Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Магнетизм

Содержание текущего раздела:
Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Г.М. Каказей; Ін-т магнетизму НАН та МОН України. — К., 2005. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Експериментально виявлено дальній магнітний порядок у шаруватих наногранулярних плівках метал/ізолятор, обумовлений дипольними міжгранульними взаємодіями (так званий суперферомагнітний стан). Побудовано повну магнітну фазову діаграму таких систем у координатах густина гранул - температура. Виявлено, що метод електронно-променевого співвипаровування, що використовується для виготовлення гранулярних плівок у широкому діапазоні концентрацій, призводить до виникнення великої площинної одноосної анізотропії, чутливої до складу плівки. Розроблено теорію феромагнітного резонансу (ФМР) у гранулярних плівках з урахуванням розміру гранул і температури, що дозволило описати результати, одержані за даним та попередніми дослідженнями. Установлено кореляції між структурною та магнітною перколяціями, а також поведінкою тунельного магнітоопору у шаруватих гранулярних плівках. З'ясовано, що магнеторезистивні властивості наногранулярних шаруватих плівок метал - ізолятор не залежать від кількості шарів. Спостережено явище повільної електричної релаксації, яке полягає у повільному зменшенні напруги після відключення джерела струму зі стаціонарного стану, за низьких температур час такої релаксації досягав десятків секунд. Доведено взаємозв'язок між площинною анізотропією 4-го порядку у квадратних гратках циліндричних магнітних мікродисків і шириною лінії феромагнітного резонансу у цій системі. Теоретично обгрунтовано ефекти, що було спостережено. Експериментально виявлено й описано просторове квантування дипольних спінових хвиль у перпендикулярно намагнічених плоских циліндричних мікродисках.

Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неоднорідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кристалів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / А.А. Шитов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 19 с.: рис. — Бібліогр.: с. 14-15 — укp.

Аннотация: Досліджено нелінійну динаміку доменної межі (ДМ) у двопідграткових магнетиків під дією акустичної хвилі. Розглянуто випадки, коли звукова хвиля поширюється перпендикулярно площині ДМ та в площині МД. Визначено особливості динамічної поведінки ДМ у двопідграткових ферит-гранатах та слабких феромагнетиках з анізотропією типу легка вісь і легка площина. Одержано рівняння, що описують динаміку намагніченості в полі звукової хвилі. Знайдено залежність амплітуди зсуву ДМ за умов коливального руху від частоти зовнішньої звукової хвилі та доведено, що здобута залежність має резонансний характер. Визначено швидкість направленого руху ДМ. Установлено, що швидкість у звуковій хвилі, яка поширюється перпендикулярно площині ДМ більша, ніж швидкість у звуковій хвилі, що поширюється в площині ДМ. Швидкість спрямованого руху ДМ у феритах більша, ніж у феромагнетиках, але менша, ніж у слабких феромагнетиках. Установлено, що ефект дрейфу ДМ ac-типу більший, ніж ефект дрейфу ДМ ab-типу. Знайдено залежність швидкості дрейфу ДМ від топологічного заряду та поляризації ДМ. Відзначено, що аналіз цієї залежності дає змогу стверджувати, що поряд з дрейфовим рухом відокремленої ДМ може відбуватися дрейф смугової доменної структури.

Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3 2006

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Владислав Ігорович Гапон; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2006.

Аннотация:

Дослідження локального магнітного впорядкування у ВТНП сполуці {YBa2 (Cu{1-x}57 Fex) 3 O{6+delta}} методом месбауерівської спектроскопії 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Д.В. Лукашов; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Дослідження магнітних властивостей антиферомагнетиків в області орієнтаційного переходу 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.М. Савицький; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2000.

Аннотация:

ЕПР перехідних іонів в кристалах з структурою перхлорату гексагідрату: ефекти температури і тиску 2006

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / А.О. Прохоров; Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна НАН України. — Донецьк, 2006. — 28 с. — укp.

Аннотация: Досліджено спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) домішкових центрів в ізоморфних кристалах фторборатів і перхлоратів у широкому діапазоні температур і тисків. Встановлено характер спотворень лігандного оточення домішкового парамагнітного іону в кристалах фторборатів і перхлоратів та їх зміцнення в процесі високого тиску. Виявлено, що температурні залежності початкового розщеплення іонів зі спіном більше одиниці в усіх досліджених кристалах мають особливість в районі 200 К. Під час всебічного стискання виявлено ефект збіжності ліній ЕПР, які відносяться до різних квантових переходів. Показано, що виявлений ефект пов'язаних з кросрелаксацією в спіновій системі. Досліджено зміцнення g-факторів іонів з незамороженим орбітальним моментом у низькотемпературному інтервалі.

Експерементальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри кристалів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / В.В. Цапенко; НАН України. Фізико-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Експериментально досліджено вплив багатопідграткової магнітної структури на механізми формування фонноних і магнонних збуджень кристалів у далекій інфрачервоній області спектра

Елементарні збудження та квантові фазові переходи у спінових системах низької розмірності 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.11 / О.К. Колежук; Ін-т магнетизму НАН та М-ва освіти і науки України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фізичні властивості квантових моделей низьковимірних магнетиків, що містять, крім звичайного гайзенбергівського обміну, додаткові конкуруючі взаємодії (фрустровані обмінні зв'язки, негейзенбергівський обмін, анізотропію, сильне магнітне поле). Запропоновано ефективний теоретико-польовий опис для ряду моделей, зокрема анізотропного фрустрованого ланцюжка спіну S, білінійно-біквадратичної моделі спіну 1, систем слабо зв'язаних димерів спінів 1/2, і на його основі проаналізовано фазові діаграми та елементарні збудження цих моделей. Вивчено квантову динаміку внутрішніх ступенів вільності у топологічно нетривіальних солітонах в одновимірних антиферомагнетиках і показано можливість її експериментального спостереження у спінових функціях відгуку. Розроблено метод побудови пробних хвильових функцій у вигляді матричного добутку, що дозволяє контролювати повний спін та його проекцію, застосовані для побудови варіаційних наближень і точних основних станів ряду одновимірних спінових моделей. Досліджено особливості динаміки, термодинаміки та спінових функцій відгуку низьковимірних магнетиків з щілиною в спектрі елементарних збуджень під час прикладання магнітного поля, що є досить сильним у порівнянні зі щілиною.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net