Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5804:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ(№11)


Cодержание источника:
Стр.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 3
Кравченко Ю.Ф. Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України 3
Ануфрієв М.І. Зміцнення дисципліни і за-конності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС 9
Литвак О.М. Захист потерпілих від зло-чину у контексті прав людини в світі та Україні 13
Хальота А.І. Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечен-ня реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина 16
БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬ-КОГО ПОРЯДКУ 22
Куц В.М. Гармонізація європейського за-конодавства про відповідальність за торгівлю людьми 22
Левченко К.Б. «Торгівля людьми» та «то-ргівля жінками»: проблеми формування термінології сучасних документів 24
Лизогуб Б.В. Проблеми системної проти-дії торгівлі людьми 30
Проневич О.С. Правові засади діяльності німецької поліції щодо протидії торгівлі жінками 37
Арістова І.В. Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України 43
Орлеан А.М. Об’єктивна сторона злочи-ну, передбаченого ст.1241 Кримінального кодексу України: проблеми та пропо-зиції 48
Теличкін О.О. Організація діяльності Ци-вільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми 55
Філіпенко Н.Є. Соціальна реабілітація за-суджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з то-ргівлею людьми 58
Готін О.М. Проблема визначення при-чинного зв’язку між суспільно небезпечними діянням і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України 60
Заросило В.О. Наркоманія: адміністрати-вні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) 65
Струков В.М., Тагаєв М.М., Щербіна О.В. Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розсліду-ванню дорожньо-транспортних пригод 71
Альошин Д.П. Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб 77
Гуторова Н.О. Відносини в сфері викори-стання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони 83
Мезенцева І.Є. Кримінальне законодавст-во України з питань лега-лізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку 86
УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 91
Щербатих В.Ю. Створення військової по-ліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України 91
Матюхіна Н.П. Деякі особливості управ-ління стресами в органах внутрішніх справ 94
Казанчук І.Д. Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населен-ням на прикладі дільничних інспекторів міліції 98
Кузніченко С.О. Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання 102
Дяченко С.А. Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порів-няльно-правовий аналіз) 106
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 113
Кириченко О.А., Васильєв Г.І. Проблеми класифікації одорологічних об’єктів 113
Литвин Т.В., Сервецький І.В., Радецька В.Я. Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення 120
Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації 128
Погорецький М.А. Суб’єкти кримінально-процесуальних та опера-тивно-розшукових правовідносин 133
Бородін І.Л. Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція 139
Тучак М.О. Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень 142
Михайлович Д.М. Юридична природа тлумачення норм права 146
Храмцов О.М. Про поняття і види кримі-нальної вербальної агресії 149
Голубов А.Є. Види правового статусу та їх значення для криміналь-ного процесу 153
Омельченко Т.В. Реалізація права на пра-вову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства 158
ІСТОРИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 163
Головко О.М. Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності 163
Жвалюк В.Р. Розвиток податкового зако-нодавства Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 171
Коломієць Ю.М., Коломієць Т.В. Пріори-тетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої по-ловини ХІХ – початку ХХ століття 176
Сичова В.В. Ліві депутати від українських губерній в ІV Державній Думі 181
Саксонов В.Б. Управління фінансами Ро-сійської імперії в останню третину ХVІІІ ст. 186
Чередніченко Е.А. Правові основи діяль-ності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. 193
Холод Ю.А. Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини ХІХ ст. 197
Лабоженко Д.Б. Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни 203
Коцан І.Д. Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки 209
Войцеховський М.М. Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946-1953 рр.) 213
Жовтобрюх М.М. Культуроморфічні чин-ники формування національної правосвідомості 220
Калиновський В.Б., Шаповаленко М.Л. Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспі-льстві 224
Колесник К.О. Сутність та характер пар-ламентської процедури 229
Хайбулаєва Ф.А. Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) 232
ЕКОНОМІЧНІ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ 237
Рябченко О.П. Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні 237
Чалий Ю.І. Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України 241
Колісник Т.В. Міжнародні угоди у систе-мі джерел міжнародного приватного права 244
Шишка Р.Б. Суб’єкти права інтелектуаль-ної власності 249
Венедиктова І.В. Передумови виникнення інституту довірчого управ-ління майном 253
Семерак О.С. Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів 256
Нагорняк В.А. Право на житло в Україні: реалії та перспективи 261
Степанов О.В. Характеристика автомобі-ля як об’єкта права власності 265
Сараскіна Т.В. Щодо питання фінансової відповідальності 268
ТРУДОВЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 272
Міненко В.Л. Інформаційні моделі полі-тики зайнятості населення в різних країнах світу 272
Лавріненко О.В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю 278
Львова П.М. Особливості правового регу-лювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ 283
Іншин М.І. Напрямки подальшого удо-сконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС 287
Божко В.М. Поняття договірного регулю-вання заробітної плати 291
Жернаков В.В. Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі 296
Шульга А.М. Конституційні основи кри-мінально-правової охорони земель 303
Грохольський В.П. Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України 307
Китаєва О.О. Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден 313
Бондар О.Г. Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології 317
Шем’яков О.П. Економіко-правові про-блеми екологічної безпеки Донбасу 321
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 327
Кривуля О.М. Соціальні норми як база ін-теграції суспільства 327
Титов В.Д. Ідейні передумови формуван-ня філософсько-правової думки в США 333
Шкода В.В. Право як здатність 338
НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ 344

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net