Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическое моделирование и вычислительные методы

Содержание текущего раздела:
Алгебраїчні методи в теорії нейронної асоціативної пам'яті 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Д.В. Новицький; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано метод зображення вагових матриць нейронної асоціативної пам'яті (НАП) за допомогою точок на многовиді Грасмана та доведено можливість використання цього методу для створення НАП з метою узагальнення даних. Створено модель НАП, здатну до кластеризації даних, та яка дає змогу навчатися без вчителя. Розроблено метод застосування спектрального аналізу матриць для вивчення властивостей НАП. Одержано теоретичне пояснення явища відновлення частково зруйнованої асоціативної пам'яті у разі повторного навчання, досліджено природу інваріантних підпросторів ушкодженої та відновленої вагових матриць. Уперше створено та досліджено НАП, базуючись на ядерному підході, яка має збільшену ємність пам'яті та дозволяє розв'язувати більш широке коло задач. Оцінено верхню межу ємності асоціативної пам'яті з клітинною архітектурою. Експериментально доведено можливість застосування НАП у задачах розпізнавання хімічних образів (система типу "електронний ніс") та показано її переваги у порівнянні з використанням традиційних щодо цієї задачі нейропарадигм.

Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Н.С. Кравець; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання розробки математичних моделей, методів та інструментальних засобів для формалізації опису та моделювання багатомодульних систем інформаційного обслуговування з розподіленим управлінням за допомогою алгебр предикатних операцій, сіток Петрі та технологій штучного інтелекту. Запропоновано використовувати апарат фундаментальної алгебри предикатних операцій для опису структури і функціонування ординарної сітки Петрі та розфарбованої сітки Петрі. Розроблено метод визначення множини тупикових розміток для розфарбованої сітки Петрі за допомогою апарату фундаментальної алгебри предикатних операцій. Висвітлено систему інтерактивної імітації розфарбованої сітки Петрі та аналізу її властивостей з використанням інтелектуальної компоненти.

Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.Т. Велика; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження числових кодів з кільцевою структурою. Розроблено методику побудови математичних моделей монолітних кодів на базі деяких властвостей розширених полів Галуа та геометрій над ними. Створено алгебро-графову модель монолітного кільцевого коду, на підставі якої уточнено уявлення про теоретичні зв'язки між ідеальними кільцевими в'язанками, комбінаторними конфігураціями та розширеними полями Галуа. Досліджено алгоритми синтезу монолітних кодів з кільцевою структурою. Розроблено пакет програм для синтезу ідеальних монолітних кодів з кільцевою структурою й сформульовано рекомендації щодо використання запропонованих методик для проектування систем і пристроїв інформаційно-обчислювальної техніки.

Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / А.А. Засядько; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вирішено важливу науково-технічну задачу підвищення точності інтерпретації результатів спектроскопічних вимірювань на основі розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Досліджено підходи до розв'язання даної задачі на основі способу модельних прикладів з використанням дискретних ортогональних перетворень. Алгоритми розраховано на різну ширину апаратної функції спектрального приладу і можуть застосовуватися за умов неточного задання апріорної інформації, одержуваної в процесі дослідження речовини методами спектроскопії. Використання алгоритму діагоналізації матриць для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою дискретних ортогональних перетворень у розробленому алгоритмі первинної обробки сигналів у порівнянні з іншими алгоритмами дозволяє підвищити якість розв'язку задачі відновлення спектральних піків, що підтверджується результатами впровадження комплекса програм, який реалізує всі запропоновані алгоритми під час проведення лазерного мас-спектрометричного аналізу.

Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / А.О. Приварнікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено аналітичні методи дослідження деяких багатокритеріальних моделей управління ризиками. Розглянуто клас задач, де критеріями є лінійна, достатньо визначена квадратична форма, корінь квадратний з неї, а сума невід'ємних координат допустимих векторів дорівнює одиниці. Методом лінійної згортки критеріїв параметризовано множину Парето для дво- та трикритеріальних задач. Одержано аналітичний розв'язок важливих задач портфельної теорії. На базі поняття ризику, як ймовірності неперевищення лінійною формою деякого граничного значення, побудовано та досліджено ряд стохастичних моделей з детермінованими та ймовірнісними обмеженнями. Аналітично розв'язано ряд практичних задач оптимізації структури портфеля цінних паперів щодо випадку нормального розподілу коефіцієнтів лінійної форми. Знайдено аналітичні оцінки допустимої суми кредитів, яка не порушує стабільності роботи кредитної установи.

Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах 2003

Источник: Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / І.О. Баран; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Побудовано та досліджено нові математичні моделі (для одно- та двовимірного випадків) стаціонарних процесів дифузії та фільтрації рідини в анізотропних областях складної конфігурації, які містять довільно орієнтовані в просторі тонкі включення/тріщини. Запропоновано нові класичні еквівалентні узагальнені задачі, які визначені на класах розривних функцій, в основних ортогональних системах координат (декартовій, циліндричній, полярній), доведено теореми існування та єдиності узагальнених розв'язків отриманих задач. Розроблено високоточні обчислювальні алгоритми методу скінчених елементів (МСЕ) для числового розв'язування змішаних крайових задач з умовами спряження неідеального контакту та створено на їх основі ефективну діалогову систему автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах. Одержано оцінки похибок наближених розв'язків. Побудовано нову варіаційну задачу з єдиним узагальненим розв'язком про формування температурного поля у вузлі тертя. На основі об'єктно-орієнтованого програмування та розроблених високоточних обчилювальних алгоритмів МСЕ створено та програмно реалізовано автоматизовану систему DIFUS діалогового моделювання задач з умовами спряження. За допомогою системи DIFUS розв'язано модельні приклади та практичні задачі.

Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / М.В. Коробова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та досліджено математичні моделі еколого-економічної взаємодії балансового й оптимізаційного типів. Побудовано оптимізаційні моделі еколого-економічних процесів різного ступеня агрегованості, що розвивають і доповнюють неокласичні моделі економічного зростання, статичні економічні моделі балансового типу, а також моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища. Проведено дослідження математичних моделей з погляду концепції стійкого розвитку. Розглянуто задачу оптимального керування та визначено достатні умови існування збалансованого експоненційного росту економіки магістрального типу за умов еколого-економічної рівноваги для агрегованої та багатосекторної еколого-економічної системи з відновлюваним ресурсом. Запропоновано динамічний аналог класичної міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда та відповідну динамічну модель цін. Встановлено існування магістральних зв'язків для даних моделей, а також необхідні та достатні умови існування економічно прийнятних розв'язків. Побудовано нейманівський аналог для динамічної системи Леонтьєва-Форда та одержано умови її збалансованої рівноваги. Досліджено існування двох станів збалансованої рівноваги для заданої моделі.

Дослідження розподілу поля радіотелефону у фантомі людини 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Є.І. Яковенко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше з використанням модифікованого методу інтегральних рівнянь розв'язано задачу визначення розподілу електромагнітного поля радіотелефону у фантомі голови людини. Розроблено математичні моделі цього розподілу від нитковидного джерела струму та півхвильового вібратора. Для підвищення точності математичної моделі з метою визначення розподілу поля вібраторної антени у фантомі голови людини застосовано уточнені амплітудний та фазовий розподіли струму у півхвильовому вібраторі. Запропоновано удосконалений метод вимірювання елекродинамічних параметрів композитних матеріалів, завдяки якому підвищено точність вхідних даних для моделювання шляхом часткової взаємної компенсації знакозмінних інструментальних похибок і зменшення випадкових похибок на підставі статистичної обробки експериментальних даних.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net