Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник ЛАВС УМВС
Вестник ЛАВС УМВС 2002

Источник № 3286:

Вестник ЛАВС УМВС


Cодержание источника:
Стр.
Розділ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тихонов В.Н. Государство и его сущность в работах П.Д. Юркевича 5
Карпунов В.Н., Татоли Т.В. Типология политических режимов: некоторые вопросы теории и практики 12
Левченков А.И. К вопросу о пределах правового регулирования общественных отношений в государствах переходного типа 23
Онуфріснко О.В. Структура функції держави: інструментальний підхід 28
Бостан С.К. Реформа політичної системи України в контексті європейського конституційно-правового досвіду 38
Грищенко О.В. Об'єкт страхових майнових правовідносин 49
Шаповалова О.В. Влияние законодательства на сочетание разноплановых интересов в хозяйственных отношениях 58
Тисунова В.Н. Некоторые аспекты возникновения института банкротства в Украине 65
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Стрельник ОЛ. До питання щодо функцій юридичної відповідальності 73
Пелітова А.С. Особливості об'єктивної сторони торгівлі людьми: проблеми та перспективи 78
Лизогуб Я.Г. Особливості кримінально-правової заборони торгівлі людьми в пам'ятках права досоціалістичного періоду: порівняльно-правовий аналіз 88
Сичова В.І., Шиян А.Г. Деякі питання застосування примусових заходів медичного характеру за чинним кримінально-процесуальним законодавством України 98
Харитонов О.В. Деякі питання визначення дозвільної системи в Україні 105
Соловйова О.М. Особливості актів, що регулюють правовий статус відділів та управлінь місцевої державної адміністрації 112
Розділ III. ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА її ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Новаков О.С. Основні методи профілактики злочинів працівників міліції у сфері службової діяльності 119
Топольскова И.А. Структурно-функциональный анализ системы субъектов профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления или иное антиобщественное поведение 130
Розділ IV. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Бараненко Б.І., Дідоренко Е.О., Курочка М.Й. Сучасні методологічні проблеми теорії та практики ОРД 142
Шевчук В.М. Проблеми тактики огляду місця події при розслідуванні контрабанди 152
Шехавцов P.M. Співвідношення способу злочину і протидії розслідуванню (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, скоєні організованими групами та злочинними організаціями) 160
Марченко А.Б. Опознание: соответствие процессуального и оперативно-розыскного методов его осуществления и документального оформления 170
Дяченко Н.М. Можливі труднощі при виділенні ДНК під час проведення експертних досліджень 173
Коміссарова Н.О. Основні етапи експертної методики при дослідженні підписів 177
Коміссаров МЛ. Способи кримінального впливу на замки та заходи протидії 185
Козлов В.Е., Воронов И.А. К вопросу об установлении групповой принадлежности лица, совершающего компьютерные преступления 193
Михайличенко А.О., Сура О.М. Правові проблеми оперативно-технічного документування 200
Тельпов О.В. О возможности применения юридической фикции при уголовно-правовой оценке причинной связи в автотранспортных преступлениях 212
Розділ V. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Дубко Ю.В. Командирские умения начальника органа внутренних дел и стиль руководства в особых условиях 220
Долженков О.Ф. Взаємодія як чинник оптимізації правоохоронної діяльності 229
Фоменко ВТ. Проблеми особистої безпеки в роботі правоохоронних органів 236
Глазков В.А. Формирование готовности будущих работников оперативных подразделений к обеспечению собственной правовой защищенности 245
Посметннй В.В. Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу вОВСУкраїни 250
Розділ VI. ТРИБУНА ВИКЛАДАЧА
ПСИХОЛОГИИ 257
Литвинов М.М. Пути становления составных предлогов немецкого языка 261
НАШІ АВТОРИ 270

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net