Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 4305:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ


Cодержание источника:
Стр.
Кравченко Ю.Ф. Основні напрямки реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України 3
БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Яковлєв С.В., Шеховцов С.Б., Гнусов Ю.В. Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти 11
Калиновський В.Б., Цимбал П.В. Геополiтика i міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій 21
Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності 26
Щербаковський М.Г., Золотухін І.І. Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи 38
Скоков С.І. Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності 45
Лисенко В.В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків 49
Чернець М.Г. Перспективи створення та розвитку автоматизованих банкiв даних, що мiстять вiдображення зовнiшностi 53
Одерій О.В. Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів 58
Чалий Ю.І. Цивільно-правові засоби превенцiї злочинiв у сферi банкiвського кредитування 64
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА
Кривуля О.М., Куц В.М. Чи можуть бути суспiльнi вiдносини об’єктом злочину? 70
Шаповал В.Н. Предмет фiлософiї права: деякi проблеми формування 75
Зеленецький В.С., Куркін М.В. Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктам кримiнального процесу 84
Погрібний І.М., Фандалюк О.В. Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права 89
Лобойко Л.М. Цiлi та завдання дослiдчого кримiнального процесу 93
Романов С.Ю. Обман як спосiб посткримiнальної дiяльностi 97
Мохончук С.М. Поняття та види тероризму 100
ІСТОРИЧНИЙ І ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (до 80-річчя українського парламентаризму)
Коломiєць Т.В., Коломiєць Ю.М. Початки конституцiйного процесу в Українi 106
Греченко В.А., Бадєєва Л.I., Сорочан Н.А. Центральна Рада та проблеми українiзацiї 115
Воронов М.М. Законодавча влада у системi державної влади 124
Анохiн О.М. Про мiсце та роль постiйних комiсiй (комiтетiв) Верховної Ради України у системi державних органiв 130
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Марчук Е. К. Поняття злочинної організації за кримінальним правом України 134
Каткова Т.А.,Кожевніков Г.К. Конституція України і принципи кримінального судочинства 140
Зелінський А.Ф., Куц В.М. Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу 147
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ
Яременко О.Л. Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності 153
Кiм М.М., Нечипорук Л.В., Яременко В.Г. Концептуальнi основи створення моделi ефективної зайнятостi населення в Українi 160
Коваленко А.І. Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району 168
Ковальов Є.В., Рябченко О.П., Коваленко А.І. Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз 174
Петрова К.Я., Нечипорук Л.В. Проблеми формування ефективного iнвестора в процесi приватизацiї 178
ТРУДОВЕ ПРАВО: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Венедиктов В.С. Трудове право України в умовах ринкової економiки: проблеми та перспективи 184
Гоц В.Я. Спiввiдношення централiзованого i договiрного регулювання умов працi в ринковiй економiцi 188
Iншин М.I. Проблеми правового регулювання безробiття і зайнятостi в Українi та напрямки його удосконалення 190
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Соболєв В.О., Лапшина В.Л., Дядечко І.І. Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ) 193
Рущенко І.П., Соболєв В.О., Ярмиш О.Н. Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання 205
Бандурка О.М., Мартиненко О.А. Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки. 212
Відєнєєв І.О. Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях 216
Клюєв О.М., Якушко П.М. До питання про управління в правоохоронній діяльності 219
Щербина В.I. Питання вдосконалення дисциплiнарної вiдповiдальностi спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ України 223
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВУЗАХ СИСТЕМИ МВС
Тягло О.В. Критичне мислення як освітня інновація 227
Ноттурно М.А. Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет 231
Макаренко Є.I. Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесi викладання кримiналiстики у вузах МВС України 244
НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Вітання Президента України Л.Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні» 253
Ярмиш О.Н. Наукові форуми 254
Венедиктова І.В. Яким я бачу Європейський континент у 2000 році 268
РЕЦЕНЗІЇ 274

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net