Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Гелиофизика и физика Солнечной системы

Содержание текущего раздела:
Багаторівневі задачі переносу випромінювання та діагностика сонячної і зоряної атмосфер 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Н.Г. Щукіна; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2001. — 28 с. — укp.

Аннотация: Визначено новий механізм заселення рівнів атомів, названий сифонним. Пояснено причини емісії сонячних інфрачервоних ліній декількох хімічних елементів, які виникають у переходах між рідбергівськими рівнями. Для великої сітки моделей холодних зір розраховано НЛТР поправки до вмісту літію. Розглянуто НЛТР утворення ліній Fe I у незбуреній сонячній атмосфері, плямах, гранулах і міжгранулах, а також атмосфері металодефіцитної зірках гало. Проведено температурну діагностику різних сонячних структур. Досліджено проблему вмісту заліза в фотосфері Сонця та в металодефіцитних зірках. Багаторівневу задачу переносу випромінювання в лініях Fe I розв'язано за допомогою розробленого програмного забезпечення NATAJA.

Великомасштабні хвильові процеси в навколоземному космічному просторі 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / О.В. Агапітов; НАН України. Голов. Астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: За даними космічного апарату "Інтербол-1" проведено дослідження низькочастотної хвильової активності в плазмовому шарі магнітосфери Землі. Запропоновано алгоритм автоматичного пошуку інтервалів хвильової активності типу Pc 5 на базі кореляційних методів. За період 1995 - 2000 рр. вивчено спектральні та фізичні властивості хвиль типу Pc 5 в плазмовому шарі. На підставі результатів проведених досліджень зроблено висновок про існування ефективного каналу перенесення енергії в хвості магнітосфери за рахунок нелінійних солітоноподібних хвильових пакетів та вихрових структур. Побудовано теоретичну та числову моделі нелінійних хвильових структур у плазмовому шарі магнітосфери Землі.

Взаємодія заряджених частинок з магнітними полями і хвилями в космічній плазмі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Ю.В. Кизьюров; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1999.

Аннотация:

Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Н. Тунгалаг; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 — укp.

Аннотация: Проведено фотометричні ПЗЗ-спостереження п'яти астероїдів, за яким оцінено їх періоди обертання та вперше визначено координати полюсу, напрямок, швидкість обертання та форму трьох з них, зокрема, 122 Gerda, 221 Eos та 700 Auravictrix. З використанням комбінованого методу (амплітуда - зоряна величина плюс метод епох) визначено координати полюсів, сидеричні періоди обертання та співвідношення півосей фігури, в загальному для 39-ти астероїдів, а для 21-го з них ці параметри визначено вперше. У процесі визначення параметрів обертання та форми астероїдів з використанням комбінованого методу у фотометричній моделі трьохосного еліпсоїда вперше використано закон розсіювання світла Акімова та фазову функцію, запропоновану В.Г.Шевченком, як найбільш відповідних розсіюючим властивостям поверхонь астероїдів. Систематизовано дані стосовно параметрів обертання та форми 196-ти астероїдів, одержаних іншими дослідниками. За результатами дослідження показано: анізотропія в розподілі осей обертання за екліптичною широтою має місце тільки для астероїдів з прямим напрямком обертання; ступінь анізотропії та переважання прямого напрямку обертання над зворотним зростають відповідно збільшенню діаметрів астероїдів; глибина мінімуму в залежності долі астероїдів зі зворотним обертанням від їх діаметрів для астероїдів M-типу набаго більша, ніж для S типів і, тим більше, для C-типів, що дає підставу зробити припущення стосовно можливої тенденції залежності глибини мінімума від густини речовини астероїдів (зростання її від C та інших низькоалбетних астероїдів з найменшою густиною до астероїдів S-типу і до M-астероїдів, що мають найбільшу густину). Уперше проведено числове моделювання величини зміщення фотоцентра астероїда відносно геометричного для різних законів розсіювання світла (теоретичний та емпіричний закони Акімова, закони Хапке, Дамберта та Ломмеля - Зеєлігера). Показано, що зміщення фотоцентра має величину, яку необхідно враховувати під час існуючих точнісних позиційних спостережень астероїдів.

Визначення рельєфу та оптичних характеристик ділянки поверхні планети за серією її зображень 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Нгуен Суан Ань; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі визначення рельєфу та оптичних (радіооптичних) параметрів ділянки поверхні планети за серією її некогерентних зображень в оптичному або радіодіапазоні. Запропоновано математичну коректну постановку задачі та метод її розв'язку. Показано, що коректний підхід потребує сумісного розгляду чотирьох задач: визначення рельєфу поверхні, її оптичних характеристик, усунення замиття зображень, зумовленого земною атмосферою та недосконалістю зображуючої системи, та суміщення зображень. Запропонований метод розповсюджено на випадок зображень, одержаних за допомогою радіолокатора з синтезованою апертурою. Можливості метода та його ефективність досліджені експериментально на комп'ютерній моделі. Результати наведені у вигляді карт рельєфу, оптичних параметрів та похибок їх визначення.

Вплив альбедо та рельєфу на закон розподілу яскравості по диску Місяця 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Ю.І. Великодський; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 23 с.: рис. — укp.

Аннотация: Експериментально досліджено закон відбиття світла Місяцем. За допомогою теорії, що описує розсіяння світла пористими поверхнями, обгрунтовано відсутність істотного впливу альбедо на широтну залежність яскравості поверхні Місяця. На підставі космічних даних показано, що фактор гладкості деяких рівних морських ділянок, на відміну від решти поверхні Місяця, залежить від альбедо, завдяки слабкому ступеню шорсткості цих ділянок.

Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / С.В. Герасименко; НАН України. Головна астроном. обсерваторія. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14-15 — укp.

Аннотация: Розглянуто умови виникнення і розвитку нестійкості низькочастотних хвиль в плазмі, яка знаходиться в зовнішньому магнітному та паралельному до нього слабкому квазістатичному електричному полі. За допомогою інтеграла Батнагара-Гроса-Крука описано кулонівські зіткнення. Для випадку довгохвильових збурень, які розповсюджуються майже перпендикулярно до зовнішнього магнітного поля, виявлено, що під час виконання деяких додаткових фізичних умов дисперсійне рівняння являє собою поліном четвертого ступеня відносно безрозмірної зведеної частоти. Проведено числове моделювання для значень основних параметрів плазми (густини, температури, напруженості полів), типових для атмосфери спалаху в активній області на Сонці. З'ясовано, що нестійкість деяких коренів дисперсійного рівняння має пороговий характер, тобто відповідна до них хвиля починає генеруватися за певного значення амплітуди повільно зростаючого слабкого електричного поля. Даний факт запропоновано розглядати як виконання однієї з необхідних умов короткострокового прогнозу спалаху в арковій структурі.

Вплив часткової іонізації плазми та маломасштабної турбулентності на енерговиділення і прискорення частинок в атмосфері Сонця 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Ю.Т. Цап; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net