Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем

Содержание текущего раздела:
Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіленою пам'яттю 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.03 / Є.С. Борисов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 15 с. — укp.

Аннотация: mРеалізовано транслятор-розпаралелювач delta, що перетворює програму розширеною мовою C до паралельної MPI-програми мовою C.

Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / В.О. Кондратенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.

Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / І.А. Ревенчук; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень, застосовані для створення раціональних структур обчислювачів. Застосовано нові алгебро-логічні методи опису алгебричних виразів m-розрядних двійкових кодів із застосуванням систем рівнянь алгебри скінченних предикатів, що дало підставу для створення арифметичних пристроїв просторового типу. На базі отриманих методів створено бібліотеку часткових алгоритмів, яка використовується для раціональних структур обчислювачів. На базі розроблених методів та алгоритмів створено і впроваджено комп'ютерний варіант довідкової програми з інтелектуальних систем.

Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Л.Є. Матвєєва; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уперше побудовано алгортим перекладу опису проектованої системи мовою MSC2000 у мережі Петрі та доведено його коректність за допомогою алгебри процесів, а саме - бісмуляційну еквівалентність вхідних MSC діаграм і синтезованої за цими діаграмами мережі Петрі. За цього визначено формальну семантику базового елемента мови MSC2000-<умова>(condition). Розроблено й обгрунтовано оригінальні алгоритми аналізу та верифікації формальної моделі у вигляді мережі Петрі, що використовують метод TSS розв'язання систем лінійних однорідних і неоднорідних діафантових рівнянь над множиною натуральних чисел, а саме: алгоритм верифікації певних властивостей мереж Петрі, зокрема, (структурної обмеженості), L3-живості, досяжності, наявності дедлоків; алгортим побудови S- і T-варіантів мережі Петрі; алгоритм пошуку пасток і тупиків асиметричної мережі Петрі. Рекомендовано здійснювати аналіз зменшеної складності її динамічних властивостей, який має проводитися за допомогою розв'язання рівняння стану. Уперше запропоновано визначення інваріантності властивостей базової моделі як мережі Петрі, яке використовується для створення оригінальної методики пошуку конфліктів функціональностей проектованої системи.

Верифікація та тестування інтерактивних систем, специфікованих за допомогою базових протоколів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / О.О. Летичевський; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 14 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто методи роботи з вимогами, що складають технологію, яка є складовою частиною процесу створення програмних систем з великою кількістю станів. Висвітлено п'ять складових частин цієї технології: формалізацію вимог у вигляді базових протоколів, пошук суперечливостей та неповноти, генерацію тестових наборів з множини вимог, синтез та аналіз динамічних властивостей моделі. Вимоги до інтерактивних систем представлено у вигляді формальних специфікацій - базових протоколів. Визначено клас базових протоколів, для якого задачі технології вирішуються без експонентного вибуху. За допомогою формалізму побудовано алгоритми верифікації базових протоколів з використанням машини доведення, а також синтез моделі за базовими протоколами. На основі методів символьного моделювання розглянуто різні критерії генерації тестів та їх застосування до генерації тестів за специфікаціями, записаними сучасними інженерними мовами - MSC, SDL, UML.

Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Ю.О. Резнік; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано класифікацію методів інформаційного пошуку, створених на базі застосування цифрових дерев з адаптивним гілкуванням. Узагальнено аналітичну модель для класу дерев з адаптивним гілкуванням. Вперше проаналізовано класи дерев з логарифмічною та константною середньою довжиною шляху та з лінійною залежністю розміру від кількості ключів. Розроблено алгоритми побудови дерев з константним середнім часом доступу. Створено та реалізовано нові високоефективні алгоритми пошуку та стиснення даних на основі використання цифрових дерев з адаптивним гілкуванням.

Дослідження методів удосконалення нейронної асоціативної пам'яті та її застосування в гібридних модульних нейромережах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / О.С. Сичов; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано та досліджено метод селекції найбільш інформативних зв'язків синаптичної матриці, який дає змогу у 3 - 5 разів зменшити обсяг фізичної пам'яті під час реалізації псевдоінверсних нейромереж з малою насиченістю пам'яті. На базі цього методу запропоновано та перевірено метод збільшення продуктивності програмних та апаратних реалізацій нейромереж. Виявлено здатність псевдоінверсної нейромережі до відновлення змісту зруйнованої пам'яті під час повторного навчання на деякі з раніше запам'ятованих образів і відзначено паралельні з цими явищами відновлення пам'яті у хворих на амнезію. Розроблено метод динамічного рознасичення асоціативної пам'яті, що дає змогу оперативно вилучати з неї застарілі дані. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення, що реалізує розроблені методи удосконалення нейронної асоціативної пам'яті. Створено та експериментально випробувано гібридну модульну нейромережу, що поєднує модулі з ітеративними та неітеративними методами навчання, яку використано в інтелектуальній системі безпеки пасажира автомобіля.

Дослідження та розробка обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / М.Г. Медведєв; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація орієнтована на дослідження та розробку обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах (КЕ) та на їх застосування при розробці функціональних моделей апаратних схем. Вводиться поняття комутаційного елемента, досліджуються його функціональні властивості, доводяться переваги використання КЕ замість логічних елементів при розробці цифрових схем. Запропоновано алгоритм побудови обчислювальної схеми на КЕ, яка реалізує довільну арифметичну та логічну функцію. Досліджено роботу схем багаторозрядного додавання, множення та порівняння на КЕ. Наводиться використання КЕ при побудові багатостанових мереж та розв'язку задач маршрутизації.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net