Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Аналитическая химия

Содержание текущего раздела:
Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.02 / О.А. Запорожець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Ш.. — К., 2003. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні підходи та практичні рекомендації щодо гетерогенізації органічних аналітичних реагентів шляхом їх нековалентної іммобілізації на поверхні нефункціоналізованих кремнеземів (КЗ) з метою створення сорбційно-спектроскопічних і ВТ-методик аналізу, придатних для застосування за умов стаціонарної лабораторії та на місці відбору проби. На основі систематичного дослідження іммобілізації на КЗ матрицях близько 40-ка органічних реагентів, їх комплексних сполук та іонних асоціатів виявлено основні критерії, що впливають на хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів (ТР) такого типу. Розроблено нові аналітичні форми комплексотвірних, амінообмінних і хемілюмінесцентих реагентів. Методом молекулярного збирання ліганду на поверхні КЗ одержано ТР, які утворюють із іонами металів комплекси зі співвідношеннями M : R = 1 : 2. На підставі кількісної оцінки комплексотвірної здатності адсорбованих реагентів обгрунтовано причини зростання їх вибірковості в порівнянні з аналогами в розчині. Одержано кореляційні рівняння, які дозволяють прогнозувати та скеровувати хіміко-аналітичні властивості ТР. Розроблено низку сорбційно-спектроскопічних і ВТ методик, які за основними метрологічними характеристиками вигідно відрізняються від кращих аналогів з літератури. Сформульовано найбільш перспективні області застосування даних ТР та наведено напрямки подальших досліджень.

Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму - твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.А. Крушинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено твердофазні редокс-реагенти на базі використання іммобілізованих на кремнеземі хелатів купруму та феруму й досліджено їх гетерофазні окисно-відновні реакції з органічними відновниками. Оптимізовано умови іммобілізації на кремнеземах біс-батокупроїнкупруму (I), фенантролінферуму (III) та тетрабензотетраазациклогексадиценкупруму (II). Розроблено твердофазно-спектрофотометричні та тест-методики визначення вмісту аскорбінової кислоти та анальгіну у лікарських засобах за допомогою твердофазних редокс-реагентів. Обгрунтовано доцільність використання твердофазного реагенту для тест-оцінки антиоксидантної активності фітопрепаратів і харчових продуктів рослинного походження. Створено спектрофотометричну методику, яка дозволяє вибірково визначати вміст похідних гідроксикоричної кислоти у препаратах ехінацеї. Вперше проведено дослідження кореляційної залежності між даним показником та антиоксидантною активністю препаратів. На підставі вивчення кореляційних залежностей між антиоксидантною активністю та вмістом найважливіших класів біоактивних сполук у препаратах ехінацеї, чаях та червоних винах підтверджено придатність тест-методики для оцінки даного інтегрального показника. Встановлено внесок зазначених класів сполук до загальної антиоксидантної активності рослинного об'єкта. Обгрунтовано нові методологічні підходи щодо створення тест-систем для визначення вмісту окремих антиоксидантів та оцінки антиоксидантної активності препаратів рослинного походження.

Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфатом 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.П. Головей; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено здатність фосфоліпідів і продуктів їх гідролізу в слабокислому та нейтральному середовищі утворювати з катіонами лужноземельних металів стійкі двозарядні комплексні катіони, які можуть взаємодіяти з ГПА 12-молібдофосфатної кислоти з утворенням малорозчинних асоціатів. Уперше малорозчинні сполуки сталого складу з асоціативним характером зв'язку органічних катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду з ГПА 12-молібдофосфатної гетерополікислоти використано як електродноактивні речовини пластифікованих мембранних іоноселективних електродів (ІСЕ). Розроблено нові плівкові пластифіковані ІСЕ, оборотні до катіонів фосфоліпідів та N,N-диметил-N,N-діаліламоній хлориду, вивчено їх електродні характеристики залежно від pH розчину.

Аналітичне концентрування домішок з води і слабкомінералізованих водних розчинів за допомогою низькотемпературної спрямованої кристалізації 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / І.І. Фокіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності низькотемпературної спрямованості кристалізації води різного ступеня мінералізації та можливості її застосування для аналітичного концентрування домішок. Показано, що характеристичні коефіцієнти розподілу домішок залежать від мінералізації води, ступеня і швидкості кристалізації, але не від природи домішок. Для рентгенофлуоресцентного аналізу концентратів після низькотемпературної спрямованої кристалізації запропоновано експресивний спосіб одержання склоподібних випромінювачів на основі сахарози. Запропоновано методики аналізу природних і стічних вод та води для ін'єкцій, що включають стадію попереднього кристалізаційного концентрування.

Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о'- дигідроксозаміщених азобарвників 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Світлана Василівна Тимошук; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005.

Аннотация:

Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / В.І. Бойко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі методу полярографії, циклічної та інверсійної вольтамперометрії на скловуглецевому електроді (СВ-2000) та СВ-електродах, модифікованих платиною та ртуттю розроблено методики вольтамперометричного визначення вітамінів групи В, а саме: тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду. Встановлено, що модифіковані ртуттю та платиною скловуглецеві електроди (ХМЕ) є більш специфічними у порівнянні з скловуглецевим електродом, а методика виготовлення ХМЕ проста й експресна. Результати розрахунків електронної будови тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду використано для передбачення електродного поводження деполяризаторів і створення методик їх аналітичного визначення.

Вольтамперометричний аналіз неорганічних сцинтиляційних матеріалів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / О.П. Кісіль; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень з аналізу неорганічних сцинтиляційних матеріалів. Вивчено умови вольтамперометричного визначення мікродомішок, легуючих добавок, основних компонентів у сцинтиляційних матеріалах і токсикантів у об'єктах навколишнього середовища із використанням різних типів ртутних капаючих і стаціонарних електродів. На підставі проведених досліджень розроблено комплекс методик аналізу, за допомогою яких вирішено ряд важливих для матеріалознавства задач: надійний контроль вмісту мікродомішок; оцінка розподілення активатору у сцинтиляційних кристалах та встановлення співвідношення валентних форм європію в кристалах KCl(Eu); оцінка відхилення від стехіометрії оксиду вольфраму (IV); визначення основних компонентів з малих наважок сцинтиляційних матеріалів; контроль надходження і розповсюдження техногенних неорганічних забруднень при виробництві сцинтиляційних матеріалів.

Вольтамперометрія Ru(IV) в присутності оксикислот та її застосування в аналізі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 / Л.В. Вронська; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 19 с.: рис.: рис.: рис.: рис. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню процесу комплексоутворення іонів Ru(ІV) з оксикислотами та його застосуванню при вольтаперометричному визначенні. Запропоновано схеми комплексоутворення іонів Ru(IV) з цитратною, тартратною і оксалатною кислотами. Досліджено полярографічні каталітичні ефекти в розчинах з малим вмістом Рутенію в присутності оксикислот. Запропонована схема каталітичного електродного процесу. Показана можливість використання цитратної кислоти в якості добавки до полярографічного фону, яка забезпечує утворення однієї аналітичної форми іону. Розроблена чутлива, селективна методика вольтамперометричного визначення Рутенію в напівпровідникових пастах і сплавах.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net