. Товар і його властивості 101
4.3. Розвиток форм вартості 106
4.4. Гроші та їхні функції 112
4.5. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва 123
4.6. Еволюція товарно-грошового господарства у товарно-кредитне 126
Розділ 5. Ринок і його інфраструктура 144
5.1. Сутність ринку, його функції та умови формування 145
5.2. Структура ринку 150
5.3. Моделі ринкової економіки 156
54 Особливості становлення ринкових відносин в Україні 158
5 5 Ринкова Інфраструктура 163
5 6 Товарна біржа 164
5 7 Фондова біржа 170
Розділ б Основи саморегулювання ринкової економіки 174
61...Головні елементи саморегулювання ринкової економіки 175
6 2...Попит сутність, види, детермінанти, особливості Закон попиту 176
6 3...Сутність І головні особливості пропозиції Закон пропозиції 182
6 4...Ціна в ринковій економіці 185
6 5...Конкуренція у ринковій економіці 187
Розділ 7 Економічна роль держави у ринковій економіці 189
71 Необхідність державного регулювання в ринковій економіці 190
7 2 Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги 198
7 3 Регулююча діяльність держави в соціальній сфері 205
7 4 Межі І перспективи регулюючої діяльності держави 208
Розділ 8 Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні 211
81 Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки 212
82 Зміст перехідного періоду 217
8 3 Характер перехідної економіки 220
8 4 Моделі перехідної економіки 227
8 5 Етапи І терміни перехідного періоду 232
Частина II. МІКРОЕКОНОМІКА 234
Роздіч 9 Підприємництво і підприємство (фірма) 235
9 1 Сутність підприємництва й умови його Існування 236
9 2 Організація підприємницької діяльності 240
9 3 Підприємництво (фірма) сутність І умови функціонування 245
9 4 Види підприємств 246
9 5 Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності 252
Розділ 10 Домогосподарство 256
101 Бюджетне обмеження домогосподарства 257
102 Уподобання домогосподарства 260
103 Рівновага домогосподарства як споживача 263
10 4 Основні чинники, які впливають на попит домогосподарства 264
Розділ 11 Трудові відносини. Заробітна плата 267
111 Соціально-трудові відносини та їх трансформація 268
11 2 Мотивація трудової діяльності Заробітна плата 292
Розділ 12 Витрати виробництва і прибуток 317
12 1 Сутність витрат виробництва та їх види 318
12 2 Витрати виробництва у короткотерміновому І довготерміновому періодах 322
123 Прибуток, його норма І напрями використання 329
Розділ 13 Особливості формування цін залежно від моделі ринку 334
131 Загальні принципи ціноутворення 335
13 2 Моделі ринку 240
Розділ 14 Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі 349
14 1 Місце І роль сільського господарства у суспільному виробництві, його особливості 350
14 2 Рентні відносини 352
14 3 Науково-технічна революція І розвиток агропромислової Інтеграції 356
144 АПК функції! структура 359
14 5 Взаємозв'язок І поєднання дрібного й великого виробництва в АПК 365
14 6 Особливості підприємництва в агропромисловому виробництві 368
14 7 Зміни в соціально-економічній структурі села 370
Частина III. МАКРОЕКОНОМІКА 372
Розділ 15 Національна економіка. Основні макроекономічні показники 373
151 Національна економіка сутність, структура І особливості 374
152 Доходи І витрати в національній економіці 377
15 3 Валовий внутрішній продукт (валовий національний продукт), його складові та методи обчислення 379
15 4 Номінальний І реальний ВВП Дефлятор ВВП 386
15 5 Система національних рахунків 389
15 6 ВВП І економічний добробут 392
Розділ 16 Макроекономічний аналіз: сукупний попит і сукупна пропозиція 394
16 1 Загальна модель (або модель сукупного попиту І сукупної пропозиції) 395
162 Сукупний попит І сукупна пропозиція сутність, детермінанти, компоненти, взаємодія Макроекономічна рівновага 396
163 Споживання І заощадження сутність, функції, співвідношення з доходом 407
164 Інвестиції сутність, стимули, детермінанти, співвідношення Із заощадженнями І доходом 413
165 Мультиплікатор 418
Розділ 17 Грошовий обіг і кредитна система 421
171 Закони грошового обігу І основні тенденції його динаміки 422
172 Кредитна система, банки, фондові біржі 434
17 3 Кейнсіанська І монетаристська моделі кредитно-грошової політики 444
Розділ 18 Фінансовий механізм і фіскальна політика 448
18 1 Сутність фінансів І роль їх у ринковій економіці 449
182 Податкова система 454
18 3 Державний бюджет, його формування І використання 461
184 Фіскальна політика 473
Розділ 19. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність 476
19.1. Теорії економічного зростання 477
19.2. Критерії економічного зростання 482
19.3. Циклічні коливання економіки 486
19.4. Безробіття і його соціально-економічні аспекти 495
19.5. Інфляція: поняття, вимірювання, види 500
Розділ 20. Суспільний прогрес і стабілізаційна політика держави 507
20.1. Соціальний прогрес: зміст, критерії, показники 508
20.2. Рівень життя і його показники 510
20.3. Соціальний захист населення 512
20.4. Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський і монетаристський підходи 516
Частина IV. СУЧАСНЕ ВСЕСВІТНЄ ГОСПОДАРСТВО 518
Розділ 21. Світове господарство і його еволюція 519
21.1. Поняття світового господарства і етапи його розвитку 520
21.2. Міжнародний поділ праці та його основні форми 527
21.3. Міжнародна торгівля і утворення світових ринків товарів 536
21.4. Міжнародний рух капіталу 541
21.5. Міжнародна міграція робочої сили 543
21.6. Сучасні форми і основні тенденції розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків 544
21.7. Форми спільного підприємництва 546
21.8. Економічна інтеграція, її сутність і стадії 550
Розділ 22. Світові валютно-кредитні відносини 554
22.1. Сутність і основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин 555
22.2. Міжнародна валютна система 559
22.3. Сучасні міжнародні кредитні відносини 567
Розділ 23. Глобальні світові тенденції та їх вплив на Україну 571
23.1. Економічна глобалізація світу 572
23.2. Глобалізація виробництва 576
23.3. Глобалізація: від фордизму до постфордизму? 580
23.4. Глобалізація торгівлі та фінансів 585
23.5. Глобальна нерівність: причини, наслідки і висновки 590
Програма курсу «Економічна теорія 597
Список літератури 606

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net