Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Уголовное право
Тематический раздел
Экономические преступления

Источник № 6237:

ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. - 286 c.


Cодержание источника:
Стр.
Від редакційної колегії 3
Тацій В.Я. Вступне слово 5
Розділ І. Організаційно-правові проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності 7
Хандурін М.І. Про хід законопроектних робіт у сфері боротьби з економічною злочинністю 7
Бандурка О.М. Бюджетні процеси та "тінізація"економіки в Україні 11
Коберник С.Д. Деякі особливості розслідування розкрадання грошових коштів у банківських комп'ютерних системах і мережах 20
Борисов B.I. Вивчення проблем боротьби з економічною злочинністю вченими НДІВПЗ АПрН України 29
Сульжинський В. Щодо питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю 36
Фінкенауер Джеймс. Щодо питання про організовану злочинність 37
Куркин Н.В. Факторы, обусловливающие преступность в сфере экономической деятельности 38
Сташис В.В. Відповідальність за вчинення злочинівзлочинною організацією за проектом нового Кримінального кодексу України 49
Бажанов М.И. Вопросы ответственности за преступления ...против собственности в проекте КК Украины 51
Грошевий Ю.М. Судовий розгляд кримінальних справ, пов'язаних з економічними злочинами 56
Закалюк А.П. Соціальні передумови, причини та умови корупції в Україні 59
Даньшин І.М. До питання про кримінологічне поняття економічної злочинності 66
Коновалова В.Е. Первоначальные следственные действия и тактические операции при расследовании преступлений в сфере экономики 72
Зелененький B.C. Проблеми забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю у сфері економічної діяльності. 75
Панов M.I. Відповідальність за злочини проти власності за проектом КК України 77
Матусовський Г.А. Формування комплексних методикрозслідування економічних і суміжних з ними злочинів 78
Цидоренко Э.А., Бурбело О.А., Розовский Б.Г. Институт цивилизованного лоббирования как средство предупреждения коррупции 83
Притика Д.М. Арбітражні суди України як засіб протидії правопорушенням в економічних відносинах 86
Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки 96
Гихий В.П. Посягання на власність і на громадську эезпеку (розмежування складів злочинів) 109
Михайленко О.Р. Проблеми правоохоронної діяльності у боротьбі з економічною злочинністю 113
Багрій-Шахматов Л.В. Уголовно-наказуемые деяния в области кредитно-денежных отношений в странах с развитой рыночной экономикой 117
Розділ II. Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної щільності 124
Голіна В.В. Єдність загальносоціального і спеціально-кримінологічного попередження економічної злочинності 124 Давиденко Л.М. Кримінологічна класифікація економічних злочинів та її практичне значення 130
Бантышев А.Ф. Преступления против собственности в проекте УК (объект и общие вопросы анализа состава) 134
Пчелкин В.Д. Проблемы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с экономическими преступлениями 138
Кальман О.Г. Сучасні проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економіки 141
Вересов В.Н., Багрий-Шахматов Л.В. Экономические преступления в сфере кредитно-денежных отношений в Украине 148
Гаращук В.М. Проблеми контролю за застосуванням антикорупційного законодавства у сфері економічної діяльності 156
Ємельянов В.П., Никифорчин І.О. Проблеми уніфікації кримінально-правових норм, спрямованих на боротьбу зі злочинами у сфері економіки 159
Кивалов С.В., Дрёмин В.Н. Международное сотрудничество и проблемы реформирования законодательства в сфере борьбы с економической преступностью 162
Яричевский B.C., Кураш Я.М. Некоторые вопросы классификации звеньев национальной финансовой системы и уголовно-правовых способов их защиты 169
Христич І.О. Використання статистичних методів при аналізу стану економічної злочинності 174
Файєр Д.А. Боротьба з "тінізацією" економіки у сфері приватизації 181
Бойко А.И., Бойко С.А. Политико-правовые аспекты борьбы с уклонением от уплаты налогов в современной России 186
Погорецький М. Проблеми профілактики економічних злочинів 194
Лысодед А.В. Криминологические проблемы мошенничества 197
Шульга А.О. "Тіньова" економіка: щодо банку віктимності у справі попередження вбивств на замовлення 203
Розділ III. Кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності 206
Клименко H.I. Використання спеціальних знань у розслідуванні економічних злочинів 206
Пришко А.Г. Роль прокуратури в системі органів, щоведуть боротьбу з економічною злочинністю 210
Шепітько В.Ю. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки 214
Денисюк С.Ф. О тактической операции "групповой обыск" и ее роли в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами 218
Салтевский М.В. Проблема представления вербальной информации техническими средствами при расследовании экономических преступлений 221
Підпалий В.Л. Зміни в законодавстві України щодо застави: практичне застосування 230
Матусовський Г.А., Бодянський Є.В., Плісе І.П. Застосування теорії дуополії у завданнях аналізу взаємодії "тіньового" і легального секторів економіки 244
Мікулін В.П. Особливості формулювання обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах 247
Горбачев О.В. Предмет і межі доказування у справах про злочини у небанківських кредитно-фінансових структурах 256
Губанов В.А. Проблемы использования современных научных знаний для детекции стрессового состояния по голосу на предварительном следствии 260
Вільчик Т.Б. Вдосконалення повноважень прокурора у кримінальному судочинстві як засіб підвищення рівня боротьби з економічною злочинністю 269
Філіпенко Н.Є. Взаємодія оперативних апаратів установ виконання покарань та служби ДСБЕЗ у розкритті злочинів 272
Рагуліна О.Є. Предмет посягання як елемент <риміналістичної характеристики економічних діянь $ ознаками корупції 275
Мусиенко О.Л. Способы мошенничества в современных условиях 279

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net