Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5803:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ(№10)


Cодержание источника:
Стр.
БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 3
Давиденко Л.М. Питання боротьби зі зло-чинністю та зміцнення правопорядку 3
Терещук О.В. Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією 12
Корж В.П. Проблеми застосування зако-нодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності 17
Долженков О.Ф. Характерні риси сучас-ної організованої злочинності 23
Даньшин І.М., Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки 29
Орлеан А.М. Торгівля жінками в Україні: історія та сучасність 34
Харитонов С.О. Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї 39
Блага А.Б. Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід 44
Вапсва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки 50
Колесніков С.В. Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об'єкт 55
УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 61
Іншин М.І. Деякі питання методології на-уки управління в ОВС України 61
Матюхіна Н.П. Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи 63
Братель О.Г. Надзвичайні ситуації в істо-ричному аспекті 72
Говоруха В.В., Кузніченко С.О. Проблем-ні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні 76
Арістова І.В. Державна інформаційна по-літика та її правове забезпечення 83
Синявська О.Ю. Принципи дисциплінар-ного провадження в органах внутрішніх справ України 88
Гузь В.І. Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей 93
Рябошапко В.І. Принципи та функції пра-вового менеджменту податкової міліції 96
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 103
Зубчук В.А. Теоретичні основи організа-ції аналітичної роботи в органах внутрішніх справ 103
Корнієнко М.В. Поняття «особливих умов» в діяльності органів внутрішніх справ 107
Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації 112
Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю 117
Авраменко Л.В. Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти 125
Ємельянов В.П. Поняття і ознаки терори-стичного акту в кримінальному законодавстві 131
ІСТОРИЧНИЙ І ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 137
Погорелов Є.В. Конституція України і структура національного законодавства України 137
Древаль Ю.Д. Конституційний договір: урок компромісу 140
Кучеренко Т.В. Регіональне представниц-во в умовах українського парламенту 143
Лі І.Т. Проблеми перекладу міжнародно-правових документів ля України 147
Жовтобрюх М.М. Ідеї гуманізму в україн-ському праві Київської Русі 151
Тимощук О.В. «Хліборобські» загони са-мооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріа-лами архівів) 156
Гончарук В.Я. Правове регулювання ви-робництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині ХІХ ст. 165
Чередниченко Е.А. Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в дру-гій половині XIX ст. 172
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 178
Комзюк А.Т. Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки 178
Гуторова Н.О. Кримінальна відповідаль-ність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку 183
Лавріненко О.В. Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства 187
ЕКОНОМІЧНІ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ 192
Рябченко О.П. Державне управління від-носинами власності в Україні 192
Дорошенко Г.О. Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України 196
Фомін Г.Ф. Фінансово-правове забезпе-чення касового виконання Державного бюджету 199
Дятленко Н.М. Питання правового регу-лювання малого підприємництва 203
Гутник А.Є. Контрольна діяльність орга-нів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків 210
Сімсон О.Е. Правова природа договорів інвестиційного характеру 218
Сліпченко С.О. Деякі питання речевих прав в Україні 223
Чапічадзе Я.О. Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності 227
Соболєв О.В. Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва 232
Вакулович Е.В. Зміст та форма договору оренди 236
Сидоренко О.Л. Приватна вища школа в системі ринкових відносин України 240
Жилiнкова I.В. Поняття сiм'ї в правi 247
ТРУДОВЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 252
Попов С.В. Особливості правового регу-лювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС 252
Бондар О.Г. Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення 256
Шем’яков О.П. Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр 260
Радик І.Л. Правовий режим ліцензування користування надрами 266
Китаєва О.О. Правове регулювання відве-рнення забруднення морських вод України з суден 270
СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 277
Рущенко І.П. Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології 277
Московець В.І. Взаємодія міліції та насе-лення в охороні громадського порядку 284
Логвиненко О.С. Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу 288
Сливка С.С. Національна культура юрис-та 292
Тонков Е.Е. Конфликты в органах внут-ренних дел: проблемы управляемости 297

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net