Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Физическая химия

Содержание текущего раздела:
Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів окиснення CO 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / А.В. Яцимирський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено термодесорбційні та РФЕС дослідження поверхні носіїв. Встановлено вплив OH груп на каталітичну активність. Вивчено каталітичні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів на різних носіях. Вивчено кінетику окиснення CO на нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторах. Запропоновано механізм окиснення CO на Pd - Ag каталізаторах, на основі якого одержано кінетичне рівняння, яке узгоджується з експериментальним. Визначено, що електронний стан паладію залежить від його дисперсності та впливу носія й суттєво впливає на каталітичну активність. Висока активність Pd - Ag каталізаторів зумовлена утворенням ансамблів, що адсорбують CO в слабкозв'язаній формі.

Активність оксидних Cu - Co - Fe каталізаторів окиснення СО та їх фізико-хімічні характеристики 2004

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / С.В. Гайдай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено реакцію окиснення CO на складних оксидних Cu - Co - Fe каталізаторах. Вивчено кінетику окиснення CO на оксидних Cu - Co - Fe зразках і показано, що кінетичні експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа. Розроблено методику нанесення оксидної Cu - Co - Fe активної фази на терморозширений графіт з утворенням відповідної кластерної системи.

Алкільні і sigma-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук.: 02.00.04 / С.А. Мітченко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Зазначено, що одержані уявлення щодо їх реактивності надали можливість вирішити проблему створення нових високоефективних і селективних каталітичних систем на базі комплексів платини, у тому числі у вищому ступені окиснення, які раніше вважалися каталітично інертними. Виявлено ефект механоактивованого нуклеофільного заміщення галогену в алкілгалогенідах RX (R = Me, Et; X = I, Br) на поверхні механоактивованої солі KCl. Встановлено, що дана гетерогенна реакція є новим типом гетеролітичних перетворень - ланцюговим нуклеофільним заміщенням галогену в алкілгалогенідах з лінійним обривом ланцюга.

Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення бутану 2000

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.Е. Яременко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено баратермальну модифікацію та синтез фосфатів ванадію - каталізаторів окиснення бутану до малеїнового ангідриду. Визначено речовини-модифікатори та умови обробки, що призводить до покращання каталітичних властивостей немодифікованого зразка. Досліджено взаємозв'язок фізико-хімічних та каталітичних характеристик. Встановлено, що баротермальна обробка V-P-Bi-O-зразка дозволяє змінювати його структурні характеристики, а також морфологію поверхні. Експериментально доведено можливість баротермальної регенерації дезактивованого внаслідок виносу фосфору промислово-дослідного каталізатора. Шляхом баротермального синтезу одержано фосфати ванадію. Встановлено їх склад та каталітичні властивості у реакціях окиснення бутану і 1-бутену.

Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / В.Е. Сокольський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Проведено рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів багатокомпонентних оксидних систем, що використовуються під час зварювання. Запропоновано оригінальні методичні розробки отримання експериментальних кривих інтенсивності та їх обробки для багатокомпонентних оксидних систем. Здійснено моделювання структури розплавів та стекол з використанням власних та запозичених з мережі ІНТЕРНЕТ-програм. Виявлено певні закономірності будови багатокомпонентних оксидних розплавів зварювального призначення: перший максимум кривих радіального розподілу атомів формується внесками від кислих, а другий - від основних оксидів. Висвітлено оригінальні методики оцінки кількісного внеску оксидів різного типу (кислих та основних) в криву радіального розподілу атомів та розрахунку основності багатокомпонентних оксидних розплавів у великому температурному інтервалі, що базуються на експериментальних даних. Визначено критерії придатності розплавів багатокомпонентних оксидних систем до зварювальних технологій. Запропоновано модель будови розплавів на основі щільного пакування атомів кисню.

В'язкість та динаміка міжчастинкових взаємодій у розчинах 1-1 і 2-1 електролітів в апротонних розчинниках 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / М.О. Горобець; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику обробки віскозиметричних даних, яка враховує процеси багатоступінчастої асоціації. Із залученням теорії діелектричного тертя визначено структурно-динамічні характеристики сольватації іонів у ацетонітрили, гексаметилфосфортриаміди, диметилформаміди і ДМСО, а також іонних асоціатів у ДМСО. Проведено аналіз їх залежностей від температури, природи іона та розчинника. Виділено чотири групи іонів: великі органічні іони, одноатомні аніони, одно- та двозарядні катіони s-елементів і двозарядні катіони d-елементів. Показано, що іонні асоціати характеризуються значною взаємодією з найближчими молекулами розчинника, ступінь якої залежить від стехіометрії та складу іонного асоціату. Встановлено, що іонний асоціат успадковує від іонів, з яких він складається, характер взаємодії останніх з молекулами розчинника.

Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та нітриду бору 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.04 / О.Б. Логінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Систематизовано нові експериментальні дані про капілярні властивості у більш ніж 80-ти контактних системах на основі вуглецю та нітриду бору з металевими розплавами. Поглиблено вивчено механізми процесу змочування та міжфазової взаємодії за умов конкуруючої взаємодії компонентів розплаву між собою та з твердою фазою. Встановлено взаємозв'язок між зміною змочуваності та структурою межі розподілу після кристалізації, ступенем перетворення, числом центрів кристалізації, розміром і морфологією одержуваних кристалів. Розроблено класифікацію домішок у ростові середовища для одержання кристалів алмазу, що сприяє оптимізації середовища кристалізації й одержанню кристалів алмазу з заданими властивостями. Показано, що характер міжатомної взаємодії у рідкій фазі поряд з типом фазових рівноваг в аналізованій системі впливає на поверхневий натяг розплаву, кути змочування, визначає структуру контактної зони, що формується, та впливає на процес кристалізації. Вивчено вплив високого тиску та процесу хімічної модифікації поверхні твердої фази на адгезію у контактній системі. Запропоновано шляхи керування змочуваністю й адгезією фаз у контактних системах різноманітної фізико-хімічної природи.

Властивості фуллерена C60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками 2000

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / В.К. Клочков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net