Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Колоїдна хімія та фізико-хімічна механіка

Содержание текущего раздела:
Кобітович Оксана Мар'янівнаВплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій2009  
Кушнір Тарас ВолодимировичРівноважна та нерівноважна сорбція сірчаної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами2009  
Лєдєньов Ігор ОлександровичКолоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетерогенних каталізаторів2009  
Суходуб Людмила БорисівнаГідрогелеві кальцій-фосфатні нанокомпозити2009  
Ширикалова Анжела ОлексіівнаКолоїдно-хімічні закономірності флотаційного вилучення сполук урану (VI) із водних розчинів2009  
Атаманенко Ірина ДмитрівнаВода в полімерних мембранах2008  
Біленька Валентина ІванівнаСтворення дисперсних систем на основі фосфатидів рослинних олій та їх колоїдно-хімічні властивості2008  
Косенко Ольга ОлександрівнаГелеві системи на основі акрилових мономерів для іммобілізації стовбурових клітин2008  
Мороз Ірина АнатоліївнаРедиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів2008  
Хромишева Олена ОлександрівнаВилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації2008  
Зозуля Володимир ВікторовичКолоїдно-хімічні властивості пористих структур, які формуються при селективному розчиненні системи Ag-Au2007  
Корякіна Євгенія ВолодимирівнаКолоїдно-хімічні закономірності техногенного метаморфізму шаруватих силікатів та карбонатів під впливом техногенних факторів2007  
Косоруков Петр АлександровичВлияние бентонитов на структурообразование алюмосиликатных и карбонатно- железооксидных дисперсных систем2007  
Косоруков Петро ОлександровичВплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем2007  
Самченко Юрий МарковичГидрогелевые носители лекарственных препаратов с управляемыми коллоидно- химическими свойствами2007  
Самченко Юрій МарковичГідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими колоїдно-хімічними властивостями2007  
Ткаченко Наталія ГригорівнаАграгативна стійкість водних суспензій діоксиду титану2007  
Борисова Екатерина НиколаевнаКоллоидно-химические закономерности биоагрегации почвенных коллоидов2006  
Борисова Катерина МиколаївнаКолоїдно-хімічні закономірності біоагрегації ґрунтових колоїдів2006  
Донцова Татьяна АнатольевнаИзвлечение тонкодисперсных сорбентов из водных растворов ультра- флокуляцией и турбулентной микрофлотацией2006  
Донцова Тетяна АнатоліївнаВиділення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною мікрофлотацією2006  
Коваленко Иван МихайловичВлияние наноразмерных образований на коллоидно-химические свойства горнометаллургических шламов2006  
Коваленко Іван МихайловичВплив нанорозмірних утворень на колоїдно-хімічні властивості гірничо-металургійних шламів2006  
Корякина Евгения ВладимировнаКоллоидно-химические закономерности метаморфизма слоистых силикатов и карбонатов под влиянием техногенных факторов2006  
Лук'янова Віталіна ВіталіївнаСорбція органічних речовин аніонного типу на природних і модифікованих сорбентах2006  
Лукьянова Виталина ВитальевнаСорбция органических веществ анионного типа на природных и модифицированных сорбентах2006  
Ткаченко Наталія ГригорівнаАгрегативна стійкість водних суспензій діоксиду титану2006  
Шкуткова Елена ВалерьевнаСорбция ионов тяжелых металлов на гидроксилапатите и его модифицированных формах2006  
Шкуткова Олена Валеріївна Сорбція іонів важких металів на гідроксилапатиті та його модифікованих формах 2006  
Ващенко Александр АлексеевичКоллоидно-химические закономерности биофлокулярной и обратной катионной флотации золотосодержащих руд2005  
Ващенко Олександр Олексійович Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд2005  
Волювач Ольга Вячеславівна Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів 2005  
Журавлев Игорь ЗахаровичЗоль-гель синтез и свойства ионитов на основе сложных фосфатов многовалентных металлов и кремнезема2004  
Журавльов Ігор Захарович Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему2004  
Савченко Ольга АлександровнаРавновесная и неравновесная сорбция соляной кислоты гелевыми и пористыми полиакриловыми анионитами2004  
Савченко Ольга Олександрівна Рівноважна та нерівноважна сорбція соляної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами2004  
Сапиева Ардак Оналбековна Взаимодействие гидрофобизированных катионных ПАВ с полиакриловой и полиметакриловой кислотами2004  
Керносенко Людмила АлександровнаКоллоидно-химические процессы биотрансформации тяжелых металлов в почве2003  
Керносенко Людмила Олександрівна Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті2003  
Максимюк Марія Романівна Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границі поділу фаз рідина - газ2003  
Николенко Николай ВасильевичСпецифическая адсорбция полярных органических соединений из водных растворов на межфазной границе дисперсных систем твердое тело-жидкость2003  
Ніколенко Микола Васильович Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систем тверде тіло - рідина2003  
Савчина Людмила АндреевнаАдсорбция гумусовых соединений на сорбентах разной химической природы2003  
Савчина Людмила Андріївна Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи2003  
Тарасова Ярослава Богданівна Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речовин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах2003  
Климова Галина ВікторівнаОбмін одно- і двозарядних катіонів на пористих поліакрилових іонітах2002  
Лавриненко Олена Миколаївна Процеси утворення дисперсних фаз у системі залізо-вуглець (кокс) у водному середовищі2002  
Небеснова Татьяна Владимировна Колоидно-химические закономерности флотации тонкоэмульгированных органических веществ2002  
Небеснова Тетяна ВолодимирівнаКолоїдно-хімічні закономірності флотації тонкоемульгованих органічних речовин2002  
Пономарева Ирина Борисовна Взаимодействие поверхностно-активных веществ с природным углем в процессах его добычи и переработки2002  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net