Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Электрохимия

Содержание текущего раздела:
Адсорбція та інгібіруюча дія піридинів на залізі та сталі 2000

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Марина Володимирівна Іванова; Український держ. хіміко- технологічний ун-т. — Д., 2000.

Аннотация:

Анодне розчинення і пасивація d-перехідних металів та їх сплавів у водних розчинах електролітів 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / Н.В. Вязовікіна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто перспективний науковий напрямок: електрохімія міжфазної взаємодії багатокомпонентних металевих систем із водними розчинами електролітів. Визначено кінетику процесів анодного розчинення і пасивації скандію, хрому та молібдену у розчинах електролітів, а також розроблено їх механізми. Нестаціонарними електрохімічними методами встановлено селективне розчинення твердих розчинів системи хром-залізо за умов їх взаємодії з кислими розчинами в активному стані у початковий період та наведено його механізм. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено на модельних сплавах системи хром-залізо принципову можливість підвищення пасивування сплавів d-перехідних металів шляхом їх легування електрохімічно негативними металами. На основі теорії селективного розчинення запропоновано механізми підвищення пасивування сплавів негативними металами. Доведено, що позитивний вплив анодних додатків на корозійно-електрохімічні властивості сплавів на основі, яка має пасивуватися, підтверджено на модельних та виплавлених за промислових умов сплавах системи хром-залізо-алюміній, що містять 15 - 60 мас.% Cr, 2 - 5% Al і високоміцнісні сплави алюмінію.

Високотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / С.В. Дев'яткін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси електрохімічного синтезу диборидів перехідних металів з хлоридно-фторидних і кріолітно-глиноземних розплавів. Визначено термодинамічний критерій можливості високотемпературного електрохімічного синтезу. Розглянуто умови електрохімічного синтезу диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу з хлоридно-фторидних розплавів. На підставі електролізу одержано покриття диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу на нікелі, молібдені, вольфрамі з хлоридно-фторидних розплавів. Описано хімічну та електрохімічну поведінку оксидів бору, титану та їх оксидних комплексів у розплавленому кріоліті і на межі з вуглецевими матеріалами. Доведено, що процес синтезу дибориду титану відбувається в одну стадію, отримані покриття на нікелі та вольфрамі.

Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.05 / В.Б. Образцов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: На основі систематичних експериментальних досліджень кінетики реакцій іонного та електронного переносу на твердих та амальгамних електродах за умов адсорбції органічних сполук виявлено істотне зниження інгібуючої дії в процесі переходу від амальгамних до полікристалічних електродів. Розглянуто можливі причини даного ефекту з одночасною оцінкою впливу мікронеоднорідності твердої поверхні та утворення нової фази на результати релаксаційних вимірювань та зміну структури подвійного електричного шару. Виявлено, що перші два фактори на поновлюваних зрізом твердих електродах не можуть вносити істотні відхилення в значення адсорбційних і кінетичних параметрів, одержаних кулоностатичним методом. Встановлено, що основною причиною спостереженого ефекту є зміна орієнтації адсорбату і пов'язаної з нею іон-дипольної взаємодії активованого комплексу з органічними молекулами у поверхневому шарі. На основі обчислень енергії електростатичної взаємодії, здійснених у межах моделі "фіксованої решітки" для різної орієнтації диполів, встановлено узгодження між експериментальними і теоретичними залежностями. З використанням одержаних закономірностей адсорбції та інгібуючої дії поліелектролітів створено серію нових інгібіторів кислотної корозії сталі, проведено їх промислові випробування і встановлено, що за технологічними, екологічними і економічними показниками вони перевищують вітчизняні аналоги. Здійснено всебічний розвиток релаксаційних вимірів кулоностатичним методом на твердих електродах, що включає врахування елемента сталої фази в теорії методу, розробку різноманітних варіантів апаратурного оформлення, створення нових хімічно модифікованих електродів на основі водорозчинних полімерів і розробку методичного та програмного забезпечення для корозійних, аналітичних і фундаментальних досліджень.

Вплив просторового дисипативного структурування на процес електролізу системи твердий електрод - розчин електроліту 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Б.В. Скіп; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено режими просторового дисипативного структурування в електрохімічних системах, їх вплив на швидкість транспорту електроактивних компонент. Вивчено поведінку системи з Релей - Бенарівською нестійкістю залежно від величин кутів нахилу електродів до горизонту, а також від міжелектродної відстані. Визначено кореляцію електричних параметрів з умовами проведення електролізу; дію магнітного поля на процеси самоструктурування шару електроліту; вплив складу електроліту та орієнтації електродів у концентрованих ваннах на процес сольової пасивації анода. Побудовано математичну модель електрохімічної системи з певними реальними граничними умовами, яка дозволила адекватно встановити поріг появи нестійкості механічно-рівноважного стану з утворенням просторових дисипативних структур, а також отримано кореляції між прикладеними до системи зовнішніми силами та деякими електрохімічними параметрами системи.

Електровідновлення сполук, що містять хром, у присутності мурашиної та амінооцтової кислот 1999

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / В.С. Проценко; Український держ. хіміко- технологічний ун-т. — Д., 1999.

Аннотация:

Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / О.О. Баранова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виявлено збільшення каталітичної активності електродів стосовно процесу електроокиснення чотири-хлорфенолу в системах, модифікованих ферумом і нікелем.

Електроосадження композиційних електрокаталізаторів на основі PbO2 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / Тетяна Вікторівна Лук'яненко; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net