Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Механика

Содержание текущего раздела:
Критерії стійкості імпульсних систем на основі багатокомпонентних функцій Ляпунова 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / О.І. Двірний; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 13 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стійкість руху нелінійних систем з імпульсною дією, для яких є характерними нестійкі стани рівноваги неперервної і дискретної компонент. Запропоновано нові підходи до аналізу стійкості руху систем, зокрема, некласичної, лінійних, квазілінійних великомасштабних та суттєво нелініних систем з імпульсною дією. Одержано умови стійкості імпульсних систем з неточно заданими параметрами, а також умови стійкості нелінійної системи другого порядку з однорідними правими частинами. З використанням запропонованих підходів досліджено задачу про стійкість многовиду станів рівноваги неголономної механічної системи з ударами.

Модальне керування та оптимізація в задачах супроводу антенними системами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А.Я. Бакушевич; НАН України. Ін-т математики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Побудовано нелінійну динамічну модель антенної системи. Здійснено аналіз нестаціонарних рівнянь збуреного руху, зокрема з вітровими навантаженнями. Досліджено кінематичні рівняння двовісної антенної системи з довільним розташуванням осей на рухомій основі та показано їх зв'язок з відповідними динамічними рівняннями та рівняннями збуреного руху. Проведено дослідження щодо стійкості за Ляпуновим вільної антенної системи для різних режимів та показано необхідність використання керувань. Одержано керовану нестаціонарну математичну модель антенної системи у канонічній формі Гесенберга та Фробеніуса. Розроблено модальне керування для моделі десятого та восьмого порядків. Розв'язано обернену задачу синтезу оптимального керування, аналітично знайдено функцію Ляпунова та показано, що керування є оптимальним у сенсі мінімуму побудованого квадратичного критерію якості. Оцінено час перехідного процесу антенної системи на скінченному інтервалі часу, визначено умови її вчасного виходу на задану динамічну точність супроводу.

Нелінійна стійкість багатоланкових систем з коченням, дивергентні біфуркації та катастрофи стаціонарних станів 1998

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.01 / В.Г. Вербицький; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи аналізу k-параметричних сімей стаціонарних станів багатоланкових систем з коченням. Подаються нелінійні постановки задач динаміки систем з коченням, які дозволяють врахувати вплив конструктивної схеми, існуючих дефектів її симетрії та зовнішніх силових збурень на одну з найбільш суттєвих в експлуатаційній практиці характеристик - множину стаціонарних станів та умови їх стійкості. Простежено розвиток аналітичних та чисельних алгоритмів побудови межі статичної стійкості в просторі двох та трьох параметрів, визначається характер безпеки межі та механізм його зміни на основі аналізу перебудови особливостей поверхонь стаціонарних станів (катастроф).

Проблеми оптимізації довготривалих пілотованих космічних польотів 1998

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / І.Ю. Васильєв; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: В межах єдиної варіаційної проблеми розглянуті задачі оптимізації параметрів, вибору траєкторій польоту і оптимального керування рухом і роботою системи забезпечення життєдіяльності (СЗЖ) космічних апаратів, призначених для здійснення пілотованих міжпланетних експедицій. Досліджується ефективність активного скидання відходів СЗЖ за рахунок енергії реактивного струменя ракетних двигунів великої тяги у порівнянні з частковою регенерацією робочих речовин СЗЖ. Підтверджено принципову можливість здійснення перших пілотованих експедицій на Марс до розробки перспективних біорегенеративних СЗЖ.

Розробка методів дослідження робастної стійкості руху керованих систем 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А.В. Савранська; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто робастні системи керування, які описуються за допомогою диференціальних рівнянь зі спостерігачами. Для кожної з систем формується вектор невизначеності, до якого входять саме невизначеності, небажані нелінійності та зовнішні впливи. Вектор невизначеності оцінюється сумісно з оцінкою вектора стану системи керування спостерігачами та компенсується спеціальними складовими закону керування. Дані системи рівнянь зводяться до сингулярно збуреного вигляду з постійно діючими збуреннями, малими за абсолютною величиною. Сформульовано та доведено теореми, які дають достатні умови рівномірної асимптотичної стійкості розв'язків сингулярно збуреної системи у цілому та великому. Доведення проведено за допомогою апарату функцій Ляпунова. Програмні розв'язки систем, які описуються за допомогою диференіцальних рівнянь зі спостерігачем вектора невизначеності, зі спостерігачем повного порядку та з розширеним спостерігачем, досліджено на робастну стійкість з використанням розробленого методу. Розв'язано задачу стабілізації неконсервативними позиційними силами руху механічної системи, на яку діють дисипативні, гіроскопічні та потенційні сили.

Стабілізація та стійкість нелінійних динамічних систем із застосуванням до проблем механіки твердих тіл 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / О.Л. Зуєв; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми стабілізації нелінійних керованих динамічних систем у критичних випадках. Встановлено, що для кожної локально керованої системи існує розривне керування із зворотним зв'язком, яке забезпечує стійкість особливої точки за Ляпуновим. У даному випадку розв'язки системи диференціальних рівнянь із розривною правою частиною визначаються за О.Ф.Філіпповим. Для критичного випадку двох пар суто уявних коренів отримано асимптотичні оцінки розв'язків модельної системи. На основі даних оцінок розроблено підхід до розв'язання задачі про оптимальну стабілізацію. Доведено теорему про стабілізацію неавтономних систем для частини змінних. Для лінійних за керуванням систем запропоновано конструктивний спосіб побудови зворотного зв'язку за умов існування керованої функції Ляпунова відносно частини змінних. Розв'язано задачі про часткову стабілізацію орієнтації твердого тіла двома керуючими моментами. Розглянуто математичну модель вузла вітрового двигуна, а також досліджено умови стійкості режиму рівномірних обертань моделі.

Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Р.В. Чепіль; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість прогнозування ефективної діаграми швидкостей росту втомної макротріщини на повітрі та за умов впливу корозійного середовища, базуючись на силовому та деформаційному підходах.

Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / С.Ю. Богдан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод визначення граничного стану бетонних і залізобетонних конструкцій та складних систем будівель і споруд за умов плоского напруженого стану. Запропоновано комплексний підхід, який поєднує застосування методів механіки руйнування (механіки тріщин), нормативні методи оцінки граничного стану залізобетонних елементів конструкцій та програмно-обчислювальні комплекси для оцінки граничного стану споруд складної форми, ослаблених тріщинами, вирізами або отворами. Проаналізовано фізико-механічні характеристики і критичні коефіцієнти інтенсивності напружень для бетону. Висвітлено алгоритм чисельно-аналітичного розв'язку для оцінки граничних станів залізобетонних елементів конструкцій, а також складних плоских і просторових конструкцій будівель. Наведено результати розв'язання ряду інженерних задач оцінки граничних станів панелі житлового будинку, балочного перекриття другого енергоблоку та деформованої (нахиленої) стіни по осі 50 об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net