Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Коллоидная химия

Содержание текущего раздела:
Агрегативна стійкість водних індивідуальних та гетеродисперсій нітриду кремнію, оксидів алюмінію та ітрію 2000

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Т.М. Безугла; НАН України; Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню електроповерхневих властивостей та агрегативної стійкості водних індивідуальних та гетеродисперсій нітриду кремнію, оксиду алюмінію та оксиду ітрію в широкому інтервалі pH. Виявлено аномально високі коагулювальні концентрації індиферентних електролітів 1-1-зарядного типу в лужній (для нітриду кремнію) та кислій (для оксидів) зонах pH; чинниками, що забезпечують стабільність вивчених систем, є стерична (у випадку нітриду кремнію) або структурна (у випадку оксидів) складові розклинювального тиску. Визначено зони pH та умови отримання стійких бінарних суспензій нітрид - оксид. Показано, що підвищити стійкість гетеродисперсій проти коагулювальної дії електролітів за допомогою поліоксиетилену, адсорбованого тільки на частинках нітриду, можна за умов формування досить товстих насичених адсорбційних шарів, причому тільки в тих зонах pH, де частинки різних фаз мають однаковий заряд.

Адсорбція ПАР та динамічний стан молекул води в системі вода - ПАР - твердий сорбент 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.11 / Т.В. Кармазіна; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню властивостей рідкої та твердої фаз адсорбційних систем вода - міцелоутворююча поверхнево-активна речовина (ПАР) - твердий сорбент по даним нейтронної спектроскопії. Запропонований та обгрунтований новий підхід до дослідження колоїдних явищ у цих системах на основі аналізу змін молекулярно-динамічного стану води під впливом компонентів систем. Виявлено, що контакт водного розчину неіонної ПАР із твердим сорбентом призводить до суттєвого зменшення внеску колективних та збільшення внеску одночасткових рухів молекул води в її динамічний стан. Кількісно оцінена роль механізмів трансляційних рухів молекул води у вивчених системах. В термінах запропонованої моделі пояснені явища адсорбції та міцелоутворення. Досліджені характеристики міцелярних водних розчинів ПАР; характер взаємодії між міцелами; вплив електроліту на них; дисперсії сажі, оцінено поверхневий натяг міцел. Метод непружного розсіяння повільних нейтронів адаптований до дослідження адсорбційних шарів ПАР на вуглецевих сорбентах; доведено, що будова поверхневого шару неіонної ПАР на силікагелі залежить від способу контакту рідкої та твердої фаз. Узагальнені чинники, які впливають на будову адсорбційних шарів ПАР на твердих сорбентах.

Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Л.А. Савчина; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено специфіку сорбційної поведінки гумусових сполук (гумінових кислот та фульвокислот) на межі розподілу фаз водний розчин - твердий сорбент під час вилучення їх з водних розчинів активованим вугіллям, полімерними сорбентами та іонообмінними смолами. Показано вирішальний вплив пористої структури сорбентів на ефективність сорбції гумусових сполук. Запропоновано методику визначення тієї частини питомої поверхні активованого вугілля, яка доступна для адсорбції гумінових і фульвокислот з водних розчинів. На підставі знайдених закономірностей адсорбції гумусових сполук проведено наукове обгрунтування та розроблено технологічні рекомендації щодо застосування сорбційних процесів у комплексній технології водопідготовки природних вод і доочистки біологічно очищених стічних вод. Розроблено наукові критерії для одержання нового сорбенту - активованого вугілля "Акант-мезо", яке характеризується розвинутою мезопористою структурою та підвищеною динамічною активністю щодо органічних речовин водного гумусу та поверхнево-активних речовин.

Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і волокнистими вуглецевими сорбентами 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Є.Л. Єрецький; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження адсорбції сироваткового альбуміну людини (САЛ) на сферичних (СКН) і волокнистих (АУТ-М) вуглецевих сорбентах. Досліджено пористу структуру обох типів сорбентів. Визначено різницю в параметрах пористої структури між дослідженими сорбентами. Знайдено температурну залежність адсорбції САЛ на вуглецевій поверхні. Запропоновано загальний механізм адсорбції САЛ на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах. Встановлено вплив окремих параметрів пористої структури вуглецевих сорбентів на адсорбцію САЛ. Виявлено "виміряну негативну адсорбцію" під час проведення оцінки адсорбції САЛ на АУТ-М непрямими методами. Даний феномен пояснено на підставі гіпотези про комплексний вплив процесів адсорбції-десорбції САЛ і конформаційних перетворень білкових молекул на результати вимірювання. Під час оцінки адсорбції САЛ прямими методами феномену "негативної адсорбції" не спостережено. Розроблено теоретичні моделі адсорбційних процесів і, на підставі отриманих експериментальних даних адсорбції САЛ на СКН і АУТ-М, розраховано окремі їх параметри. Висвітлено причини різниці у механізмах тромбоутворення на волокнистих і сферичних вуглецевих сорбентах.

Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / І.Б. Пономарьова; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано природу та встановлено закономірності колоїдно-хімічної взаємодії в системі "вугільної дисперсії - розчини поверхнево-активних речовин" у процесах видобутку, переробки природного вугілля й утилізації його відходів. Вивчено колоїдно-хімічні властивості полівінілового спирту (ПВС) і запропоновано механізм його взаємодії з поверхнею вугілля різних стадій метаморфізму. Теоретично обгрунтовано застосування ПВС як флотореагенту та стабілізатора пін за пінного способу пилопригнічення. Показано, що ПВС збільшує час життя піни до 24 - 36 год, що дозволяє використовувати його як стабілізатор у пилопригнічуючих сумішах. Визначено, що введення ПВС як домішки до флотореагентів збільшує вихід концентрату до 85 % у разі зольності 3,5 %. Досліджено отримані моно- та діетаноламіди синтетичних жирних кислот як змочувачі вугільних дисперсій, визначено оптимальні концентрації їх застосування (0,01 - 0,50 %). Доведено повний біорозклад сполук. Запропоновано та досліджено новий флотореагент для збагачення природного вугілля - три-н-бутілборат. Реагент є ефективним для пінної флотації та цінної сепарації. Отримано сорбенти багатоцільового призначення з відходів вуглепереробки. Показано ефективність їх використання для очищення природних і стічних вод від солей важких металів і нафтопродуктів.

Вивчення закономірностей кінетики адсорбції поверхнево-активних речовин на рідких межах розділу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / С.А. Жолоб; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Теоретично та експериментально досліджено адсорбцію поверхнево-активних речовин на міжфазній межі (рідина - рідина та рідина - газ) за нерівноважних умов. Дослідження виконано методами об'єму краплі та максимального тиску в бульбашці. Розвинено математичну модель кінетики адсорбції на поверхні зростаючої краплі з урахуванням масопереносу в суміжну фазу. За методом об'єму краплі визначено величину адсорбції на свіжоутвореній поверхні краплі. Експериментально визначено залежність коефіцієнта розподілу октилфенілового ефіру поліетиленгліколей від довжини оксиетильного ланцюга та природи міжфазної межі. Наведено опис поведінки молекул поверхнево-активних речовин у нерівноважних адсорбційних шарах з урахуванням можливої переорієнтації молекул. Визначено ефективний час адсорбції для вивчених методів. Теоретично та практично обгрунтовано застосування режиму зупиненого потоку за методом максимального тиску в бульбашці.

Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / Г.О. Федосєєва; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено наданомалію в'язкості, встановлено, що підвищення температури та введення електролітів 1-1 знижують критичну концентрацію твердої фази, за якої спостерігається наданомалія в'язкості. Вивчено пластифікуючу здатність нативних та сульфованих гуматів натрію у ВВВС, а також фізико-хімічні властивості цих добавок. Запропоновано параметри, за якими можна визначати стійкість розчинів гуматів до дії кислот та електролітів 1-1 (пороги кислотостійкості та висолювання). Виявлено, що сульфовані гумати натрію є більш ефективними пластифікаторами ВВВС, ніж нативні. Доведено, що сульфування збільшує солестійкість та термостабільність гуматів.

Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему 2004

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.11 / І.З. Журавльов; НАН України. Ін-т колоїд. хімії і хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості гелеутворення, синтезу, складу, будови та фізико-хімічні властивості складних фосфатних іонітів, що містять одночасно три-, та чотиривалентні метали та кремнеземи. Уперше знайдено, що завдяки зміні вмісту трьохвалентних катіонів є можливим регулювання швидкості утворення гелів цих фосфатів, а зміні складу вихідних розчинів та умови синтезу - поруватості та сорбційних властивостей іонітів. Розроблено відповідні методики синтезу цих іонітів у сферично-гранульованому вигляді, а також синтезовано та досліджено ряд фосфатів. З використанням методу ядерно-магнітно-резонансної спектроскопії твердого тіла для іонітів з кремнеземом визначено умови синтезу простих і складних гібридних сполук. Знайдено, що поруватість цих іонітів є вищою, ніж у відомих аналогів. Запропоновано методику розрахунку вмісту всіх функціональних груп таких фосфатів, за якою розраховано повний хімічний склад дев'ятьох темплатованих фосфатів титану та цирконію. Під час вивчення іонообмінних властивостей складних фосфатів іонітів з'ясовано, що їх водневі форми мають більшу обмінну ємність, а метал-заміщені є більш селективні до іонів важких металів та миш'яку.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net