Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Хімія елементоорганічних сполук

Содержание текущего раздела:
Безгубенко Людмила ВалеріївнаКомплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та О-донорними лігандами2009  
Бабаджанова Леся АркадіївнаПерфтороалкілування сполук, які містять С=О зв'язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F-2008  
Священко Юрій ВалентиновичФункціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів2008  
Бездудний Андрій ВасильовичN-(трифторометилсульфоніл)ім- інопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот2007  
Бездудный Андрей ВасильевичN-(трифторметилсульфонил)иминопроизводные сернистой, трифторметансульфиновой и сульфокислот2007  
Шалимов Александр АлександровичРIII-фосфорилированные амиды полигалогенкарбоновых кислот2007  
Шалімов Олександр ОлександровичРIII-Фосфорильовані аміди полігалогенкарбонових кислот2007  
Ковалева Светлана АлександровнаФосфорилирование производных 2-аминотиофена галогенидами фосфора (III)2005  
Ковальова Світлана Олександрівна Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III) 2005  
Лаишевцев Илья Павлович Синтез 2,5-дизамещенных 7H-циклопента[1,2-b;4,3-b']дитиофенов и анса- цирконоценов на их основе2005  
Кашулин Игорь Анатольевич Комплексы циркония и титана на основе гетероаналогов флуорена: синтез, строение и каталитические свойства2004  
Рассукана Юлія Вікторівна Функціонально заміщені електронодефіцитні полігалогеналканіміни в реакціях з фосфорними нуклеофілами2004  
Смалий Радомир ВладимировичФункционализация электронообогащенных гетероциклов изоцианатами и изотиоцианатами фосфора2004  
Смалій Радомир Володимирович Функціоналізація електронозбагачених гетероциклів ізоціанатами та ізотіоціанатами фосфору2004  
Андрушко Василь Несторович Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C- подвійний зв'язок яких активований двома трифторометильними групами2003  
Борисова Ирина Владимировна "Виттиговская химия" в ряду органических производных кремния, германия и олова2003  
Векслер Эдуард Наумович 2-Фосфиноэтилциклопентадиенильные комплексы циркония и титана. Синтез, строение и химические свойства2003  
Чекотило Алексей АлександровичОрто-фосфорилированные производные электронообогащенных ароматических и гетероароматических карбоновых кислот2003  
Чекотило Олексій Олександрович Орто-фосфорильовані похідні електронозбагачених ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот2003  
Иванов Владимир Валериевич Синтез фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем на основе функционализированных 1,3-азолов2002  
Іванов Володимир ВалерійовичСинтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі функціоналізованих 1,3-азолів2002  
Зарудницький Євген В'ячеславовичФосфорилювання 1,3-азолів2001  
Коломіцин Ігор ВасильовичОнієві перегрупування каркасних спиртів у середовищі трифторооцтової кислоти.2001  
Зарудницкий Евгений Вячеславович Фосфорилирование 1,3-азолов2000  
Лисенко Микола ВікторовичВзаємодія крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з електрофільними реагентами2000  
Лысенко Николай Викторович Взаимодействие кросс-сопряженных диенаминов циклических кетонов с электрофильными реагентами2000  
Пушечников Алексей Олегович Синтез новых типов фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем со связью углерод- фосфор2000  
Пушечніков Олексій ОлеговичСинтез нових типів фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем зі зв'язком вуглець-фосфор2000  
Довгополий Сергій ИвановичСпряжені єнаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів1999  
Ошовский Геннадий Вениаминович Фосфорилирование N-азолилформамидинов1999  
Ошовський Геннадій ВеніаміновичФосфорилювання N-азолілформамідинів1999  
Довгополый Сергей Иванович Сопряженные енамины в синтезе фосфорсодержащих гетероциклов1998  
Зюзь Кирило Валерійович Фосфорильовані єнаміди та споріднені реагенти на основі ненасичених азлактонів1997  
Меркулов Анатолий Сергеевич С-фосфорилирование N,N-диметилгидразонов альдегидов и N,N-диметил-N'- арилформамидинов галогенидами трехвалентного фосфора1997  
Рудзевич Валентин Леонідович Р- функціоналізовані імінофосфіни та дифосфени в реакціях комплесоутворення1997  
Русанов Эдуард Борисович Пространственное и электронное строение сигма 3 лямбда 5- иминофосфоранов и продуктов их превращений1997  
Супрунович Сергей ВасильевичСинтетическое и стереохимическое исследование производных дицимантренила1997  
Коновец Анжелика ИвановнаС-фосфорилированные пиразолы1996  
Толмачев Андрей АлексеевичС- Фосфорилирование ненасыщенных, ароматических и гетероциклических соединений галогенидами трехвалентного фосфора1996  
Устенко Сергей НиколаевичСинтез и свойства новых типов Р-галогенилидов фосфора1995  
Кальченко Виталий ИвановичФосфор- и серосодержащие макроциклы1994  
Чернега Александр НиколаевичСтруктурная химия ациклических соединений низкокоординированного фосфора1994  
Колесник Юрий РомановичПиридинийметилидорганосилоксаны и полимеры на их основе1992  
Коротеев Михаил ПетровичБициклофосфорилированные углероды1991  
Шипов Анатолий ЭммануиловичРациональные пути изыскания избирательных тиофосфорорганических инсекто- акарицидов1990  

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net