Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Биоорганическая химия

Содержание текущего раздела:
(Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Д.В. Криворотенко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив ефекторних груп у складі (тіо)(піридо-4)монометинціанінів на взаємодію з біополімерами. З метою розробки нових флуоресцентних ціанінових барвників для детекції біополімерів запропоновано три нових підходи для синтезу (тіо)(піридо-4)монометинціанінів з різноманітними функціональними групами. Одержано 35 нових похідних 2,6-диметил-4-(3-метил-3Н-бензотіазол-2-іліденметил)-1-алкіл-піридиній перхлорату. Досліджено спектрально-люмінесцентні властивості синтезованих барвників та їх комплексів з ДНК, РНК і білками. Вивченно вплив природи функціональних груп на флуоресцентні властивості цих барвників та їх комплексів з біополімерами. Запропоновано перспективні для практичного використання флуоресцентні барвники для визначення ДНК (D-19), РНК (D-8) та БСА (Р-5).

Альфа-галогенозаміщені бета-алкоксивініл(поліфторалкіл)кетони в синтезах гетероциклічних фторвмісних біорегуляторів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / Лілія Миколаївна Качарова; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2002.

Аннотация:

Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / Т.Ю. Ткаченко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше проведено імунохімічний аналіз двох українських штамів PVM U1 і PVM U7 за допомогою моноклональних антитіл. Локалізовано антигенні детермінанти, які специфічно розпізнаються MKA M6D5 і M9G1 на поліпептидних ланцюгах білків оболонки PVM U1 І PVM U7, та установлено розташування антигенних детермінант, що взаємодіть з MKA M4C1, M6D5 і M9G1, відносно одна одної. Показано, що N-кінцева ділянка білків оболонки (БО) PVM експонована на поверхню білкової субодиниці та вірусної частки. Шляхом модифікації пептидів цитраконовим ангідридом визначено внесок бокової групи лізину у взаємодію антигенних детермінант з відповідними антитілами. Здійснено аналіз синтетичних аналогів пептидів, що розпізнаються MKA M6D5 і M9G1, та установлено внесок негативно заряджених залишків амінокислот у формування комплексу антиген-антитіло. На підстві результатів аналізу та порівняння первинних і вторинних структур БО карлавірусів виявлено особливості, властиві лише їм, а також ряд спільних ознак в організації капсидних білків вірусів зі спиральним типом капсиду. Уперше запропоновано загальну схему вторинної структури БО карлавірусів.

Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / С.І. Романюк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено антигенні властивості дифтерійного токсину (ДТ) та його субодиниць у дітей з різними формами дифтерійної інфекції та після вакцинації, а також імунобіологічної активності ДТ, яка дозволяє йому протидіяти імунній системі. Розроблено імуноферментні методи виявлення ДТ й антитіл проти нього, які можуть бути використано з метою вдосконалення діагностики дифтерії. Створено комп'ютерну програму щодо кількісної оцінки результатів імуноблотингу. Проаналізовано сироватки крові дітей різних діагностичних груп стосовно вмісту ДТ, антитоксичних антитіл та їх специфічності до субодиниць ДТ. Встановлено, що антитіла хворих на дифтерію та носіїв відрізняються за специфічністю до субодиниць А та В ДТ. Запропоновано математичну модель дифтерійної інфекції для розрахунку терапевтичних доз антитоксичної сироватки коня. Вперше встановлено, що ДТ здатен проникати у фагоцити та специфічні до нього В-лімфоцити навіть за відсутності класичного рецептора для ДТ.

Білковолігновуглеводний комплекс бобових трав 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.І. Данилова; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено властивості біополімерних комплексів трав'янистих бобових культур. Доведено, що отримані препарати мають функціональні ознаки харчових волокон, в той же час вони досить специфічні, що пов'язано з особливостями їх хімічного складу - високим вмістом білкової компоненти. Волокниста компонента у даному випадку надає білку додаткову стійкість. Завдяки особливостям процесу отримання відбувається активація компонентів, що їх складають: геміцелюлози, целюлози, лігніну, пектинових, білкових речовин. На підставі даних біологічного тестування зроблено висновок, що білковолігновуглеводні комплекси бобових трав і композиції на їх основі зменшують накопичення та сприяють виведенню радіонуклідів. На базі комплексного вивчення фармакологічних ефектів нових препаратів доведено, що вони м'яко коригують перебіг обмінних процесів, зменшують постпрандіальну глікемічну реакцію, рівень холестерину та необхідну дозу інсуліну у хворих на інсулінозалежну форму діабету. За результатами експериментального та теоретичного вивчення білковолігновуглеводних комплексів бобових трав отримано нові препарати, які мають всі ознаки біологічно активної композиції та фізіологічного ентеросорбенту.

Біокаталітичні ансамблі на основі протеолітичного фермента, який включено до різноманітних ліотропних мезофаз 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.Г. Пихтєєва; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001.

Аннотация:

Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 02.00.10 / М.П. Завгородній; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив замісників у шостому положенні хінолінового циклу та біля карбоксильної й аміногруп залишку L-цистеїну на антиоксидантну, токсичну, протиішемічну, гепатопротекторну й антимікробну активність сполук ряду 4-тіопохідних хіноліну. На підставі результатів прогнозу біологічної активності 4-тіопохідних хіноліну за допомогою комп'ютерної програми PASS показано, що похідні хіноліну є перспективним класом сполук з антиоксидантною, протиішемічною, гепатопротекторною та іншою дією. Установлено, що 4-тіопохідні хіноліну в дослідах in vitro мають властивості "пасток" супероксиданіону й гідроксилрадикалу у водному середовищі та ліпідній фазі. Показано, що досліджувані сполуки є мало- або нетоксичними та мають виражену антиоксидантну, протиішемічну та гепатопротекторну активність, знижуючи за умов in vitro показники окисного стресу у разі гіпоксії мозку та хронічної інтоксикації печінки, діючи, можливо, як молекули антиоксидантного захисту. Під час досліду наявність у 6-му положенні хінолінового циклу метоксигрупи збільшувала протиішемічну дію сполук, а етоксигрупи підвищувала гепатопротекторну активність.

Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 02.00.10 / О.А. Бражко; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2005. — 43 с. — укp.

Аннотация: Здійснено пошук біологічно активних речовин серед 2- і 4-меркапто-, 2- і 4-гідразинохінолінів, 9-меркапто- та 9-гідразиноакридинів. Проведено цілеспрямований синтез похідних хіноліну й акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами, для одержання яких розроблено спеціальні препаративні методи. Встановлено будову та досліджено фізико-хімічні властивості утворених сполук. Виявлено, що одержані похідні хіноліну й акридину у більшості випадків відносяться до помірно токсичних, малотоксичних або практично нетоксичних сполук і відзначаються широким спектром біологічної активності. Доведено, що за умов генерації вільнорадикального окиснення похідних хіноліну й акридину у даних сполук проявляються властивості "пасток" супероксиданіону у водній фазі, здатність перехоплювати гідроксилрадикал у гетерогенних системах, зменшувати рівень пероксидних сполук, гальмувати утворення активних форм оксиду азоту, проявляти протекторну дію щодо ферментів антирадикального й антиоксидантного захисту, зменшувати вміст продуктів вільнорадикального окиснення, нормалізувати основні ланки вуглеводного й енергетичного обміну та захищати запаси ендогенних антиоксидантів. На базі системного вивчення даних комп'ютерного прогнозування, хімічної структури, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності досліджених сполук створено комбінаторні бібліотеки та проведено спрямований молекулярний дизайн речовин з очікуваними видами біологічної дії. Розроблено оптимальний метод синтезування, вивчено фізико-хімічні властивості та проведено доклінічні випробування біологічно активної субстанції "Хінотину" з антиоксидантною та церебропротективною дією.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net