Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5800:

Вісник Національного університету Внутрішніх справ(№15)


Cодержание источника:
Стр.
Трубников В. М. Принципи кримінально-виконавчої політики України 3
Білоус В.Т. Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконав-чою владою 10
Гуторова Н.О. Суспільно небезпечні нас-лідки як ознака об’єктивної сторони ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів 17
Гусаров С.М. Проблеми формування міс-цевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України 22
Тяпкін А.С., Чехунов Д.Н. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав» 25
Мінка П.Я. Спеціальні кримінологічні за-ходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті 31
Джагупов Г.В. Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення 36
Бесєдін А.А. Вплив сім'ї на поведінку й особистість підлітків – правопорушників 39
Проневич О.С. Боротьба з торгівлею людь-ми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності 47
Володіна О.О. Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на тери-торії України 53
Петрова Л.В. Методологічна роль природ-ного права в сучасному правознавстві 58
Кравченко Ю.Ф. Вчення про право І. Канта 62
Прадід Ю.Ф. Місце юридичної лінгвістики в системі наук 68
Письменицький А. А. Галузеві ознаки ін-формаційного права 72
Губська О.А. Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства 77
Лавріненко О.В. Щодо структури нового Трудового кодексу України 83
Ярмиш А.Н. Суд присяжних – це дійсно справедливий суд 86
Синьов О.В. Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку 91
Орлов П.І. Правове забезпечення інформа-ційної безпеки 96
Тарусова Л.І. Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України 99
Безсмертний О.К. Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах 104
Лазнюк Н.В. Регулятивні особливості нор-мативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України 110
Каткова А.Г. Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управлінні слідчими підрозділами 115
Венедиктов В.С. Правова природа та по-няття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС 119
Джафарова О.В. Взаємодія органів внутрі-шніх справ і населення 122
Москаль Г.Г. Інститут тимчасових генерал-губернаторів в Україні у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х – по-чатку 80-х рр. ХІХ ст. 126
Неалов О.П. Організаційно-правове забез-печення здійснення пенітенціарної політики Російського самодержавства (XVIII – перша половина XIX ст.) 132
Бартків В.П. Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років 137
Білоконь М.В. Місцеві органи влади Росій-ської імперії в Україні в першій половині ХІХ ст. 142
Гаркавий С.В. Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни 146
Вострокнутов Л.Д. Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець XIX – поч. ХХ ст.) 151
Мурза В.В. Структура та організація робо-ти органів прокуратури УСРР (20 – початок 30-х рр.) 156
Сокіл А.О. Податкова політика УСРР у ро-ки непу 163
Бермічева О.В. Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України 168
Пащенко А.О. Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії) 173
Ковальчук О.Б. Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні 178
Попович В.М. Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки 186
Шишка Р.Б. Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності 195
Тульчевська Н.В. Предмет договору бан-ківського депозитного рахунку 200
Смотров О.І. Зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики 205
Омельчук В. О. Державна молодіжна жит-лова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку 209
Древаль Ю.Д. «Вертикаль» зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування) 214
Копан О.В. Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект) 217
Смирнова Є.В. Загальнокримський рефере-ндум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму 223
Логвиненко М.І. Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання 228
Колесник К.О. Удосконалення норматив-ного забезпечення парламентської процедури в Україні 234
Дзюндзюк В.Б. Багатоаспектність і багато-функціональність стратегій в організаціях 237
РЕЦЕНЗІЇ 241

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net