Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Механика деформированного твердого тела

Содержание текущего раздела:
Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Р.В. Чепіль; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Показано можливість прогнозування ефективної діаграми швидкостей росту втомної макротріщини на повітрі та за умов впливу корозійного середовища, базуючись на силовому та деформаційному підходах.

Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / С.Ю. Богдан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод визначення граничного стану бетонних і залізобетонних конструкцій та складних систем будівель і споруд за умов плоского напруженого стану. Запропоновано комплексний підхід, який поєднує застосування методів механіки руйнування (механіки тріщин), нормативні методи оцінки граничного стану залізобетонних елементів конструкцій та програмно-обчислювальні комплекси для оцінки граничного стану споруд складної форми, ослаблених тріщинами, вирізами або отворами. Проаналізовано фізико-механічні характеристики і критичні коефіцієнти інтенсивності напружень для бетону. Висвітлено алгоритм чисельно-аналітичного розв'язку для оцінки граничних станів залізобетонних елементів конструкцій, а також складних плоских і просторових конструкцій будівель. Наведено результати розв'язання ряду інженерних задач оцінки граничних станів панелі житлового будинку, балочного перекриття другого енергоблоку та деформованої (нахиленої) стіни по осі 50 об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС.

Визначення довговічності металічних матеріалів та зварних з'єднань при циклічному навантаженні і наводнюванні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Д.В. Рудавський; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З використанням методів інтегральних перетворень та межової інтерполяції одержано в замкнутому вигляді розв'язок задачі дифузії водню в зоні передруйнування біля вершини тріщини з урахуванням механічних напружень та попереднього наводнювання матеріалу. На базі комбінації методу скінченних елементів та різницевої схеми запропоновано нову числову схему побудови розв'язку нестаціонарної узагальненої двовимірної задачі дифузії водню в зварній пластині. З використанням енергетичного підходу механіки руйнування матеріалів створено нові розрахункові моделі для визначення періодів зародження та підростання до макроскопічних розмірів втомної мікротріщини біля наводненої вершини концентратора напружень. Побудовану в межах енергетичного підходу розрахункову модель докритичного росту втомної макротріщини у зварному з'єднанні узагальнено на випадок дії водневовмісного середовища та наявності дотичної складової тензора механічних напружень у зоні передруйнування біля вершини тріщини. З застосуванням наведених розрахункових моделей розв'язано декілька нових прикладних задач для визначення залишкової довговічності стикових зварних з'єднань та трубних елементів металоконструкцій.

Визначення осесиметричних залишкових технологічних напружень у плитах та пластинах 1998

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / М.Я. Шелестовська; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено розрахунково-експериментальну методику визначення осесиметричного просторового розподілу залишкових технологічних напружень у плитах і пластинах, яка грунтується на розв'язанні обернених задач для тіл з власними напруженнями і використанні експериментальної інформації, отриманої, зокрема, фізичними методами. З використанням цієї методики та експериментальної інформації, отриманої поляризаційно-оптичним способом, відтворена картина просторового розподілу залишкових термінологічних напружень в скляній пластині. Побудовано розв'язки осесиметричних задач для плоского шару з технологічними деформаціями і з їх використанням досліджено вплив товщини пластини і параметрів, що характеризують поля пластичних деформацій, зумовлених зварними швами, показано, що максимальні значення компонент тензора напружень можуть значно (в декілька разів) відрізнятись від їх усереднених по товщині пластини характеристик, які визначаються фізичними методами. На основі побудованих розв'язків задач про взаємодію жорсткого штампа з пластиною з залишковими напруженнями показано, що попереднім наведенням у ній термопластичних деформацій в кільці певного радіуса та ширини можна змінити розподіл і рівень контактних напружень з метою їх оптимізації. Результати досліджень можуть бути використані при визначенні та контролі неруйнівними способами залишкових напружень в елементах скло- і металоконструкцій для оцінки їх міцності і надійності.

Визначення термонапруженого стану покрить при високотемпературному напиленні 1998

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / О.П. Гаврись; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: В роботі побудовано математичну модель термомеханічних процесів при високотемпературному нанесенні покрить з урахуванням енергії випромінювання, теплового потоку плазмотвірного газу, радіаційно-конвективного теплообміну системи основа-покриття з робочим середовищем, різноманітних способів закріплення зразка. Отримано узагальнені нелінійні граничні умови радіаційно-конвективного теплообміну тіл з покриттям та систему узагальнених граничних умов термомеханічної взаємодії основи через тонкі покриття. Розроблено чисельно-аналітичну методику розв'язування відповідних нелінійних крайових задач термопружності. Виявлено ряд характерних особливостей формування та поведінки залишкових напружень у покриттях. Сформульовано відповідні рекомендації для керування такими залишковими напруженнями з метою раціоналізації температурних режимів нанесення покрить.

Вплив внутрішнього тиску на пружнопластичний стан тонкостінної труби при згині з розтягом (стиском) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / О.Б. Кінаш; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено напружено-деформований стан за межею пружності тонкостінних труб, що знаходяться під дією навантаження внутрішнім тиском, згином і поздовжньою силою. Розвинуто підхід зведення плоскої задачі до одновимірної. Значну уваги приділено розрахунку жорсткості елементів тонкостінних труб, за якого застосовується модель, в якій результуюча сила та згинальний момент інтегруються за поперечним перерізом труби відносно напруження, що змінюється залежно від параметрів деформації їх вісей. Використано методику визначення "єдиної" кривої деформування гіпотетичного матеріалу, з якого виготовлено ділянку тонкостінної труби під тиском, за умов її розрахунків на плоский згин з розтягом з урахуванням пластичних деформацій. Виведено аналітичні залежності поздовжньої сили та згинального моменту від параметрів деформації вісі труби для ідеального пружнопластичного матеріалу та пружнопластичного матеріалу з лінійним зміцненням. Для матеріалу труби, що у пластичній зоні змінюється за степеневим законом, за допомогою числових методів та з використанням математичного пакета програм MatCAD 8.0 pro опрацьовано алгоритм та програму розрахунку згинального моменту та поздовжньої сили на ЕОМ. З використанням запропонованого підходу розраховано переміщення труби, навантаженої внутрішнім тиском, згинальним моментом і поздовжньою силою та на підставі цих розв'язків зроблено висновки щодо впливу внутрішнього тиску та поздовжньої сили на жорсткість труби.

Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / О.Г. Іванченко; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведені експериментальні дослідження впливу експлуатаційних та технологічних факторів на ефективність та стійкість підвищення опору крихкому руйнуванню теплостійких сталей після різних режимів попереднього термомеханічного навантаження (ПТН), а також факторів, що спричиняють цей ефект. Розроблено методику оцінки ефективності різних режимів ПТН та стійкості ефекту ПТН під впливом різних експлуатаційних факторів, яка грунтується на урахуванні зміни напружено-деформованого стану під час ПТН за рахунок затуплення вершини тріщини, деформаційного зміцнення матеріалу та залишкових напружень біля вершини тріщини. Запропоновано методику розрахунку залишкової довготривкості елементів конструкцій з поверхневими тріщинами після ПТН.

Вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / В.Б. Гуцайлюк; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив попереднього циклічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі 15Х2МФА. Виявлено основні закономірності впливу параметрів попереднього циклічного пружнопластичного деформування на характеристики механічних властивостей, напруження сколювання, тріщиностійкость сталі. Доведено, що у ході циклічного пружнопластичного деформування зменшується частка внутрішньозернового руйнування, що переважає у недерформованому стані, зростає частка міжзернового руйнування у пластично деформованому матеріалі. Удосконалено модель руйнування тіла з тріщиною в процесі статичного навантаження з урахуванням впливу попереднього циклічного навантаження за умов стабільного та нестабільного росту тріщини.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net