Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Экономическая электронная библиотека
Экономическая теория (политэкономия)

Источник № 39:

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. — К.: Вища 1995. — 462 с.


Cодержание источника:
Стр.
Вступ до курсу 2
Тема 1. Предмет і особливості курсу 3
1. Що вивчає курс «Основи економічної теорії» 3
Особливості курсу 4
2. Категорії і закони—стрижень економічної теорії 6
Сутність економічної категорії 6
Види економічних категорій 7
Субординація економічних категорій 7
Зміст економічних законів 8
Пізнання економічних законів 10
Використання економічних законів 10
3. Методологія курсу 12
Сутність методології 12
Розвиток економічної теорії на основі загальнонаукових методів дослідження 13
4. Єдність економічної теорії і господарської практики 15
Як розуміти єдність теорії і практики 15
Суспільна прогресивна практика — джерело і критерій істини 17
Тема 2. Економічна політика і механізм її формування 19
1. Наукові засади економічної політики 19
Причини суб'єктивізму і волюнтаризму в економічній політиці 19
Економічна теорія — основа наукової політики 21
2. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики 23
Напрями і пріоритети економічної політики 23
Методи, інструменти економічної політики 25
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ РИНКУ 29
Тема 3. Потреби та інтереси — рушійні сили економічного розвитку 30
1. Економічні потреби як матеріальна основа Інтересів 30
Економічні потреби і структура їх 30
Закон зростання потреб 31
Формування потреб 33
2. Економічні Інтереси, сутність, види, взаємодія 34
Суб'єкти економічних відносин, їхні економічні інтереси 34
Види економічних інтересів, взаємодія їх 35
Тема 4. Розвиток загальноцивілізаційного процесу 37
1. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації 37
Гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу 39
Основні етапи розвитку цивілізації 40
2. Формування економічних основ постіндустріальної цивілізації 43
3. Діалектика цивілізаційних і формаційних процеси суспільного розвитку 45
Співвідношення понять «цивілізація» і «суспільно-економічна формація» 45
Еволюція капіталізму 48
Заперечення формаційних ознак суспільного розвитку 50
Тема 5. Економічні системи суспільства 53
1. Зміст економічної системи 53
Структурні елементи економічної системи 53
Суспільне виробництво 54
Структура економічних відносин 55
2. Продуктивні сили суспільства 56
Дві лінії розвитку продуктивних сил 56
Суспільний поділ праці і спеціалізація виробництва 59
3. Система виробничих відносин 59
Економічний базис 60
Структурні елементи виробничих відносин 62
4. Типи економічних систем 62
Досучасні економічні системи 62
Авторитарно-бюрократична система 64
Змішані (поліформічні) системи 65
Тема 6. Відносини власності 66
1. Основи еволюційного процесу 66
Індивідуальна власність як вихідна ланка відносин власності 67
Принципи формоутворення власності 68
Домінуючий об'єкт власності 70
2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності 73
Тема 7. Форми організації виробництва 79
1. Форми господарювання 79
Натуральне виробництво 79
Товарне виробництво 81
2. Товар і його властивості 83
Поняття товару 83
Властивості товару 84
Двоїстий характер праці, втіленої в товарі 85
3. Теорії, що визначають цінність товару 86
Теорія трудової вартості 86
Теорія граничної корисності 88
Теорія попиту і пропозиції 89
4. Закон вартості, функції його 91
Зміст закону вартості 91
Функції закону вартості 92
Тема 8. Гроші в ринковій економіці 94
1. Становлення і еволюція грошових відносин 94
Коротка історія розвитку грошей 96
2. Функції грошей 99
Функція міри вартості 103
Співвідношення функцій міри вартості та засобу обігу 105
Поєднання функцій нагромадження і засобу платежу 106
3. Функціональні форми грошей 107
Грошовий агрегат М1 110
Грошовий агрегат М2 110
Розділ 2. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 113
Тема 9. Ринок і його функції 114
1. Сутність ринку і об'єктивні умови його формування 114
Поняття ринку 114
Функції ринку 117
Умови формування ринку 119
2. Структура ринку 120
Критерії розмежування 120
Ринок предметів споживання і послуг 121
Ринок засобів виробництва 122
Ринок науково-технічних розробок та інформації 123
Фінансовий ринок 124
Валютний ринок 127
Ринок праці (робочої сили) 128
Тіньовий ринок 129
3. Особливості становлення ринкових відносин в Україні 130
Становлення ринкових Інститутів 130
Моделі і шляхи переходу до ринку 132
Тема 10. Інфраструктура ринку 138
1. Товарна біржа 138
Мета і функції товарної біржі 138
Типи товарних бірж, їхні суб'єкти та здійснювані ними угоди 140
2. Фондова біржа 145
Поняття, суб'єкти і класифікація 145
Основні види операцій 147
Українська фондова біржа 149
3. Банки і небанківські інститути ринкової Інфраструктури 151
Сутність і види банків 151
Банки України 152
Небанківські Інститути ринкової інфраструктури 155
Тема 11. Демонополізація, роздержавлення і приватизація — основні умови формування ринкової економіки 156
1. Необхідність і сутність роздержавлення та приватизації 156
Ліквідація монополії державної власності 156
Роздержавлення і приватизація власності 159
2. Форми і механізм роздержавлення та приватизації 160
Межі роздержавлення 160
Форми роздержавлення і приватизації 164
Механізм роздержавлення і приватизації 169
Тема 12. Конкуренція — рушійна сила ринкової економіки 172
1. Сутність конкуренції. Економічний закон конкуренції 172
Конкуренція як категорія ринкової економіки 172
Умови виникнення конкуренції 173
Економічний закон конкуренції 174
2. Методи і способи конкурентно! боротьби 176
Методи цінової конкуренції 176
Методи нецінової конкуренції 176
Нечесна конкуренція 177
3. Види конкуренції 178
Ринкова класифікація видів конкуренції 178
Чиста конкуренція 179
Монополістична конкуренція 180
Олігополістична конкуренція 180
4. Конкуренція і монополія 181
Захист конкуренції 181
Антимонопольне законодавство 181
Тема 13. Ціни і ціноутворення 184
1. Сутність ціни 184
Визначення ціни 184
Неспроможність ціноутворення в умовах адміністративно-командної економіки 184
Проблеми переходу до ціноутворення ринкової економіки 185
2. Фактори, що впливають на ціну 186
Система факторів 186
Вартісні фактори 186
Фактори співвідношення попиту і пропозиції 187
Психологічні фактори 188
Вплив ринку на ціну 188
3. Види цін 189
Класифікація цін ринкової економіки 189
Ціни за розмірами купівлі-продажу 189
Ціни за способом формування 190
Територіальні ціни 191
Ціни різного призначення 192
4. Вихідна і остаточна ціни Методи ціноутворення 193
Встановлення вихідної ціни 193
Завдання ціноутворення на рівні фірми 193
Оцінка витрат виробництва 194
Визначення попиту 194
Аналіз цін і товарів конкурентів 195
Методи ціноутворення 195
Встановлення цін на новий товар 196
5. Вплив держави на ціноутворення в умовах ринкової економіки 196
Участь держави у ціноутворенні 196
Визначення основних правил ціноутворення 196
Державний контроль за цінами 197
Державна політика цін у зовнішній торгівлі 197
Тема 14. Економічна роль держави у ринковій економіці 199
1. Регулююча роль держави в ринковій економіці 199
Місце, держави в директивній економіці 199
Функції держави в ринковій економіці 200
2. Методи державного впливу на ринкову економіку 203
Адміністративні (прямі) методи регулювання 204
Економічні (непрямі) методи регулювання 207
Розділ 3. РИНОК ГРОШЕЙ 211
Тема 15. Попит на гроші 212
1. Специфіка монетарного ринку 212
2. Попит на гроші 214
Сутність попиту на гроші 214
Попит на гроші як форму багатства 215
3. Фактори, що визначають параметри попиту на гроші 216
Прості рівняння грошового обігу 216
Теорія касових залишків 218
Трансакційний залишок 220
Спекулятивний залишок 223
Специфічні особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки 225
Тема 16. Пропозиція грошей 228
1. Сутність і механізм формування пропозиції грошей 228
Роль державних Інституцій у здійсненні емісійного процесу 228
2. Утворення грошей комерційними банками 232
Норма обов'язкового резерву 233
Грошова база 236
Ефект кредитного мультиплікатора 238
Тема 17. Відносна вартість грошей. Рівновага на грошовому ринку 242
1. Сутність і механізм формування відносної вартості грошей 242
Специфіка вартості грошей 242
Купівельна спроможність грошей 245
Вартість грошей, що нагромаджуються. Норма процента 246
2. Рівновага на грошовому ринку 250
Специфіка монетарної рівноваги 250
Механізм саморегулювання грошового ринку. Швидкість обороту грошей 250
Важелі державного регулювання ринку грошей 254
Розділ 4. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 255
Тема 18. Підприємництво як явище господарського життя і форма діяльності 256
1. Сутність підприємництва і умови його існування 256
Поняття підприємця І підприємництва 256
Функції та умови Існування підприємництва 258
2. Організація підприємницької діяльності 260
Суб'єкти, об'єкти і види підприємництва 260
Права, обов'язки і відповідальність підприємця 262
Тема 19. Підприємству в умовах господарства ринкового типу 266
1. Підприємство, його сутність, головні ознаки і особливості 266
Підприємство і фірма 266
Основні ознаки підприємства 266
Особливості підприємства в умовах ринкової економіки 267
2. Форми підприємств 269
Форми підприємств залежно від власності 269
Форми підприємств залежно від розмірів 274
Форми підприємств залежно від сфер діяльності 275
3. Фонди підприємств і показники ефективного використання їх 276
Фонди підприємств 276
Показники ефективності роботи підприємств 278
4. Умови виникнення і діяльності підприємств 280
Ринкова економіка і виникнення підприємств 280
Податкова політика щодо підприємств 281
Вимоги до керівників підприємств 282
Взаємовідносини держави і підприємства 283
Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ 285
Тема 20. Матеріальні основи і показники результативності національної економіки 286
1. Національний продукт і його форми 286
Обчислення національного продукту 286
Сукупний суспільний продукт 287
Національний доход 288
Валовий національний продукт 290
Кінцевий продукт 292
2. Національне багатство 292
Сутність і структура національного багатства 292
Перспективні структурні зрушення національного багатства України 294
3. Ефективність національної економіки 295
Система показників ефективності національної економіки 295
Ефективність праці 296
Ефективність використання матеріальних ресурсів 297
Ефективність використання основних виробничих фондів 298
Тема 21. Відтворення на рівні макроекономіки. Інтенсивний тил економічного зростання 299
1. Сутність і багатогранність процесу відтворення 299
Визначення відтворення 299
Відтворення сукупного суспільного продукту 300
Відтворення робочої сили 302
Відтворення виробничих відносин 302
Відтворення природних ресурсів 303
2. Інтенсивний тип відтворення 304
Сутність інтенсивного типу відтворення 304
Форми інтенсивного відтворення 305
Нова якість економічного зростання 306
3. Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку 306
Сутність нагромадження Закон нагромадження 306
Фонд нагромадження і його структура 307
Ефективність нагромадження 308
4. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення 309
Необхідність структурних зрушень 309
Пріоритетні напрями розвитку економіки 310
Зростання ролі соціальної сфери 311
Тема 22. Аграрні відносини 1 земельна рента 312
1. Зміст і особливості аграрних відносин 312
Сутність аграрних відносин 312
Місце сільського господарства в агропромисловому комплексі 314
Власність на землю 314
2. Форми господарювання у сільськогосподарському виробництві 315
Зміни у формах господарювання при переході до ринку 315
Державний сектор, у сільському господарстві 316
Колективні сільськогосподарські підприємства 317
Селянські (фермерські) господарства 318
Агропромислова Інтеграція 319
3. Земельна рента 320
Сутність ренти та її форми 321
Розподіл і використання рентного доходу 324
4. Основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні 325
Сучасні проблеми піднесення сільського господарства 325
Інтенсифікація сільського господарства 325
Поліпшення використання земель 326
Розвиток матеріально-технічної бази 327
Державна допомога сільському господарству 328
Тема 23. Розподіл життєвих засобів 331
1. Фонд життєвих засобів 331
Сутність фонду життєвих засобів 331
Структура фонду життєвих засобів 332
Фонд життєвих засобів як основа мотиваційного механізму економічної діяльності 332
2. Форми розподілу доходів за трудові результати і економічну діяльність 335
Заробітна плата, її сутність і форми 335
Доходи працівників на колективних підприємствах 338
Доходи від Індивідуальної трудової діяльності 339
Підприємницький доход 340
3. Суспільні фонди споживання 341
Сутність і види суспільних фондів споживання 341
Структура суспільних фондів споживання 342
Здійснення соціальної справедливості у використанні СФС 344
4. Доходи від власності 344
Допоміжна форма розподілу доходів 344
Доходи від власності І соціальна справедливість 345
5. Сімейні доходи, структура і використання їх 346
Джерела і структура сімейних доходів 346
Використання сімейних доходів 348
Тема 24. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки 346
1. Необхідність І сутність соціального захисту населення 349
Визначення соціального захисту в умовах переходу до ринку 349
Основні причини необхідності соціального захисну 350
2. Створення ефективної системи зайнятості населення 352
Проблема безробіття в умовах переходу до ринку 352
Державні гарантії забезпечення зайнятості населення 353
Умови повного використання трудових ресурсів 355
Державна служба зайнятості 356
3. Індексація доходів населення 359
Необхідність і сутність індексації доходів населення 359
Споживчий бюджет як економічний Інструмент Індексації доходів 360
Антиінфляційні заходи 361
Диференційований підхід до індексації грошових доходів 363
4. Захист споживачів в умовах ринкової економіки 364
Система державного захисту споживача 364
Права споживача 367
Об'єднання споживачів 368
Тема 25. Циклічність — загальна закономірність ринкової економіки 370
1. Економічна рівновага і циклічність 370
2. Середні і короткі цикли 374
3. Довгі хвилі в економіці 378
Розділ 6. ГРОШІ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ 382
Тема 26. Вплив грошей на розвиток макроекономічних процесів 383
1. Монетарна теорія циклу 384
2. Кейнсіанська модель регулювання економічного циклу 387
Гроші та «ефективний попит» 387
Заощадження і споживання. Основний психологічний закон 390
Заощадження та Інвестиції 392
Фіскальні важелі впливу на динаміку економічних процесів 396
Тема 27. Кредит і його роль у розвитку макроекономічних процесів 398
1. Сутність і функції кредиту 398
Зміст кредитних відносин 398
Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів 400
Прикладні функції кредиту 402
2. Форми кредиту 405
Тема 28. Гроші та інфляція 407
1. Сутність інфляції Фактори, що впливають на її розвиток 407
Форми інфляції 408
Інфляція попиту Інфляційний цикл 410
Інфляція витрат 413
2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів 414
Інфляція і перерозподіл доходів 414
Інфляція і безробіття Крива Філліпса 415
Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту 418
Розділ 7. СВІТОВИЙ РИНОК І СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 420
Тема 29. Інтернаціоналізація економічних відносин 421
1. Поглиблення міжнародного поділу праці — економічний закон розвитку продуктивних сил суспільства 421
2. Принципи формування і спосіб реалізації Інтернаціональної вартості на світовому ринку 424
3. Економічний механізм відшкодування на світовому ринку вартості створеного продукту 428
4. Платіжний баланс 433
Тема 30. Міжнародна валютна система 437
1. Інтернаціоналізація грошових відносин 437
2. Еволюція системи валютних відносин 439
Система золотого стандарту 440
Бреттон-Вудська валютна система 442
Ямайська валютна система 444
Європейська валютна-система 446
Тема 31. Валютний ринок і валютне регулювання 449
1. Структура, основні функції та механізм функціонування валютного ринку 449
Загальна характеристика, функції, структура 449
Економічні суб'єкти валютного ринку 451
Валютні операції 451
2. Валютні курси 451
Функції валютного курсу 454
Визначення валютних курсів 455
Фіксовані і гнучкі валютні курси 457
3. Валютне регулювання 458
Інструменти валютного регулювання 459
Міжнародна валютна ліквідність 461
Конвертованість валют 462

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net