Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Механика жидкости, газа и плазмы

Содержание текущего раздела:
Біляекранна аеродинаміка крила 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / В.В. Чмовж; Держ. аерокосм. ун-т ім. Н.Є.Жуковського, "ХАІ". — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням дослідження біляекранної аеродинаміки несучих поверхонь. Сформульовано крайову задачу потенційного обтікання крила і профілю потоком нев'язкої нестисливої рідини, що рухаються на гранично малій відстані від твердого плоского екрана. Крайова задача вирішується з використанням наближеного методу, заснованого на граничному виродженні рівняння Лапласа у вузькій області течії між межею і нижньою поверхнею тіла в рівняння Пуассона. На основі чисельного розв'язання рівняння Пуассона з граничними умовами Діріхле отримані нові результати для аеродинамічних характеристик несучих поверхонь різних форм у плані. Розраховано параметри течії і аеродинамічні характеристики крила на основі теорії тонкого тіла і методу малого параметра. Досліджено розв'язання зворотних задач біляекранної аеродинаміки. Записано основні співвідношення для визначення форм поверхні крил і середньої лінії профілю за заданими параметрами течії. Розглянуто варіаційну задачу по визначенню оптимальної форми дужки профілю.

Вплив електричного поля на процеси зарядостворення, конвекції та теплопереносу в слабкопровідних рідинах 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / А.А. Тропіна; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Містяться результати теоретичних досліджень електрогідродинамічної конвекції та теплопереносу в неоднорідних полях на основі удосконаленої теорії процесів електризації та зарядостворення в діелектричних рідинах. Одержала подальший розвиток теорія дисоційно-інжекційної провідності рідких діелектриків з урахуванням комплексостворення. Запропоновані конструктивні чисельні методи аналізу системи електрогідродинамічних рівнянь, що дало змогу визначити основні закономірності формування конвекційних течій і теплопереносу в слабкопровідних середовищах. Проведено аналітичне дослідження процесів формування заряду в нерівноважних приелектродних шарах. Одержано нові результати в теорії теплопереносу при інжекційній провідності рідких діелектриків з неавтономним рівнем інжекції.

Вплив неньютонівських властивостей дисперсних систем на реологічну поведінку розбавлених суспензій 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Д.С. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто реологічну поведінку розбавлених суспензій, які проявляють неньютонівські властивості, що обумовлені дисперсійним середовищем або формою завислої частинки. Виявлено, що додавання у нелінійно-пружнов'язку рідину жорстких сферичних частинок за малої концентрації останніх призводить до послаблення неньютонівських властивостей суспензії. Визначено: розбавлена суспензія жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання у ньютонівській рідині під дією електричного поля проявляє наступні неньютонівські властивості: аномалію в'язкості, анізотропію фізичних властивостей, пружнов'язкість, нелінійність на несиметричність тензору напружень. Побудовано реологічні рівняння стану анізотропної рідини другого порядку, на основі яких та за результатами двох попередніх досліджень зроблено якісне припущення щодо підсилення неньютонівських властивостей розбавленої суспензії жорстких еліпсоїдів обертання у нелінійно-пружнов'язкій рідині, що моделюється рідиною другого порядку.

Гідроаеродинамічні характеристики крила з пружною в'яззю, що коливається, поблизу твердих границь 2001

Источник: Автореф. дис.... канд. техн. наук: 01.02.05 / О.В. Яценко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Отримано нестаціонарні гідроаеродинамічні характеристики крила нескінченного розмаху, пружно закріпленого на осі обертання. Встановлено поведінку пропульсивних (тягових) характеристик крила за умов коливання у безмежному середовищі, а також поблизу плоскої стінки та в каналі. Досліджено резонансні режими коливань, що мають практичне значення. Встановлено, зокрема, що за резонансних коливань наявність твердих меж призводить до більш швидкого виходу на постійні значення амплітуд; час виходу є пропорційним величині моменту інерції пружного зв'язку. Методики розрахунків розроблено на основі вдосконаленого методу дискретних вихорів.

Гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.А. Ямкова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників. Запропоновано математичну модель течії в'язкої немагнітної неелектропровідної рідини, що містить феромагнітні частки, під впливом постійного неоднорідного магнітного поля, яка дозволила визначити вплив параметрів рідини, очисника та часток забруднень на ступінь очистки та знайти раціональні гідравлічні, геометричні та електричні параметри очисника, за яких можна отримати необхідний ступінь очистки. Проведеними експериментальними дослідженнями доведено правильність запропонованої математичної моделі.

Гідродинамічні основи розрахунку полідисперсних двофазових потоків у технічних пристроях 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.02.05 / О.І. Картушинський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Використано лазерно-доплерівську методику вимірювань для дослідження розподілу швидкостей фаз і концентрацій частинок у двофазовому турбулентному потоці в горизонтальній трубі та ламінарному примежовому шарі на плоскій пластині, сегменті та конусі. Вперше встановлено немонотонний характер розподілу частинок по поперечному перерізу пограничного шару. З використанням ейлерового підходу побудовано сім'ю математичних моделей двофазових течій у трубах, струменях і примежових шарах. Висунуто гіпотезу про те, що для реальних сипких матеріалів полідисперсність частинок і пов'язаний з нею механізм міжчастинкових зіткнень є найважливішими чинниками, які визначають розподіл параметрів течії. Розроблено оригінальну алгебричну модель замикання рівнянь руху частинок. Результати числових досліджень різних типів двофазових течій добре узгоджуються з експериментом, що підтверджує прийняту гіпотезу. Впроваджено нові методи розрахунку ряду важливих для практики процесів і пристроїв, пов'язаних з течією полідисперсної двофазової суміші.

Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.05 / М.Ю. Савіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено двовимірну модель процесу переносу консервативних забруднюючих речовин в основній зоні змішування у водотоках, особливістю якої є врахування анізотропного стану турбулентного потоку. Розроблено метод реалізації запропонованих моделей, що дає змогу адекватно враховувати реальні фізичні процеси у відкритих потоках.

Динаміка розповсюдження важких газів в атмосферному примежовому шарі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / І.В. Ковалець; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати числових досліджень динаміки важких газів у атмосферному примежовому шарі. Розроблено тривимірну модель гідротермодинаміки важкого газу. Система рівнянь моделі містить рівняння руху, рівняння переносу внутрішньої енергії, вперше для даних задач виведене у формі рівняння для тиску, рівняння нерозривності (з урахуванням стислості) та рівняння переносу концентрації домішки. Теплообмін з поверхнею Землі вперше для даних задач параметризовано за допомогою співвідношень для змішаної конвекції. Розв'язано спряжену задачу теплообміну холодного газу та поверхневого шару Землі. На базі розробленої моделі вивчено взаємодію хмари важкого газу з атмосферним примежовим шаром. Вивчено вплив теплообміну хмари холодного важкого газу з поверхнею Землі на динаміку хмари. Результати розрахунків порівнено з даними лабораторних і натурних експериментів.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net