Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Хімічні науки
Нафтохімія і вуглехімія

Содержание текущего раздела:
Суховєєв Володимир ВолодимировичНітроґено-, сульфуро- і оксиґеновмiснi металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості2009  
Лесишина Юлія ОстапівнаІнгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя2008  
Ткаченко Тетяна ВікторівнаОдержання низькомолекулярних симетричних етерів на протонопровідних каталітичних мембранах2008  
Железний Леонід ВіталійовичВплив структурно-технологічних чинників на кінетику окислення комплексних літійових мастил2006  
Кучеренко Владимир АлександровичСоединения включения ископаемых углей с гидроксидами щелочных металлов и окислителями, содержащими катионы нитрония и нитрозония2006  
Кучеренко Володимир ОлександровичСполуки включення викопного вугілля з гідроксидами лужних металів і окисниками, що містять катіони нітронію та нітрозонію2006  
Патриляк Любов КазимирівнаГетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів2006  
Швець Ігор Іванович Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки 2006  
Артіхова Євгенія Юхимівна Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака2005  
Артіхова Євгенія Юхимівна Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра-Хаака 2005  
Василишин Надія АндріївнаГомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет- бутилфенолу2005  
Охріменко Михайло Володимирович Дезактивація цеолітів у карбоній-іонних реакціях перетворення вуглеводнів, характер і динаміка окислення утворюваного коксу 2005  
Циганков Сергій Андрійович Кластери кобальту CO3(мю3-C-X) (CO)9- стабілізатори окиснення органічних сполук2005  
Швец Игорь ИвановичИсследование углистых глин Днепровского буроугольного бассейна и разработка теоретических основ их комплексной переработки2005  
Євдокименко Віталій Олександрович Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах 2005  
Іонін Володимир Олександрович Кислотність та активність цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами 2005  
Мисик Роман Дмитрович Синтез, властивості і закономірності термічного деінтеркалювання модифікованих нітратів графіту2004  
Мысык Роман ДмитриевичСинтез, свойства и закономерности термического деинтеркалирования модифицированных нитратов графита2004  
Турчанина Оксана НиколаевнаОсобенности термической деструкции углей разных генетических типов2004  
Турчаніна Оксана Миколаївна Особливості термічної деструкції вугілля різних генетичних типів2004  
Фролова Ирина БорисовнаРазделение антрацен-карбазольных фракций каменноугольной смолы в условиях межфазного катализа2004  
Фролова Ірина БорисівнаРозділення антрацен-карбазольних фракцій кам'яновугільної смоли в умовах трансфазного каталізу2004  
Тамаркіна Юлія ВолодимирівнаТермоліз і активація викопного вугілля, структурно модифікованого в системі HNO3-Ac2O2003  
Корж Раїса ВасилівнаОдержання дiiзопропiлового ефiру на гетерогенних каталiзаторах2002  
Корж Раїса Василівна Одержання діізопропілового ефіру на гетерогенних каталізаторах2002  
Старчевський Михайло КазимировичОкиснення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію2002  
Тамаркина Юлия Владимировна Термолиз и активация ископаемых углей, структурно модифицированных в системе HNO3-Ac2O2002  
Бартош Петро Іванович Гранульовані цеолітні каталізатори алкілування на основі формованого каоліну2001  
Ліхньовський Руслан Володимирович Цеолітвмісна мікросфера як основа каталізатора крекінгу, її фізико-хімічні та коксотворні властивості2001  
Патриляк Любов Казимирівна Каталізатор крекінгу на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні властивості2001  
Старчевський Михайло Казимирович Окиснювальні перетворення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію2001  
Яковенко Анжела Вікторівна Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та особливості перебігу реакції2001  
Москаленко Олег Вадимович Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості2000  
Бутузова Людмила Федоровна Термохимические превращения кислородосодержащих групп углей1999  
Бутузова Людмила ФедорівнаТермохімічні перетворення кисеньвмісних груп вугілля.1999  
Ошовський Володимир ВолодимировичВплив води у процесі піролізу кам'яного вугілля на формування структури та властивостей твердих продуктів, що утворюються.1999  
Поп Григорій СтепановичНаукові основи створення і застосування поверхнево-активних систем для підвищення видобутку нафти і газу1999  
Шендрик Татьяна Георгиевна Структура, физико- химические свойства и перспективы энергохического использования соленых углей1999  
Шендрік Тетяна ГеоргіївнаСтруктура, фізико- хімічні властивості та перспективи енергохімічного використання солоного вугілля1999  
Ісаєва Любов МиколаївнаСтруктурні перетворення бурого вугілля під термохімічним впливом1999  
Исаева Любовь Николаевна Структурные превращения бурого угля при термохимических воздействиях1998  
Ошовский Владимир Владимирович Влияние воды в процессе пиролиза каменных углей на формирование структуры и свойств образующихся твердых продуктов1998  
Шевкопляс Владимир Николаевич Изучение закономерностей протекания пиролиза углей низкой и средней стадии метаморфизма в присутствии неорганических соединений1997  
Слуцький Василь ІвановичСинтез та деякі властивості біциклічних галогеновмісних похідних тіолан- 1,1-діоксиду1994  
Кузьменко Александр ИвановичКомплексы переходных металлов-антиоксиданты диалкилсульфоксидов1993  
Ливанская Галина НиколаевнаКислоты Льюиса - антиокислительные присадки к органическим соединениям1993  
Сенченко Галина ГригорівнаСинтез,антиокислювальні та біологічні властивості комплексів металів з похідними 3-тіолен-1,1-діоксиду1993  
Шанталий Ольга АндреевнаСинтез биологически активных веществ на основе карбонильных производных тиолан-І, І-диоксидов1993  

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net