Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Химия высокомолекулярных соединений

Содержание текущего раздела:
Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.06 / Т.Т. Тодосійчук; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Визначено фундаментальні закономірності адсорбції сумішей полімерів на твердих поверхнях. Узагальнено результати комплексних досліджень адсорбції з сумішей сумісних і несумісних полімерів у широкому концентраційному інтервалі з урахуванням критичних концентрацій перекривання макромолекулярних клубків, термодинамічної взаємодії компонентів і процесів молекулярної агрегації в досліджуваних системах. Експериментально доведено селективність адсорбції одного з компонентів суміші для розчинів і розплавів полімерів, обумовлену одночасним протіканням конкуруючої адсорбції обох компонентів. Встановлені закономірності є загальними для всіх пар полімерів, що характеризується певним рівнем термодинамічної сумісності.

Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність 1999

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / О.О. Новікова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено синтезу та дослідженню будови, фотохімічних і спектрально-люмінесцентних властивостей нових органічних азидів, похідних ксантону і флуорану з метою використання їх в матеріалах для запису інформації. Досліджена фотоініційована полімеризація метилметакрилату в присутності синтезованих азидів в розчині і масі, методом дилатометрії вивчена кінетика процесу, визначені молекулярні маси продуктів полімеризації. Виявлено ефект "темнової" полімеризації після припинення опромінення. Досліджені азиди можуть бути використані як фотоотверджувачі в фотополімеризаційних композиціях на основі олігоефіракрилатів, як фотоініціатори радикальної полімеризації метилметакрилату, що дають полімер з досить високим значенням ступеня полімеризації, але невисоким виходом, причому процес можна проводити в темряві після попереднього опромінення зразка. При застосуванні синтезованих азидів як світлочутливих компонент були розроблені композиції і одержані зразки фотографічних матеріалів для везикулярного і люмінесцентного процесів запису інформації.

Блок-сополімери на основі вінілових мономерів та олігомерних ініціаторів (синтез, структура і властивості) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / Н.А. Бусько; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено питання розробки методів синтезу олігомерних азо- та поліазоініціаторів. Встановлено закономірності процесів формування блок-сополімерів заданої будови фотоініційованою радикальною полімеризацією з використанням одержаних олігомерних азоініціаторів, досліджено властивості синтезованих сполук. Розроблено методи синтезу азоацилгідразонів кетонів. Показано, що вони є ефективними фотоініціаторами радикальної полімеризації у синтезі олігомерів. Вперше синтезовано олігомерні азо- та поліазоініціатори радикальної полімеризації на основі азо-біс-ізобутирогідразону циклогексанону та бутадієн-ізопренового каучуку або олігопропіленгліколів. Методом фотоініційованої радикальної полімеризації з використанням олігомерних азо- та поліазоініціаторів синтезовано три- та поліблочні сополімери з різною довжиною блоку стиролу. Доведено, що синтезовані методом фотоініційованої радикальної полімеризації блок-сополімери є двофазними системами. Показано, що за умов двостадійного синтезу блок-сополімерів співіснують дві хаотично взаємопроникні мікрофази, які складаються зі стирольних і дієнових блоків, а під час одностадійного синтезу блок-сополімерів утворюється добре упорядкована, тривимірна гратка ізольованих доменів стиролу всередині дієнової неперервної матриці. Показано, що методом фотоініційованої радикальної полімеризації з використанням поліазоініціаторів можна спростити процес синтезу блок-сополімерів до одностадійного.

Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / Галина Володимирівна Токарик; НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — К., 2005.

Аннотация:

Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації 2000

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / П.Й. Шаповал; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено вплив будови моно- та ди(мет)акрилових ефірів олігометилен- та олігооксиетиленгліколів, їх фізико-хімічних, енергетичних і просторових параметрів геометрії молекул на закономірності фотоініційованої полімеризації у тонкому шарі. Проведено квантово-механічні розрахунки для досліджуваних мономерів. Визначено енергетичні та просторові параметри молекул. Висвітлено елементарні константи швидкостей росту, обриву та ініціювання фотополімеризації у стаціонарному стані та на початку гель-області. Встановлено їх залежність від кількості та типу замісників у гліколевому фрагменті. Виявлено взаємозв'язок густини сітки синтезованих полімерів з енергетичними та просторовими параметрами конформацій молекул вихідних мономерів. Підтверджено ймовірність циклолінійної полімеризації поряд з тривимірною для мономерів з високим ступенем скручування молекул.

Вплив координаційних сполук металів на формування і структурування зшитих поліуретанів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / Н.В. Мніх; Ін-т хімії високомолекуляр. сполук НАН України. — К., 2006.

Аннотация:

Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів і сумішей на їх основі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / О.В. Шибирин; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності протікання фотоініційованих процесів у поліолефінах різної молекулярної та надмолекулярної структури (поліпропілену, полібутен-1, кополімері етилена-пропілена, надвисокомолекулярних поліетиленових волокнах) та композиційних матеріалів на основі їх сумішей. Показано, що метод фотохімічного зшивання має деякі переваги перед традиційними методами зшивання у відношенні до поліолефінів з розгалуженою будовою і, особливо, до їх сумішей. Встановлено, що методом фотомодифікації вдається сформувати досить щільну сітку хімічних зв'язків у полімерній матриці. Показано можливість регулювання фізико-механічних показників полімерних матеріалів шляхом утворення такої сітки. Перш за все, фотоініційоване зшивання дозволяє значно знизити холодотекучість високоорієнтованих полімерних матеріалів та покращити їх термостабільність і адгезію до зв'язуючих. Шляхом фотоініційованого зшивання вдалося підвищити взаємодію на межі розділу фаз у сумішах поліолефіни (ПО), що запобігає коалесценції дисперсних часток компонентів при тривалій експлуатації композитів при підвищеній температурі (70 С). Завдяки цьому вдається суттєво підвищити температурний інтервал застосування матеріалів. Застосовано оригінальний метод гетерогенної модифікації сумішей ПО, суть якого полягала у селективному зшиванні шару компатибілізатора і граничних з ним компонентів. У результаті локалізації процесу переважно у шарі компатибілізатору деформаційна здатність композицій не блокується суцільною сіткою, і після витримування при підвищеній температурі протягом 7 місяців зшиті компатибілізовані композити виявляють деформаційну здатність вищу, шіж немодифіковані.

Вплив суміщуючих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / С.І. Грищук; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Детально досліджено вплив різних компатибілізаторів на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток (ВПС). Встановлено значний вплив компатибілізаторів на кінетику формування ВПС, який залежить від типу компатибілізатора та співвідношення швидкостей реакцій формування складових ВПС. Показано, що головний ефект компатибілізатора полягає в зміні часу початку мікрофазового розділення (МФР) в реакційних системах. У граничному випадку за умов використання найбільш ефективного компатобілізатора - монометакрилату етиленгліколю МФР у процесі реакції не відбувається, що вказує на формування однофазної системи. Визначено, що введення компатибілізаторів призводить до розширення міжфазної області. Встановлено, що релаксаційна поведінка компатибілізованих ВПС залежить від кінетичних умов реакцій і типу компатибілізатора. У граничному випадку спостережено лише один релаксаційний перехід, що підтверджує подавлення фазового розділення за допомогою компатибілізатора та формування однофазної системи.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net