Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Информатика и кибернетика

Содержание текущего раздела:
Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / О.О. Марченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективні методи семантичного аналізу та смислової обробки природномовних текстів. На підставі результатів дослідження сучасних методів семантичної обробки текстів сформульовано концептуальний підхід щодо контекстного асоціативно-семантичного аналізу природної мови, для реалізації якого створено нові та модифіковано існуючі методи й алгоритми та розроблено програмне забезпечення. Відзначено, що новий підхід створено способом моделювання природномовного контексту за допомогою аналізу семантично близьких концептів в онтологічних семантичних базах знань з застосуванням алгоритмів пошуку найкоротших шляхів у графі. Доведено, що процес семантичного аналізу стає більш потужним та ефективним і підпорядковує інші рівні лінгвістичної обробки тексту. Створено алгоритми семантичного білінгвістичного аналізу на підставі використання мультилінгвістичної онтології для смислового перекладу природномовних текстів.

Дослідження логічних схем з використанням шинних та комутаційних елементів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / І.О. Завадський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено логічні схеми, побудовані з використанням нетрадиційної елементної бази - комутаційних та шинних елементів. Введено поняття шинних функції та елемента. Формально побудовано моделі обчислень, в межах яких можливий синтез обчислювальних схем з використанням комутаційних та шинних елементів, а також проаналізовано деякі граничні властивості даних моделей. Побудовано та досліджено паралельні обчислювальні схеми, призначені для виконання деяких широко вживаних операцій, зокрема, схеми таких операцій, як множення, порівняння, а також модулярне множення та експоненціювання багаторозрядних чисел; на шинних елементах - таких операцій як багаторозрядне порівняння, додавання та множення.

Дослідження локальних алгоритмів розв'язання блочних задач булевого програмування 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Н.М. Канаєва; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено оцінки обчислювальної складності локального алгоритму (ЛА) під час розв'язання двоблочних та двоквазіблочних задач дискретного програмування (ДП) з додатковими обмеженнями багаторазового вибору. Досліджено класи задач дискретного програмування з блочною структурою, що ефективно розв'язуються шляхом ЛА, типову поведінку ЛА на різних класах блочних задач на підставі аналізу асимптотичних середніх. Доведено, що ЛА є досить ефективним, порівняно з існуючими алгоритмами ДП, алгоритмом з квазіекспоненційною оцінкою обчислювальної складності. Визначено блочні та квазіблочні структури, що відповідають найкращому та найгіршому застосуванню ЛА.

Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Н.В. Кошкіна; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: З'ясовано основні характеристики, що впливають на ефективність функціонування стенографічних алгоритмів. Досліджено математичні моделі стійкості стенографічних систем. Розроблено алгоритми, що приховують інформацію у дробовій частині дійсного сигналу-контейнера. Запропоновано клас спектральних стенографічних алгоритмів, що базуються на теорії перетворення Фур'є з подвійним захистом приховуваної інформації. За цього інформація "вкрапляється" у шум сигналу-контейнера (перший рівень приховування) на рівні похибки заокруглення, що виникає за умов переходу від просторового представлення сигналу до частотного (другий рівень). Залежно від умов функціонування стегосистеми може бути використана модифікація алгоритму з довгим або коротким ключем. Запропоновано клас спектральних стенографічних алгоритмів (на базі теореми про згортку), пропускна здатність стегоканалу для яких може бути співрозмірною з пропускною здатністю каналу, що дає метод найменшого значущого біта. Здійснено оптимізацію запропонованих алгоритмів.

Задачі управління марковськими процесами з післядією 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Р.К. Чорней; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано системний підхід щодо управління марковськими процесами, який полягає у оригінальному означенні еволюції керованої системи, а саме: стан деякої вершини графа залежить від стану її повного околу та рішення у попередній момент часу. Показано актуальність даного підходу до означення марковості. Доведено: оптимальні стратегії в задачі мінімізації функціоналу середніх затрат в одиницю часу за умов скінченності просторів станів системи та простору керуючих впливів для деякої вершини можна вибрати у класі нерандомізованих однорідних марковських стратегій. При нескінченності просторів значень кожної з вершин і керуючих впливів для задачі керування однією вершиною і задачі переходу керування від однієї вершини до іншої одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій та деякі можливості виконання цих достатніх умов при критерії якості середніх доходів у одиницю часу. Одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій і тотожної рівності сталій ціни гри для обох гравців у стохастичній грі на графі.

Засоби формалізації математичних знань та міркувань: теоретичні та практичні аспекти 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / А.Ю. Паскевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі мови TL розвинуто формальну мову подання математичних текстів ForTheL, що є близькою за синтаксисом до природної англійської мови і може бути перекладена в мову першого порядку. Сформульовано поняття коректності тексту у мові ForTheL. Запропоновано оригінальне поняття істинності твердження у деякій позиції всередині формули першого порядку та досліджено його властивості. Доведено, що за умов еквівалентності двох формул, що є локально істинною у заданій позиції, ці дві формули є взаємозамінюваними у цій позиції. Відзначено, що поняття локальної істинності дозволяє обгрунтувати коректність різноманітних перетворень складних формул, а саме: розкриття визначень або додання допоміжних тверджень всередині формули. Запропоновано процедуру породження "відомостей" про окремі входження термів у досліджуваний ForTheL-текст; ці відомості є літерами, локально істинними у відповідному входженні, зокрема, вони несуть інформацію про тип терму. На базі цього апарату сформульовано декілька високорівневих схем доведення, які становлять "інструментарій" міркувальника. Проведено дослідження цілекерованих процедур пошуку виведення, що використовуються у програмі "Алгоритм Очевидності". Запропоновано нове доведення коректності поняття допустимої підстановки. Викладено цілекероване табличне числення, що оперує несколемізованими формулами. Доведено, що виведення у цьому численні можуть бути перетворені у виведення у класичному табличному диз'юнктному численні Model Elimination. Доведено можливість зворотнього перетворення. Запропоновано нове табличне цілекероване числення з лінивою парамодуляцією для класичної логіки першого порядку з рівністю, доведено його повноту.

Зображення автоматів за допомогою визначальних співвідношень їх поведінки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / О.С. Сенченко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурні та метричні властивості систем визначальних співвідношень для повністю визначених і часткових ініціальних скінчених автоматів. Знайдено мінімальну канонічну систему визначальних співвідношень і розглянуто її структуру. Запропоновано процедуру редукції будь-якої скінченої системи визначальних співвідношень до канонічної. Знайдено критерій, за яким скінчене бінарне відношення є системою визначальних співвідношень для заданого скінченого повністю визначеного автомата. Знайдено розв'язок проблеми ізоморфізма для ініціальних скінчених автоматів без побудови цих автоматів за їх системами визначальних співвідношень. Показано зв'язок класу систем визначальних співвідношень для даного автомата з його обходами. Введено поняття визначальної системи для часткових автоматів, яке узагальнює поняття системи визначальних співвідношень для повністю визначених автоматів. Знайдено мінімальну визначальну систему для часткового автомата та досліджено її структуру. Знайдено необхідні та достатні умови, а також конструктивний критерій, за яких система є визначальною для деякого скінченого автомата.

Лінійні дискретні ігрові задачі з розмитими множинами 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / В.В. Онищенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості операцій геометричної різниці Мінковського, суми, перетину, об'єднання для розмитих за Зале множин і за їх допомогою описано послідовності множин, які надають розв'язок задачі зближення. Установлено необхідні та достатні умови закінчення гри для задач якості на швидкодію. Описано сукупність усіх точок для різних способів завдання динаміки гри (нестаціонарної, систем з пам'яттю та запізненням), із кожної з яких гравець може здійснити попадання об'єкта за один крок на розмиту термінальну множину. Одержано умови закінчення нестаціонарної, з дискретною Вольтеррівською еволюцією, диференціально-різницевої ігрової задачі з розмитими множинами та побудовано функції належності. Одержано розв'язок задачі якості для дискретного аналогу ігрової задачі конфліктно-керованого процесу, еволюція якого визначається інтегральним рівнянням Вольтерра. Для аналітичного опису послідовності розмитих множин побудовано функції належності. У припущенні опуклості, замкненості та обмеженості носіїв розмитих множин використано апарат опорних функцій. Це надало можливість одержати аналітичний опис множин у вигляді лінійних нерівностей. Виділено ситуацію, коли інформованість гравця під час вибору керування суперника не має значення.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net