Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математика

Содержание текущего раздела:
Планування сім'ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 / І.В. Кондратенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі клініко-лаборатних і функціональних методів ддослідження вивчено порівняльні аспекти різних методів контрацепції у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території, а також особливості формування та функціонального фетоплацентарного комплексу залежно від ступеня радіаційного забруднення. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо попередження непланованої вагітності з переходом на профілактику акушерських і перинатальних ускладнень за допомогою поетапного використання гормональних і фітопрепаратів.

Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково-лінійних різницевих рівнянь 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / С.І. Попович; НАН України. Ін-т математики. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено теореми стійкості для систем нелінійно зв'язаних унімодальних бімодальних кусково-лінійних одновимірних відображень. Для синхронізуючої хаотичної множини у просторі параметрів знайдено області асимптотичної стійкості за Ляпуновим, стійкості за Мілнором, нестійкості за Мілнором і сильної нестійкості. Досліджено біфуркації розрідження, розширення та переходу до хаотичного сідла.

Методи побудови функцій керованості та позиційних керувань 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Василь Олександрович Скорик; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Інтертекстуальність прози В.Пелевіна 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 01.01.02 / І.Ю. Дітковська; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що джерелами інтертексту В.Пелевіна є твори літератури, філософії, психології, живопису, музики, кінематографа, сюжети, мотиви, образи стародавніх міфів, російської народної казки, подані у вигляді цитат, алюзій, ремінісценцій. Складний комплекс цитат, алюзій, ремінісценцій охарактеризовано як центонні та визначено основний вид інтертекстуальності - мега/гіпертекстуальність. Виявлено функції інтертекстуальних елементів, які конструюють картину світу та концепцію героя. Доведено, що у складному світі пелевінського гіпертексту кожен протекст є глибоко обумовленим і виконує свої власні функції, підпорядковується логіці центруючого тексту-лідера (буддизму та його модифікації дзен-буддизму). Зазначено, що виявлення у творчості В.Пелевіна елементів синтезу свідчить про пошук письменником нових шляхів, кардинально протилежних деконструкції постмодернізму.

Бімодальні наближені розв'язки рівняння Больцмана 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.03 / В.Д. Гордевський; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Побудовано двопотокові розподіли з глобальними максвелівськими модами, які забезпечують довільну мализну рівномірно-інтегрального, чисто інтегрального та слабкого відхилів між частинами рівняння за умов відповідного вибору коефіцієнтних функцій і межової поведінки числових і векторних параметрів. Знайдено неодновимірні аналоги двопотокових розподілів. Досліджено взаємодію гвинтових потоків, які обертаються як ціле навколо нерухових осей, в газі з твердих куль. Створено модель вихрового потоку, який має кутову та поступальну швидкість та вивчено бімодальні розподіли з вихровими модами. З'ясовано геометричні та фізичні особливості структури нестаціонарних максвелівських розв'язків рівняння Больцмана найбільш загального вигляду, описано розподіли типу смерчу та побудовано бімодальну модель взаємодії двох таких потоків. Доведено, що більшість з результатів, здобутих для моделі твердих куль, відповідають моделі шершавих молекул, які здатні обертатися навколо своїх осей.

Класифікаційні задачі для рівнянь конвекції-дифузії та рівнянь Шрьодінгера 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / Н.М. Іванова; НАН України. Ін-т математики. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий підхід для знаходження законів збереження. Сформульовано поняття еквівалентності законів збереження відносно локальної групи перетворень. Обгрунтовано значення локальної залежності потенціалів. Класифіковано локальні закони збереження для класу рівнянь конвекції-дифузії, знайдено всі потенціальні закони збереження та побудовано нееквівалентні потенціальні системи. Знайдено потенціальні перетворення еквівалентності та потенціальні симетрії, досліджено зв'язок між потенціальними та класичними симетріями за допомогою потенціальних перетворень еквівалентності. Проведено групову класифікацію рівнянь конвекції-дифузії зі змінними коефіцієнтами. Для деяких підкласів побудовано точні інваріантні рішення. Розв'язано задачі групової класифікації нелінійних рівнянь Шрьодінгера з потенціалом. Знайдено достатні умови існування та єдності розв'язку задачі Коші для деяких підкласів даних рівнянь.

Класична та умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / Ю.Г. Подошвелев; НАН України. Ін-т математики. — К., 2001. — 13 с. — укp.

Аннотация: Проведено класифікацію ряду хвильових рівнянь відносно конформних алгебр. Досліджено їх симетрійні властивості. За допомогою інваріантів побудовано анзаци і проведено редукцію даних рівнянь до звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь у частинних похідних із меншою кількістю змінних. Знайдено нові класи точних розв'язків окремих рівнянь математичної оцінки. Побудовано формули розмноження розв'язків.

Математичні проблеми теорії коливань стратифікованої рідини 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.03 / Д.О. Цвєтков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Базуючись на теорії операторних блок-матриць, що діють у гільбертових просторах, розроблено підхід, який дозволяє на основі вихідних початково-крайових задач для стратифікованих рідин розв'язувати рівнозначні задач Коші для диференціально-операторного рівняння у гільбертовому просторі. Вивчено задачу про малі рухи та нормальні коливання в'язкої стратифікованої рідини, що частково заповнює нерухому посудину, щільність якої у стані рівноваги має стійку стратифікацію, а також її узагальнення для випадку рівномірно обертової посудини. Одержано умови, за яких існують сильні за часом розв'язки відповідних початково-крайових задач, а також дані про структуру спектра та властивості кореневих функцій. Визначено асимптотичні формули для віток власних значень. Досліджено задачу про малі рухи та нормальні коливання частково дисипативної гідросистеми з двох важких рідин, що не зменшуються та частково заповнюють довільну посудину за умов, якщо нижньою, стосовно дії сили ваги є в'язка стратифікована рідина, а верхня - стратифікована ідеальна рідина. Доведено теорему про сильну розв'язність відповідної початково-крайової задачі. Наведено асимптотичні формули для трьох гілок власних значень.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net