Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5801:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ(№16)


Cодержание источника:
Стр.
БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗА-БЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Гуторова Н.О. Усвідомлення протиправ-ності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти дер-жавних фінансів 3
Трубников В.М. Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ 7
Гусаров С.М. Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб’єктами державного управління безпекою дорожнього руху 14
Музичук О.М. Участь громадян та гро-мадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопору-шеннями 20
Єгупенко В.В., Константий О.В. Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення 25
Погорецький М. А. Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи 30
Штанько Д.О. Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркоти-ків і зловживання ними 35
Сандуляк І.О. Додаткове розслідування: задача з двома невідомими 38
Настюк В.Я. Митні процеси та злочин-ність в Україні: їх взаємозв’язок 45
Шаша І.К., Конціялов О.В. Методи опти-мізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в проце-сі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному уні-верситеті внутрішніх справ 49
Лозова С.М. Застосування психологічного впливу на очній ставці 53
Храмцов О.М. Кримінологічна характе-ристика та попередження «телефонного тероризму» 57
Косміна Н.М. Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків 62
Губарєв Г.Г. Особливості класифікації технічних засобів охорони об’єктів 66
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
Венедиктов В.С. До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту уча-сників кримінального судочинства 72
Лизогуб Б.В. Про посилення протидії злочинним об’єднанням у сфері торгівлі людьми 76
Левченко К.Б. Проблеми формування мі-граційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнарод-них документів з прав людини 82
Орлеан А.М. Порівняльний аналіз право-вих норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми 89
Возна Т.І. Правові основи боротьби з тор-гівлею людьми в Україні 92
Шваб І.А. Соціальна допомога особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціо-логічний аналіз) 98
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВО-ЗНАВСТВА
Петрова Л. В. Про визначення права за його джерелом 103
Кравченко Ю.Ф. Ідея права у Г. Гегеля 107
Рум’янцев В.О., Перчакова Л.О. Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року 113
Шестак В.С. Поняття державного контро-лю та його основні види 119
Альошин Д.П., Альошина І.П. Криміна-льна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті 122
Прадід Ю.Ф. Поняття державної та офі-ційної мови в сучасній юридичній науці 128
Комзюк А.Т. Сутність, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції 131
Тучак М.О. Форми адміністративної дія-льності дільничних інспекторів міліції 137
Логвиненко М.І. Основні форми реаліза-ції права громадян на свободу маніфестацій 142
Тищенко М.М. До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу 148
Тищенко М.В., Душейко Г.О. Деякі тео-ретичні аспекти поняття суті реалізації оперативно-розшукової інформації 151
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Малиновська О.А. Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні 157
Фролова О.Г. Методи удосконалення ад-міністративного законодавства України 163
Джагупов Г.В. Сучасні проблеми застосу-вання адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом 168
Стеценко А.Ю. Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання 173
Гура Р. М. Особливості правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 177
Зозуля І.В., Каплун С.О. Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами 181
Кузьмінова В.Ю. Про деякі проблеми від-новлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи 189
УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІ-ШНІХ СПРАВ
Дубко Ю.В. Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах 193
Іншин М.І. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України 198
Погрібний І.М., Куракін О.М. Деякі аспе-кти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ 203
Теличкін О.О. Система відбору і підгото-вки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН 207
Яровий С.М. Організація та управління виховним процесом в закладах освіти МВС України 211
Джафарова О.В. Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС 217
Совгір І.М. Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС 220
Лукаш С.С. Теоретичні основи норматив-но-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 227
Матюхіна Н.П. Основні підходи до опти-мізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС 232
ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Бартків В.П. Селянське (волосне і сільсь-ке) самоврядування під час проведення реформи 1861 р. в Україні 238
Неалов О.П. Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ – початок ХХ ст.) 244
Москаль Г.Г. Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях 250
Гаркавий С.В. Право власності іноземних підданих на землю в Україні в роки першої світової війни 256
Олійник О.М. Утворення державних ор-ганів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) 262
Косюта М.В. Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х – на початку 30-х років XX ст. 267
Мурза В.В. Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті – початок 30-х рр.) 273
друга пол. ХІХ ст.). 279
Слепець В.М. Досвід правового регулю-вання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність 284
Проневич О.С. Організаційно-правові за-сади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини 289
Гудзь Т.І. Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі федерального парламенту 295
Сироїд Т.Л. Проблема забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи 300
Леженіна О.І. Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? 305
ЕКОНОМІЧНІ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ
Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелек-туальної власності 311
Гетманець О.П. Принципи побудови су-часних бюджетно-правових відносин в Україні 315
Селіванов М.В. Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм 319
Гнєздов О.В. Встановлення змісту та за-стосування іноземного закону в цивільних справах 325
Погуляєв С.Ю. Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство 331
Клемпарський М.М. Щодо створення не-державних пенсійних фондів 336
Мавліханова Р.В. Основні види і напрям-ки діяльності кооперативів 340
Савченко Л.А. Види фінансового контро-лю: спроба класифікації 343
Шевчук І.Л. Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств 348
ТРУДОВЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Лавріненко О.В. Проблемні питання тер-мінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ 354
Греков І.П. Державна служба як особли-вий різновид суспільної організації праці 361
Венедиктов С.В. Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України 365
Веренич Н.В. Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору 367
Бермічева О.В. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування 371
Шаша І.К., Власенко І.В., Бортничук П.М. Ефективність екологічного моніторингу при забрудненні атмосферного повітря 376
ПОЛІТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
Древаль Ю.Д. Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, українсь-кий досвід, перспективи 381
Куц Ю.О. Українська національно-державницька ідея: етапи становлення 384
Новіков М.М. Добровільні правозахисні об’єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільс-тва та держави 389
Бесєдін А.А. Тип виховання в родині і йо-го вплив на виникнення девіацій 395
НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ 400
РЕЦЕНЗІЇ 404
НАШІ АВТОРИ 406

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net