Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Национального Университета Внутренних Дел

Источник № 5805:

Вісник Національного Університету Внутрішніх справ(№12)


Cодержание источника:
Стр.
В.І. Борисов, В.П. Корж.3Транснаціональна організована злочинність: деякі питання міжнародного співробітництва 3
П.Д. Біленчук, Н.С. Прокопен-ко.6Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку 6
М.С. Журов. 9Меры противодействия транснациональной преступности 9
Ю.Ф. Кравченко. Захист прав людини у контексті боротьби з транснаціональною злочинністю 13
Л.Д. Тимченко. Договорно-правовая практика Украины по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступ-ностью 16
В.В. Букач. Особливості політико-правових гарантій захисту прав учасників кримінального судочинства в Україні 19
В.Н. Куц. Роль кодификации уголовного законодательства Украины в сближении европейских законодательных систем 24
М.І. Ануфрієв. Міжнародне співробітни-цтво–один з напрямів діяльності органів внутрішніх справ України 29
І.П. Рущенко, В.О. Соболєв, О.Н. Яр-миш.Соціологія наркотизму як джерело інформації про закономірності розпо-всюдження наркотиків та їх незаконний обіг у транснаціональному масштабі 33
О.С. Проневич. Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейського розшуку каналами Міжнародної органі-зації кримінальної поліції (Інтерполу) 39
С.М. Вихрист. Процесуальне регулюван-ня міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами 45
І.В. Лєшукова. Міжнародне співробітни-цтво правоохоронних органів України у боротьбі з організованою транснаціона-льною злочинністю 50
Д.Г. Заброда. Основні напрямки бороть-би з міжнародною корупцією 54
В.О. Навроцький. Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на тери-торії інших держав 56
О.І. Белозерцев, М.Т. Задояний. Пробле-ми професійного ризику в боротьбі із організованою транснаціональною зло-чинністю 60
І.І. Золотухін. Шахрайство з використан-ням «фінансових пірамід» як транснаціональний злочин 63
А.В. Тимченко, В.Е. Христенко. Инфор-мационный терроризм как форма транснациональной преступности 67
Н.М. Дятленко. Господарсько-правові заходи попередження транснаціональної злочинності щодо ухилень від сплати податків 70
В.І. Антипов. Види транснаціональних злочинів за класифікацією ООН та їх поширеність в Україні 77
П.Д. Біленчук, В.Т. Білоус. Боротьба з організованою транснаціональною злочинністю потребує кооперації правоохо-ронних органів на концептуальній основі 88
І.В. Арістова. Адаптація українського за-конодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною зло-чинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інфор-мацію 93
О.О Теличкін. Управління діяльністю Цивільної поліції ООН по боротьбі з міжнародною злочинністю 98
Є.І. Макаренко. Криміналістичне забез-печення боротьби з організованою контрабандною діяльністю 101
П.В. Цимбал. Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю 106
І.Д. Казанчук. Роль засобів масової інфо-рмації в боротьбі з транснаціональною злочинністю 109
В.К. Шкарупа. Адміністративно-правові заходи щодо протидії крадіжкам та незаконному вивезенню (увезенню) культу-рних цінностей 111
Т.В. Сараскіна. Зарубіжний досвід діяль-ності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування 118
О.О. Житний. Про можливість застосу-вання кримінально-правового заохочення як заcобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин 122
С.А. Шалгунова. Попередження корупції в органах внутрішніх справ 125
С.П. Гиренко. Соціально-психологічні аспекти динаміки «телефонного тероризму» 130
О.С. Левашов. «Синдром струсу немов-ляти». Злочинець біля колиски 132
М.А.Михайлов. Сводка происшествий как источник информации о преступлениях, совершаемых путем взрыва 141
П.І.Орлов. Інформація як об’єкт правово-го і технічного захисту 146
О.М. Литвак. Проблеми підготовки кад-рів правоохоронних органів (теорія і практика) 152
В.С. Венедиктов. Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України 156
Л.І. Тарусова. Проблеми підготовки кад-рів до виконання обов’язків в нових соціально-економічних умовах в Україні 159
І.Р. Шинкаренко, С.В. Писаненко. Про-блеми підготовки співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які займаються боротьбою з транснаціональною злочинністю 163
О.В. Лавріненко. Щодо реформи законо-давства про працю працівників правоохоронних органів України 168
І.М. Бацько. Підвищення ефективності викладання кримінального процесу у вищих юридичних закладах освіти систе-ми МВС України 176
В.І. Щербина. Питання правового стату-су працівників митних органів України 182
В.Г. Остапюк, Е.Е. Тонков. Особенности борьбы с организованной преступностью в региональной экономике: проблемы подготовки персонала 186
Л.М. Лобойко. Підготовка кадрів право-охоронних органів України в сучасних умовах боротьби зі злочинностю 194
В.В. Коваленко. Діяльність правоохо-ронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів 197
О. Ю.Синявська.Функції службової дис-ципліни в органах внутрішніх справ України 200
В.І Московець. Проблеми забезпечення взаємодії міліції та населення: соціологічний аспект 204
Н.П.Матюхіна. Навички соціальної робо-ти як компонент професійної піідготовки працівників органів внутрішніх справ 210
В.В. Акімов. Про формування націона-льної екологічної мережі в Україні 215
М.М. Тищенко. До питання про історич-ний розвиток адміністративно-процесуальної форми 218
В.П. Захаров. Правове регулювання дія-льності оперативних підрозділів пенітенціарної системи України 220
В. Журавський. Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України 225

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net