Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Оптика, лазерная физика

Содержание текущего раздела:
Аналіз викривлень хвильового фронту лазерным диференційно-фазовим методом 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Сергій Олександрович Колєнов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.

Аннотация:

Багатофотонна іонізація атомів лужноземельних елементів 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Суран; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999.

Аннотация:

Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Є.А. Оберемок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано оптимальну схему вимірювання анізотропних характеристик однорідних середовищ у вигляді частини їх матриці Мюллера з використанням лінійно поляризованого зондуючого випромінювання з трьома різними азимутами орієнтації площини поляризації. Доведено, що частина елементів матриці Мюллера, яка вимірюється у запропонованій схемі, повністю описує анізотропні характеристики однорідних середовищ. Одержано загальний вигляд для матриці Мюллера однорідних анізотропних середовищ у термінах параметрів лінійної фазової, кругової фазової, лінійної амплітудної та кругової амплітудної анізотропії, для заданого порядку їх слідування. Одержано вирази для розрахунку цих параметрів з використанням елементів матриці Мюллера середовища.

Взаємозв'язок поляризаційних та частотних флуктацій мод квазіізотропного резонатора 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Стукаленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємозв'язок поляризаційних і частотних характеристик двомодового газового лазера в процесі видовження резонатора за умов слабких магнітних полів і температурних флуктацій. Доведено, що у випадку генерації ортогонально поляризаційних мод спектральна залежність частоти міжмодового биття має розриви в моменти згасання - виникнення мод на периферії контуру підсилення. Проаналізовано спектральну залежність положення площини поляризації в магнітному полі для кожної поляризації ортогональних мод в контурі підсилення. Встановлено, що ефективна стабілізація частоти випромінювання газового лазера можлива лише під час використання зовнішнього еталона.

Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / А.І. Іванісік; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: В основу дисертації покладені матеріали експериментальних досліджень частотних та кутових характеристик вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) у самофокусуючих рідинах. Новизна основних результатів досліджень полягає у визначенні локальних параметрів розсіяного випромінювання уздовж траси руху фокальних областей. З'ясовано, що у самофокусуючих середовищах: 1) ВКР локалізується у межах фокальних областей лазерного випромінювання; 2) вирішальне значення для формування індикатриси параметричних компонент має висока ефективність перетворення лазерного випромінювання у стоксову компоненту; 3) на спектрально-кутову структуру вищих антистоксових компонент впливає конкуренція комбінаційних і параметричних процесів; 4) існують частотні розширення ліній ВКР, що пов'язані з генерацією випромінювання черенковського типу.

Властивості голограм Юнга 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Г.В. Богатирьова; Ін-т фізики НАН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розвитку наслідків юнгівської моделі дифракційних явищ у голографії та кореляційно-оптичній обробці інформації. Обгрунтовано оригінальний голографічний спосіб формування контурних зображень. Виявлено зображаючі та асоціативні властивості безопорного запису картин дифракції ближнього та дальнього полів - голограм Юнга, а також лінійних та нелінійних позавісевих юнгівських голограм, зареєстрованих із простими або комбінованими опорними хвилями. Передбачено та реалізовано ефект оконтурювання фазоспряженого асоціативного відгуку, відновлюваного за статичною нелінійною голограмою Юнга у режимах самообертання хвильового фронту та подвійного фазового спряження. Запропоновано оптимальний алгоритм реалізації оптичного вейвлет-перетворення за умов детектування краю на основі нелінійної юнгівської голограми.

Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / В.В. Слюсар; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено властивості оптичних пучків з фазовими дислокаціями хвильового фронту. Експериментально досліджено пучки з фазовими сингулярностями, утворені частими модами Лагерра-Гаусса та їх когерентними суперпозиціями. За допомогою методу багатопроменевої інтерференції у планарному хвильоводі вивчено форму хвильового фронту пучка з оптичним вихором. На базі одержаних результатів запропоновано новий метод детектування фазових сингулярностей в оптичних зображеннях, які утворені модами Лагерра-Гауса. Запропоновано удосконалений метод генерації "комбінованого" оптичного пучка з позаосьовим оптичним вихором. Реалізовано, зареєстровано та виміряно ротаційний ефект Допплера для лінійно-поляризованих вихорових хвиль оптичного діапазону. Експериментально доведено, що частотний зсув прямо пропорційно залежить від кутової швидкості обертання світлового пучка з оптичним вихором та величини топологічного заряду оптичного вихору. Експериментально реалізовано частотний зсув, обумовлений ротаційним ефектом Допплера, за зворотної трансформації оптичного вихору у хвилю з гладким розподілом хвильового фронту.

Властивості сингулярної компоненти дифракційного поля та її застосування в задачах дифракції 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Р.А. Лимаренко; НАН України. Ін-т приклад. оптики. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено розвиток нового підходу до аналітичного та експериментального досліджень явищ дифракції, що базується на новій хвильовій інтерпретації строгого розв'язку Зоммерфельда задачі дифракції плоскої хвилі на напівплощині. Основою підходу є виділення сингулярної компоненти дифракційного поля, яка містить в собі практично всю інформацію про виникаючий хвильовий процес. Проаналізовано просторову структуру дифракційного поля з використанням дислокацій хвильового фронту, оптичних вихорів сингулярної компоненти поля. Виявлено закономірності еволюції лінійних дислокацій за умов трансформації апертури від кругової до еліптичної та більш складної. Отримано компактний розв'язок задач дифракції довільно нахиленої плоскої хвилі на щілині та смужці з точним врахуванням граничних умов на поверхні екрану та досліджено структуру притиснутого поля, яке відіграє важливу роль у формуванні дифракційного поля поблизу краю перешкоди. Досліджено формування ближнього та дальнього поля у разі дифракції лазерних пучків на напівплощині, симетрію дальнього поля за різним ступенем перекриття дифракційним екраном ерміт-гауссового пучка. Запропоновано метод побудови розв'язку задачі дифракції плоскої хвилі на довільній двовимірній ідеально провідній апертурі без параксіального наближення. На його базі створено алгоритм розрахунку дифракційного поля та проведено комп'ютерне моделювання й експериментальне дослідження дифракції лазерних пучків на амплітудно-фазових масках.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net