Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Астрофизика, радиоастрономия

Содержание текущего раздела:
Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.С. Гузій; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дані про абсолютний розподіл енергії у спектрі використано для проведення калібрування спектральної апаратури, стандартизації фото- та спектрофотометричних спостережень, та для уточнення фундаментальних характеристик зір, моделей атмосфер і вибору спектральних діапазонів для гетерохромної фотометрії.

Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / І.В. Лук'яник; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено криві блиску та спектри комет для встановлення певних характерних особливостей, притаманних спалахам і флуктуаціям блиску комет і розвалам їх ядер. Створено каталог фізичних характеристик комет, спостережених у 1990 - 2000 рр. Побудовано та детально охарактеризовано криві блиску двох яскравих комет C/1995 O1 (Hale-Bopp) та C/1996 B2 (Hyakutake), а також встановлено зв'язок флуктуацій блиску даних комет з фізичними умовами у міжпланетному просторі. Отримано розподіл числа спалахів блиску комет у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля та встановлено їх три основні причини. Проаналізовано зв'язок флуктуацій блиску з положенням комети у межах секторів секторної структури міжпланетного магнітного поля. На підставі спектрального та фотометричного матеріалу про комету C/1999 S4 (LINEAR) наведено результати, що характеризують процес руйнації ядра зазначеної комети та оцінено розміри фрагментів, їх швидкість та енергію розльоту. Виявлено зміщення люмінесцентного континуума стосовно комет C/1999 S4 (LINEAR) та C/2001 A2 (LINEAR), які відносяться до класу комет, ядра яких руйнуються. Обчислено фізичні характеристики нейтральної складової атмосфери комети C/2000 WM1 (LINEAR). Проведено детальне ототожнення спектрів вищезгаданих комет.

Активність молодих зірок сонячної маси 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / П.П. Петров; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активність молодих зірок, що виявляється у змінах фотометричних і спектральних характеристик і обумовлена різними фізичними механізмами - магнітною активністю сонячного типу, акрецією речовини на поверхню зірки. Визначено розміри, температуру та час життя холодних плям на поверхні зорі типу T Тільця V410 Tau. З'ясовано характер руху речовини поблизу класичних зірок цього типу та роль магнітного поля у напрямку потоків акреції та зоряного вітру. Здійснено порівняння спостережуваних ефектів з моделями магнітосферної акреції. Виявлено обертову модуляцію спектральних ознак акреції на RW Aur, яка обумовлюється аксіальною асиметрією магнітного поля зорі. Досліджено спектральну змінність фуорів FU Ori і V1057 Cyg. Виявлено квазіперіодичні зміни швидкості та щільності вітру FU Pri. Показано, що спостережувані спектральні особливості фуорів в оптичному діапазоні не можуть бути адекватно описані моделлю однорідного акреаційного диску.

Аномалії хімічного складу зір помірних мас 2002

Источник: Автореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / С.М. Андрієвський; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Наведено фізико-хімічні характеристики помірно масивних зір, що знаходяться на стадії головної послідовності (спектральні класи A - B), а також на стадії надгігантів (спектральні класи F - G). Досліджено анамалії хімічного складу зір типу lambda Boo, блакитних страглерів, цефеїд і незмінних надгігантів. Розкрито зв'язок аномалій з еволюційними особливостями помірно масивних зір. Доведено, що хімічний склад атмосфер B зір не відбиває коректно хімічний склад міжзоряного середовища, з якого вони сформувалися, отже, гіпотеза про "надметалевість" Сонця, що базується на зіставленні його хімічного складу з хімічним складом B зір, не має підстав.

Астросейсмологія зірок нижньої частини смуги нестабільності: спостережувальний аспект 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Т.М. Дорохова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 15 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано результати спостереження пульсуючих зірок нижньої частини смуги нестабільності (СН) з використанням методів астросейсмології. Основну масу спостережень одержано на високогірній станції Душак-Эрекдаг НДІ "Астрономічна обсерваторія" ОНУ з використанням 0,8 м телескопа та двоканального фотометра. Показано, що астроклімат цього району є одним з кращих у Середній Азії та придатний до спостережень зірок нижньої частини СН.<$E0. sup roman m 005>.

Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / А.В. Тугай; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Побудовано вибірку з 1561-ї плоских спіральних галактик з каталогу RFGC, стосовно яких існують дані про променеві швидкості та ширини лінії НІ. На її базі визначено величини та похибки параметрів узагальненої залежності Таллі - Фішера у варіанті "лінійний діаметр - ширина лінії НІ" та мультипольних моделей колективного руху галактик. Побудовано об'єднаний масив даних про спіральні галактики з каталогів RFGC і Mark III. З використанням одержаної залежності Таллі - Фішера у варіанті "світність - ширина лінії НІ" оцінено відстані та радіальні пекулярні швидкості галактик двох каталогів. З'ясовано, що положення близьких надлишків густини (атракторів), які знаходяться у межах вибірки, не може бути визначеним з використанням мультипольної моделі колективного руху галактик. Розглянуто 4-атракторну модель розподілу густини на масштабі до 200 Мпк і проаналізовано її відповідність спостереженим даним про великомасштабні рухи галактик. Показано, що дана модель узгоджується з параметрами дипольної складової колективного руху і не узгоджується з параметрами октупольної і квадрупольної складових.

Визначення кутової структури радіовипромінювання космічних радіоджерел у декаметровому діапазоні хвиль 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Р.В. Ващишин; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше описано антенну решітку радіотелескопу "УРАН-2", детально висвітлено принципи побудови, фазування та керування променем діаграми спрямованості антени, наведено результати вимірів та здійснено розрахунок її основних технічних характеристик у діапазоні частот 9 - 32 МГц. Одержано моделі розподілу радіояскравості для галактичного джерела 4С21.53 з пульсаром PSR 1937 + 214, квазара 3С216, радіогалактик 3С338, 3С295 і 3С234 для частот 25 і 20 МГц. Виявлено істотну відмінність одержаних моделей від радіозображення цих джерел на високих частотах. На підставі аналізу спектрів цих об'єктів у широкому частотному діапазоні визначено, що на їх загальну видиму структуру впливають різні механізми поглинання випромінювання від деталей цих об'єктів: у квазарі 3С216 радіовипромінювання ядра піддається ефекту реабсорбції, цей же ефект виявлено у гарячих плямах радіогалактики 3С234, що дало змогу визначити їх розмір. У радіогалактиці 3С295 виявлено ефект поглинання радіовипромінювання в іонізованому середовищі самого джерела та спростовано існуючу думку, що на спектр 3С295 в області частот нижче 5і0 МГц впливає реабсорбція.

Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Н.В. Гаврилова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено нову методику розрахунку фотоіонізаційних моделей світіння (ФМС) планетарних туманностей (ПТ) з урахуванням двох типів неоднорідного розподілу густини газу в їх оболонках (I - макронеоднорідності, II - мікронеоднорідності. На підставі даних стосовно іонних вмістів, одержаних за діагностикою інтегральних спектрів ФМС ПТ, знайдено нові вирази для іонізаційно-корекційних факторів ПТ для двох типів неоднорідностей густини газу в оболонках туманностей. Уперше побудовано оптимізовані ФМС дев'яти ПТ з урахуванням неоднорідного розподілу небулярного газу.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net