Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Неорганическая химия

Содержание текущего раздела:
4,4 prime-біпіразоли - нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / І.Й. Болдог; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005.

Аннотация:

Аддукти триброміду бору та їх кислотно-каталітичні властивості у неводних оксигеновмісних розчинниках 2004

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / С.П. Придатько; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси комплексоутворення та стану аддуктів триброміду та змішаних галогенідів бору в органічних неводних оксигеновмісних розчинниках, досліджено кислотну та каталітичну активності кислот Льюіса (каталізаторів Фріделя Крафтса). З використанням ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу, диференційно-термічного аналізу визначено механізм і напрямок розкладу оксигеновмісних аддуктів триброміду бору.

Азамакроциклічні комплекси міді та нікелю з гетероциклічними замісниками і їх взаємодія з молекулами-гостями 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / О.І. Приходько; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методики темплатного синтезу 28 нових макроциклічних комплексів нікелю(II) та міді(II) на основі меламіну, його похідних і барбітурової кислоти, як замикальних фрагментів у реакціях макроциклізації, в тому числі гомо- та гетерометалічних біс- і трис(макроциклічних) сполук. Отримано адукти деяких з цих комплексів з неорганічними аніонами, бензолтрикарбоксилатом, поліціанометалатами та сечовиною. Молекулярну та кристалічну будову 14 сполук встановлено за допомогою методу рентгеноструктурного аналізу. Показано, що дані комплекси є перспективними об'єктами для створення матеріалів анізотропної будови. Виявлено наявність регіоселективної диференціації карбоксилатів меламінвмісними оліго(макроциклічними) комплексами міді(II) та отримано новий ефективний рецептор анону бензол-1,3,5-трикарбонової кислоти. Встановлено, що меламінвмісний трис(макроциклічний) комплекс міді(II) здатний бути молекулярним реактором, у порожнині якого відбувається синтез біядерних поліціанометалатів. Наведено модель розпізнавання сульфат-аніону меламінвмісним біядерним комплексом нікелю(II), що грунтується на кооперативній дії двох металічних центрів. Досліджено вплив зв'язування сечовини на координаційне оточення та спектральні властивості іона міді(II) у барбітуратвмісному комплексі. Запропоновано спосіб іммобілізації меламінвмісного біс(макроциклічного) комплексу міді(II) на поверхні нітриду кремнію.

Борати елементів II - III груп: синтез - електронна будова - спектрально- люмінісцентні властивості 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 / В.П. Доценко; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально досліджено закономірності в ряді склад - структура - електронна будова - люмінесцентні властивості боратів елементів II - III груп. Встановлено, що тип борат-аніона відіграє визначальну роль у формуванні валентної зони та значну - в структурі зони провідності ортобаторів рідкісноземельних елементів, а відмінності у будові бор-кисневого каркасу істотно впливають на електронну будову домішкових центрів і, відповідно, на спектрально-люмінесцентні властивості боратів.за температур до 1000 C виявлено нові сполуки зі змішаними оксидними аніонами La4BVO10, LaB2TaO7. Проаналізовано структурні особливості та встановлено фактори, що визначають спектрально-люмінесцентні властивості потрійних сполук - твердих розчинів на їх основі. Розроблено нові матеріали для приладів відображення інформації та детекторів іонізуючих випромінювань.

Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / І.В. Мнускіна; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням методів ДТА, РФА, оптичної, скануючої електронної мікроскопії, хімічного та локального електронно-зондового аналізу вивчено будову реакційної зони, фазовий і локальний склад продуктів, розподіл компонентів та утворені концентраційні профілі катіонів уздовж напрямку дифузії. На основі одержаних даних визначено напрямки переважного дифузійного переносу та складено схеми іонного за твердофазної взаємодії. Зазначено, що виявлений ефект розшарування реакційної дифузійної зони за рахунок нереакційної дифузії в небінарному аспекті призводить до значного уповільнення кінцевого синтезу багатокомпонентного надпровідника. Розроблено та запатентовано метод прискореного синтезу <$Eroman {YBa sub 2 Cu sub 3 O} sub x> з використанням прекурсору <$Eroman {Y sub 2 Ba sub 4 O sub 7 }>, що дозволяє значно знизити час синтезу та різко збільшити швидкість протікання процесу.

Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Н.В. Кусяк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003.

Аннотация:

Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb},кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / А.В. Ткачук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено взаємодію компонентів у системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb}, побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану цих систем за температур 770 К і 870 К і визначено області гомогенності твердих розчинів на базі бінарних сполук. Окремі зразки досліджено в системах Ti - {Cr,Fe,Co,Ni} - Sb. Виявлено шість нових тернарних сполук. Для двох тернарних антимонідів уточнено структуру. Розглянуто три типи кристалізованих сполук. Вивчено температурні залежності питомого електроопору, диференціальну термо-електрорушійну силу та магнітну сприйнятливість тернарних сполук та сплавів твердих рочинів на основі бінарних сполук.

Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} 2004

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ю.В. Вербовицький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено існування 9 нових тернарних сполук. Встановлено області гомогенності для сполук змінного складу. Описано кристалічну структуру для всіх тернарних сполук методом порошка та монокристал. Визначено електроопір для 6 синтезованих сполук та для 6 раніше відомих, які характеризуються металічним типом провідності.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net