Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Акустика

Содержание текущего раздела:
Акустичні властивості респіраторного тракту людини 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / С.Л. Дахнов; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Експериментально та теоретично досліджено акустичні властивості респіраторного тракту людини. Розроблено ряд сучасних методів електронної багатоканальної реєстрації та комп'ютерної обробки сигналів, характерних для коливань поверхні тіла людини. Проведено аналіз респіраторного тракту як аеродинамічного й акустичного каналів. Досліджено вплив фізичних та фізіологічних особливостей верхніх дихальних шляхів на характеристики шумів дихання.Показано, що завдяки великій швидкості потоку повітря в голосовій щілині виникає його турбулізація і, як наслідок, ефективне шумоутворення. На підставі аналізу спектрально-часових характеристик шумів дихання в нормі та патології проведено об'єктивізацію аускультативних ознак (вербальних моделей). Виконано і досліджено зміни основних і додаткових типів дихання, акустичних характеристик респіраторного тракту хворих в процесі їх одужання.

Акустичні поля в неканонічних областях 2003

Источник: Автореф. дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.06 / В.Т. Маципура; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 33 с. — укp.

Аннотация: На основі розвитку методу часткових областей, завдяки використанню кількох систем координат і продовження граничних умов на нефізичні ділянки межових поверхонь, суттєво розширено клас задач випромінювання і розсіювання звуку, що допускають побудову загального рішення. Побудовано стійкі та ефективні алгоритми розрахунку звукових полів у неканонічних областях. Проведено аналіз звукових полів у нерегулярних хвилеводах, таких як: хвилевід зі зламом або відгалуженням, спряження плоского та клиновидного хвилеводів, клиновидний хвилевід з асиметричними межами. Досліджено поле розсіювання звуку клиновидними об'єктами кінцевих розмірів. Проведено аналіз повного двопозиційного і зворотного перерізів розсіювання клиновидних об'єктів в залежності від геометрії об'єкту, його хвильових розмірів і напрямку падіння хвилі. Проаналізовано енергетичні та направлені властивості гратки зі співвісних п'єзокерамічних оболонок з торцевими екранами для випадків неперервного імпульсного збудження оболонок гратки.

Дослідження імовірнісних характеристик акустичних флуктуаційних сигналів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Чан Хиу Дат; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена розробці придатного для інженерного застосування математичного апарата аналізу законів розподілу негаусових нестаціонарних акустичних флуктуаційних сигналів. Розглянуто особливості деяких акустичних флуктуаційних сигналів - сигналів акустичної емісії, квітаційного шуму, шумового фона моря та ін. Обгрунтовано доцільність опису акустичних флуктуаційних сигналів моделлю лінійних випадкових процесів. Для дослідження законів розподілу акустичних флуктуаційних сигналів обгрунтований метод пуассонових спектрів. Проаналізовано спектральну функцію стрибків породного процесу. Отримана в явному виді загальна формула для знаходження спектральної функції стрибків лінійних випадкових процесів із монотонним ядром і неоднорідним породним процесом з мультиплікативною спектральною функцією стрибків і розглянуті окремі випадки. Обчислено спектральні функції стрибків типових моделей акустичних флуктуаційних сигналів, за допомогою яких проаналізований закон розподілу цих моделей. Отримано оцінки характеристичної функції і спектральної функції стрибків. Отримані оцінки перевірені за допомогою ЕОМ на типових моделях. Обгрунтовано математичну модель сигналів акустичної емісії, придатну як для неперервної, так і для імпульсної акустичної емісії. Отримано формули для знаходження одновимірних кумулянтних функцій і кореляційної функції сигналів акустичної емісії, у яких потік імпульсів змінюється по ступеневому закону, для цих сигналів отримана спектральна функція стрибків, на основі якої досліджено їхній закон розподілу.

Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об'єктами 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Є.О. Баранник; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретичні підходи до вивчення локальних ефектів формування відгуку біологічних об'єктів у разі взаємодії з ультразвуковими хвилями. Проаналізовано виявлені закономірності з урахуванням невизначеності хвильових векторів пучків. Шляхом розв'язку одержаних нелінійних рівнянь для коаксіальних фокусових пучків доведено існування у фокальній області надзвукових нелінійних джерел, що призводить до черенковського розсіяння хвиль різницевої частоти. Одержано та проаналізовано спектри допплерівського відгуку лінії току для безперервних пучків та установлено властивості повних допплерівских спектрів для аксіально-симетричних потоків. Вивчено локальні ефекти формування спектрів за імпульсного зондування. Узагальнено результати досліджень для випадку градієнтів швидкості та визначено оптимальні параметри зондування. Розроблено адаптивні методи придушення спектр-шумів локального відгуку. Вивчено просторовий розподіл і релаксацію зсувних деформацій, індукованих локальною імпульсною радіаційною силою у в'язко-пружних середовищах. Запропоновано методи вимірювання локальної в'язкості та пружності м'яких тканин та реконструкції розподілу локальних неоднорідностей.

Розробка адаптивних методів корекції мовних сигналів на основі авторегресивної моделі голосового тракту 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / В.Ю. Семенов; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розроблено методи корекції мовного сигналу на основі авторегресивної (АР) моделі його утворення. Запропоновано економічний алгоритм блокової калманівської фільтрації мовного сигналу неперетинними блоками довільної довжини. Встановлено, що покращення сегментного відношення сигнал/шум у порівнянні з традиційними методами калманівської фільтрації мови складає до 3 дБ, скорочення кількості операцій становить від 2,4 до 11,1 разів. На основі векторного квантування розроблено завадостійкий підхід до оцінювання АР параметрів мови. Зазначено, що даний метод складається з вибору АР кванту, який максимізує функціонал правдоподібності, та ітераційного уточнення. Виявлено, що для його реалізації досить 16 квантів. Використовуючи лінійні спектральні частоти (ЛСЧ), створено метод сліпої деконволюції мовних сигналів в присутності шуму. Запропоновано більш ефективний метод обчислення ЛСЧ.

Хвилі в твердих нелінійно пружних п'єзоактивних сумішах 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / І.М. Хотенко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Застосована теорія двофазної твердої суміші до опису деформування п'єзопорошків і побудована базова система диференціальних рівнянь теорії двофазних п'єзопружних сумішей. Досліджені задачі про прямий (задача Лекса-Нелсона) і обернений п'єзоелектричні ефекти. Описані особливості поширення плоских п'єзопружних хвиль і теоретично передбачено додатковий механізм суттєвої зміни хвильового поля п'єзопорошку в порівнянні зі звичайною п'єзокерамікою. Побудована квадратично нелінійна теорія двофазної п'єзоелектричної суміші і отримані базові нелінійні рівняння поширення і взаємодії плоских п'єзопружних хвиль.

Чисельно-аналітичні розв'язки для неоднорідного гідроакустичного хвилевода з суттєвими змінами параметрів по трасі 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Ю.І. Папкова; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено числено-аналітичні розв'язки для гідроакустичних хвилеводів з параметрами, що мають суттєві зміни на його трасі. Зазначено, що у даних моделях використання обчислювальної схеми з малим параметром уже не є ефективним і, як правило, застосовуються чисельні методи. Використано метод нормальних мод для побудови загальних розв'язків у деяких елементарних областях, де рішення будуються у вигляді суми стоячих і поширюваних хвиль з невизначеними коефіцієнтами; використання умов на стінках хвилеводів і безперервності звукових полів призводять до нескінчених систем лінійних алгебричних рівнянь відносно невизначених коефіцієнтів у загальному розв'язку. Досліджено хвилеводи з твердим східчастим дном, поміщеним усередину тілом циліндричної форми (плаваючим тілом циліндричної форми), східчастим "рідким" дном на твердій підставі. Установлено, що коли у хвилеводі є ребро акустично твердого тіла (виступ, циліндр усередині та на поверхні) асимптотичне поводження невідомих у нескінченних системах лінійних алгебричних рівнянь вдається визначити за умов Мейкснера. Показано, шо знання асимптотики невідомих дозволяє застосувати у даних задачах метод поліпшеної редукції для визначення коефіцієнтів за нормальних мод. Зазначено, що у загальному випадку застосовується метод редукції, збіжність якого досліджувалася чисельно. Проведено чисельне дослідження звукових полів у разі варіювання параметрів задачі. На підставі даних розрахунків виявлено, що внесення циліндричного тіла у хвилевід призводить до підвищення звукового тиску на низьких частотах (до другої резонансної частоти). Доведено, що для хвилеводу, який має виступ, зміна параметрів "рідкого" дна та варіація швидкості звуку призводить на низьких частотах до невеликих варіацій потенціалу швидкості. Наведено порівняння з експериментальними даними, що показало гарну відповідність у діапазоні частот, яка відповідає невеликому числу поширюваних мод.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net